Od 3 kwietnia mieszkańcy mogą składać propozycje projektów do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Termin  składania wniosków upływa 30 kwietnia bieżącego roku. W tym roku CBO wynosi 500.000 zł, z czego 350.000 zł zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne.

 

Do 1 czerwca przedstawiona zostanie ostateczna lista zgłoszonych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie powszechne. Głosowanie nad projektami potrwa do 1 lipca. Zakończenie konsultacji planowane jest na 13 lipca.

 

Składanie projektów

  1. w przypadku projektu inwestycyjnego, nie dopuszcza się zgłaszania projektów obejmujących swoim zasięgiem teren więcej niż jednej miejscowości. Przedmiotem projektu inwestycyjnego może być wykonanie dokumentacji technicznej
  2. w przypadku projektu nieinwestycyjnego zadanie musi być ogólnodostępne dla mieszkańców całej gminy. Projekty nieinwestycyjne (miękkie) są to projekty o charakterze prospołecznym, z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego- inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. Dotyczą m.in. edukacji i integracji społecznej (przedsięwzięcia społeczne, festyny, wydarzenia kulturalne, sportowe, szkolenia, doradztwo, badania)

 

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 15 lat, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Koordynującego. Projekty zgłaszane są na formularzu zgłoszeniowym projektu. Każdy projekt zgłoszony na formularzu, winien uzyskać poparcie co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Formularz zgłoszeniowy projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Czerwonak dostępny jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak oraz w Kancelarii Urzędu Gminy. Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, publikowana będzie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak.

 

Głosowanie 

  1. prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 15 lat. Głosowanie przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Czerwonak, w których wyłożone będą urny do głosowania. Lista punktów do głosowania będzie dostępna na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Czerwonak.  Głosować będzie można również w formie elektronicznej. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania.Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej
  2. obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski z zastrzeżeniem, że wśród nich nie może się znaleźć więcej niż jeden projekt dotyczący jednej miejscowości. W przypadku wyłonienia listy projektów przeznaczonych do realizacji, a niewyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Zespół Koordynujący dopisuje do listy projektów do realizacji kolejne - decyduje w tym przypadku w kolejności: ilość zebranych głosów, następnie pierwszy projekt, który mieści się w pozostałej kwocie, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski bez względu na miejscowość, w której ma zostać zrealizowany. W przypadku niewyczerpania puli środków na projekty nieinwestycyjne, zostaną one przeznaczone na projekty inwestycyjne i odwrotnie, zachowując zasadę, iż w pierwszej kolejności liczą się projekty, na które oddano największą ilość głosów
  3. jeżeli wszystkie zgłoszone projekty mieszczą się w puli budżetu przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego 2019,  odstępuje się od głosowania
  4. wybrany w głosowaniu projekt może zostać zmodyfikowany po wcześniejszej konsultacji z jego pomysłodawcą lub nie zostać wykonany w przypadku, kiedy specjalistyczne ekspertyzy sporządzane na etapie projektowym wykażą, że jest on niemożliwy do zrealizowania w formie zaproponowanej przez pomysłodawcę

 

Karta do głosowania na Czerwonacki Budżet Obywatelski 2019

Lokalizacja urn Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego 2019