Logowanie:
Logowanie:

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

 

1. Pytanie o sposób odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi.

Wyjaśnienie: Do konsultacji przedłożono koncepcję budowy drogi bez rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka. Projektant jest w trakcie uzgadniania przebiegu kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Kanalizacja deszczowa  odprowadzająca wody opadowe i roztopowe zostanie zaprojektowana na całym odcinku drogi.

 

2. Wniosek o zaprojektowanie chodnika na całej szerokości od drogi do granic posesji, bez pozostawienia pasa dzielącego.

Wyjaśnienie: Rozwiązanie przyjęte w projekcie wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Czerwonak, zgodnie z zapisami planu na ulicy Marysieńki przewiduje się jezdnię o szerokości 5,5m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5m. Powyższe parametry muszą być zachowane, aby móc uzyskać decyzję pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Dodatkowo parametry chodnika spełniają warunek określony w par. 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 

3. Wniosek o uwzględnienie różnicy wysokości pomiędzy wjazdami a projektowaną ulicą oraz zapewnienie odwodnienia liniowego wjazdu do posesji.

Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.

 

4. Wniosek o możliwość nasadzenia drzewa w pasie zieleni przy zjeździe w ulicę Kazimierza Wielkiego.

Wyjaśnienie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie par. 52 ust. 2  zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Posadzenie drzew na skrzyżowaniu ulic Marysieńki oraz Kazimierza Wielkiego w znacznym stopniu ograniczy widoczność dla pojazdów. Ponadto pod przewidzianym pasem zieleni przebiega sieć uzbrojenia terenu: sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Proponowane drzewa będą wchodziły w kolizję z siecią infrastruktury podziemnej, w związku z powyższym w tym miejscu projektuje się zieleń niską.

 

5. Wniosek o dodatkowe progi zwalniające wzdłuż projektowanej ulicy.

Wyjaśnienie: Na ulicy Marysieńki zastosowano skrzyżowania wyniesione w celu ograniczenia prędkości pojazdów. Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%. Nie ma możliwości zaprojektowania dodatkowych progów ze względu na spadki ulicy Marysieńki przekraczające 11%.

 

6. Zastosowanie barierek uniemożliwiających wjazd motocyklom na łączniki piesze.

Wyjaśnienie: Rozstaw zaprojektowanych słupków U-21C na ciągach pieszych wynosi 1,5m, co w znaczący sposób ograniczy dostęp motocyklistom. Jednocześnie zaznaczamy, że odległość między słupkami musi zapewnić swobodny przejazd dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.

 

7. Propozycja przesunięcia słupków U-21C w celu umożliwienia dojścia do furtki.

Wyjaśnienie: Słupki U-21C mają uniemożliwić wjazd pojazdów na ciągi piesze. Zgodnie z przeznaczeniem łączników w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ciągi dla ruchu pieszych nie ma możliwości przesunięcia słupków. W przypadku przestawienia słupków wjazdy będą zastawiane przez samochody, co utrudni ruch pieszych.

 

8. Wniosek o zachowanie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.

Wyjaśnienie: Na etapie realizacji inwestycji, po wytyczeniu trasy w terenie Zamawiający oceni możliwość pozostawienia drzew rosnących w pasie drogowym. Drzewa nie zostaną usunięte w przypadku braku kolizji drzew z chodnikiem oraz siecią infrastruktury technicznej.

 

Po uzgodnieniu projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z gestorami sieci uzbrojenia terenu oraz po wprowadzeniu zgłoszonych i zatwierdzonych uwag, projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu.

 

marysieńki_PZT

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.