Logowanie:
Logowanie:

Epidemie – to szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób zakaźnych wśród ludzi, epizootia – wśród zwierząt, a epifitia – wśród roślin. Mogą one przybrać rozmiary i charakter prawdziwej klęski żywiołowej, np. masowe rozmnażanie się szkodników: szarańczy, stonki ziemniaczanej, chrząszczy majowych, termitów itp. Źródłami chorób zakaźnych są mikroby, które dzielą się na bakterie, wirusy, riketsje i grzyby.


W ostatnich latach w województwie wielkopolskim zanotowano pojedyncze przypadki zachorowań na brucelozę, botulizm i dur brzuszny oraz niewielki wzrost zachorowań na gruźlicę. Nadal jednak istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych, takich jak: wąglik, dżuma, tularemia, bruceloza, gorączka Q, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne. Występować mogą również inne choroby zakaźne (np. botulizm, dury, SARS, gruźlica) w tym nowe nieznane dotychczas jednostki chorobowe. Zagrożenie zarażenia tymi chorobami jest związane z dużym ruchem turystycznym, handlowym i migracyjnym. Dodatkowo zagrożenie epidemią wywołuje terroryzm, nie można bowiem wykluczyć użycia przez terrorystów broni biologicznej.

 

Można wnioskować, że główny ciężar związany z przeciwdziałaniem skutkom epidemii spadnie na terenowe placówki medyczne: szpitale i przychodnie (państwowe i prywatne), pogotowie ratunkowe, lekarzy rodzinnych itp.

 

W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn obywatel powinien:

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny;
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych;
 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np. ostrzeżenia o wściekliźnie).

 

 

W związku z dużym zagrożeniem powodzią, możliwe jest wystąpienie ognisk epidemiologicznych będących jej efektem.

 

Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

 • nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia oraz bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ale przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze),
 • zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu,
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, termin przydatności do spożycia,
 • należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa, jarzyny i owoce będące w czasie powodzi pod wodą,
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wy dezynfekować, a następnie długo odpompowywać, wykonać badanie wody dopuszczające ją do spożycia,
 • oczyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).

 

 

W przypadku wystąpienia chorób zakaźnych na masową skalę u zwierząt i konieczności prowadzenia ubojów sanitarnych do podstawowych zadań realizowanych przez Gminę należy zaliczyć:

 • wyznaczenie na terenie Gminy miejsca na grzebowisko i utylizację padłych lub zgładzonych zwierząt,
 • zabezpieczenie terenu grzebowiska poprzez ogrodzenie terenu i umieszczenie tablic informacyjnych zakazujących wstępu na teren grzebowiska osobom postronnym,
 • zabezpieczenie grzebowiska w ciężki sprzęt do kopania dołów,
 • zabezpieczenie grzebowiska w środki do spalania padłych lub zgładzonych zwierząt,
 • wyposażenie pracowników grzebowiska w specjalną odzież ochronną, buty gumowe, rękawice, nakrycia głowy, maski, środki do mycia i odkażania,
 • wyznaczenie i oznakowanie na terenie gminy dróg dojazdowych do grzebowiska,
 • zabezpieczeniu odpowiednich środków transportu do przewozu padłych lub zgładzonych zwierząt z okręgu zapowietrzonego lub zagrożonego,
 • zapewnieniu na czas trwania przewozu właściwego oznakowania środków transportu poprzez umieszczenie  napisów lub nalepek; "Zwierzęta z okręgu zapowietrzonego", "Zwierzęta z okręgu zagrożonego",
 • zabezpieczeniu dróg transportu zwierząt na bazie sił Policji,
 • zapewnieniu prawidłowego i czytelnego oznakowania okręgu zapowietrzonego i zagrożonego poprzez umieszczenie na drogach odpowiednich tablic informacyjnych,
 • ograniczeniu do niezbędnego minimum ruchu pieszego i kołowego w okręgu zapowietrzonym i zagrożonym,
 • zapewnieniu mat dezynfekcyjnych na drogach oraz przed wjazdem do gospodarstw, mleczarni, rzeźni, zakładów przetwórczych,
 • kontrola i egzekwowanie rozporządzeń wojewody w sprawie zwalczania chorób zaraźliwych i zakaźnych u zwierząt.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.