Logowanie:
Logowanie:

Powódź i podtopienia najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym  z powodu długotrwałych, bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.

Powodzie mogą spowodować niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego oraz poważne straty i szkody w rolnictwie, infrastrukturze technicznej, komunalnej oraz dobrach kultury. W przypadku powodzi podstawowym sposobem ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i dobytku będzie ewakuacja lub samo ewakuacja z rejonów zagrożonych, prowadzona według wcześniej przygotowanych zasad. Stan zagrożenia powodziowego dla wszystkich terenów województwa może stanowić wystąpienie opadów atmosferycznych w wysokościach przekraczających 50 mm/dobę, oraz gwałtownych roztopów przy istniejącej, znacznej pokrywie śnieżnej.

 

W Gminie Czerwonak zagrożenie powodziowe jest małe, ale może wystąpić w obrębie terenów zalewowych rzeki Warty, jak również w innych miejscach Gminy w następstwie skrajnie niekorzystnych anomalii pogodowych (zalegania szczególnie dużej warstwy śniegu i jej gwałtownego topnienia  lub gwałtownych opadów deszczu).

 

W Wielkopolsce, częstość wystąpienia opadów dobowych o wysokości równej lub wyższej od 10 mm waha się od 2,7% we wschodniej części Województwa do 3,8% w części południowo-zachodniej. Prawdopodobieństwo wystąpienia wśród opadów dobowych wyższych od 10 mm i opadów od 35 do 40 mm wynosi 50%, a prawdopodobieństwo przekroczenia sum dobowych 80-100 mm jest niższe od 1%. Zjawisko ma charakter krótkotrwały o ograniczonym zasięgu terytorialnym, z takimi opadami należy się liczyć częściej latem niż zimą i to głównie w lipcu. Możliwość prognozowania ze znacznym wyprzedzeniem. Województwo Wielkopolskie leży w strefie 10%-50% prawdopodobieństwa opadu o wysokości od 0,3-1,6 mm/min. Zjawisko jest krótkotrwałe o zasięgu lokalnym, obejmującym obszar od kilkudziesięciu km2. Deszcze tego rodzaju występują najczęściej od maja do września z maksimum częstości występowania w lipcu. Możliwe jest prognozowanie tych opadów ze znacznym wyprzedzeniem, dotyczy to również deszczy ulewnych i nawalnych (deszcze, których suma opadu w jednostce czasu przekracza ustalone granice).

 

 

Przed powodzią:

 

poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym: pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal podnosi się, alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

 

Dowiedz się w swoim urzędzie, czy:

- nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak, to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,

- będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe),

- w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.

 

Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci „stanąć na nogi".

 

Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie, inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki). Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym. Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych. Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą. Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

 

 

 

W czasie zagrożenia powodzią:

 

 • miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!,
 • w  przypadku  niebezpieczeństwa  natychmiast  przemieszczaj   się  na  wyżej położone tereny (miejsca),
 • jeżeli   władze   lokalne   ogłoszą  ewakuację   z   terenów  zagrożonych,   bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach,
 • zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe pietra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 • z posesji wszystkie rzeczy schowaj  w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły,

  - w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową,

  - w miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne,

  - nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych; mogą być zatrute (skażone),

  - nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego
  człowieka,
 • jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.,
 • do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Umkniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych,
 • dzieciom i  osobom z ograniczoną świadomością należy  przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania,
 • jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj !!!,
 • w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

 

 

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

- kolor BIAŁY - potrzeba ewakuacji,

- kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody,

- kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej.

 

 

 Po powodzi:

 

 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia ! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych  lub podziemnych,
 • bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu,
 • miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego,
 • zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi,
 • pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach,
 • wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi,
 • poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych,
  nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie,
 • mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażaj ą zdrowiu ludzi i zwierząt,
 • przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi,
 • sprawdzaj, czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity,
 • odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów,
 • dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem,
 • używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań,
 • jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.