Logowanie:
Logowanie:

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

1.Wniosek o zaprojektowanie ulicy Łanowej wzdłuż dotychczasowego jej przebiegu, a nie jak to zostało przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania wsi Kicin.

 

Wyjaśnienie: Pierwotnie inwestycja została zaprojektowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w tym obszarze. Ulica Łanowa miałaby włączać się w ul. Kłosową kosztem wykupu nieruchomości prywatnych. Tylko w takim przebiegu możliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Celem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji, w uzgodnieniu z wnioskodawcą i projektantem zadania, po konsultacjach społecznych, zdecydowano się na zmianę przebiegu drogi i związaną z tym zmianę trybu realizacji projektu w oparciu o zapisy tzw. specustawy drogowej.

 

2. Trzy wnioski o ujęcie w projekcie nowych lub pominiętych zjazdów do posesji.

 

Wyjaśnienie: Wnioski zostały uwzględnione w projekcie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.

 

3. Wniosek o zaprojektowanie progów zwalniających wzdłuż projektowanej drogi.

 

Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.

 

4. Wniosek o zaprojektowanie nowego oświetlenia wzdłuż ulicy.

 

Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.

 

5. Wniosek o wpis do dokumentacji projektowej, aby włączenia posesji do drogi (brama i furtka) były zgodne ze stanem istniejącym.

 

Wyjaśnienie: Bramy i furtki do posesji zostały przyjęte zgodnie ze stanem istniejącym, po inwentaryzacji dokonanej przez projektanta w terenie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu/furtki, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu.

 

lanowa_kicin_plan_przyjety.pdf

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.