Logowanie:
Logowanie:

Ze względu na rosnące z roku na rok natężenie ruchu w komunikacji kolejowej oraz drogowej istnieją stałe zagrożenia dla bezpieczeństwa Województwa Wielkopolskiego. Zagrożenia w ruchu kolejowym wynikają zarówno z ruchu pasażerskiego (jednoczesny przewóz dużej ilości osób) jak i towarowego (przewóz materiałów niebezpiecznych). Nastąpiło wprawdzie znaczne zmniejszenie częstotliwości kursowania pociągów, ale wzrasta ciągle ich szybkość oraz automatyzacja kierowania ruchem, co w razie zbiegu niesprzyjających okoliczności może doprowadzić do dużych katastrof, zwłaszcza w terenie silnie zurbanizowanym.

 

Polskie Koleje Państwowe na podstawie przepisów „Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami materiałów niebezpiecznych” (RID. Przy wyznaczaniu tras, po których mogą być przewożone w/w materiały duże znaczenie ma stan techniczny torowisk, ale także omijanie aglomeracji miejskich, aby zminimalizować skutki ewentualnej awarii. Dodatkowym zagrożeniem jest szeroko rozpowszechniony przewóz materiałów ropopochodnych, który nie podlega monitorowaniu i może odbywać się nawet po torowiskach o gorszym stanie technicznym. Najczęściej na szlakach kolejowych dochodzi do kolizji na styku z ruchem drogowym, szczególnie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Źródła zagrożeń w komunikacji drogowej wynikają głównie z dużej ilości przewożonych jednorazowo NSCh, złego stanu technicznego dróg oraz natężenia ruchu na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych i toksycznych.

 

 

Katastrowy kolejowe


Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

 

Do podstawowych zasad postępowania należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policją Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK),
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń,
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych,
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym,
 • gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak najszybsze oddalenie się,
 • ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia.

 

 

Katastrofy drogowe

 

Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym. Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub wypadku.

 

Do podstawowych zasad i czynności należą:

 • powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe),
 • udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem,
  wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń,
 • stosowanie się do poleceń służb ratunkowych,
 • niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom specjalnym,
 • gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wyłączenie nawiewu, zamknięcie okien,
 • ostrzeganie innych użytkowników drogi.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.