Logowanie:
Logowanie:

Zagrożenie to jest jednym z największych zagrożeń występujących na terenie Gminy  Czerwonak. Na istnienie tego zagrożenia wpływają :

 • kompleksy leśne ;(Puszcza Zielonka) z przebiegającymi przez jej terytorium: rurociągiem naftowym i gazociągiem,
 • zakłady pracy w których występuje zwiększone ryzyko wybuchu pożaru,
 • stacje paliw,
 • ww. instalacje techniczne.

 

 

Na obszarze gminy Czerwonak drzewostan zajmuje około 3249 ha co stanowi 40 % powierzchni ogólnej gminy. Rejonem szczególnie zagrożonym pożarami przestrzennymi jest kompleks Puszczy Zielonka W przypadku powstania pożarów przestrzennych kompleksów leśnych prognozowane są następujące skutki:

 • zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi z miejscowości położonych w kompleksie jak i  do niego bezpośrednio przylegających,
 • zagrożenie utraty mienia,
 • zagrożenie dla środowiska,
 • zniszczenia sieci energetycznych przebiegających nad kompleksem,
 • paraliż komunikacyjny na drogach biegnących przez i w pobliżu kompleksu,
 • zadymienie miejscowości Czerwonak , Potasze, Miękowo, Promnice, Koziegłowy i niekorzystne oddziaływanie tego czynnika na zdrowie mieszkańców.

 

Powstanie pożaru przestrzennego tego kompleksu niesie szczególne zagrożenie dla mieszkańców następujących miejscowości; Czerwonak ( oś 40 Lecia PRL, ul. Zielona, ul. Kręta , ul. Jeżynowa , ul. Leśna , ul. Źródlana, ul. Dolna, ul. Akacjowa, ul. Spokojna, ul. Zdroje), Potasze ( częściowo ul. Lipowa ), Miękowo ( ul. Okrężna ), Promnice ( ul.Leśna ) ze względu na bliskie usytuowanie tych miejscowości w/w kompleksów.

 

 

Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu Gminy będzie:

 • ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
 • zabezpieczenie miejsc tymczasowego zakwaterowania,
 • zabezpieczenie w podstawowe środki do przetrwania ewakuowanej ludności,
 • monitorowanie wpływu pożaru na środowisko,

 

 

Przedsięwzięcia zabezpieczające przed pożarami:


Przygotowanie do walki z klęską pożarów zależy w dużej mierze od wykonywania i przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez odpowiedzialne za stan ochrony przeciwpożarowej osoby funkcyjne na wszystkich szczeblach administracji publicznej i gospodarczej oraz przez pracowników zakładów, a także całą ludność. Walka z klęską pożarów powinna polegać przede wszystkim na niedopuszczaniu do ich powstawania, a w wypadku zaistnienia pożaru na umiejętnym jego lokalizowaniu i likwidacji. Zmniejszenie możliwości powstania pożarów można osiągnąć przez:

 • planowanie przestrzenne budynków i obiektów przemysłowych z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • stosowanie w budownictwie wyłącznie materiałów niepalnych i trudno zapalnych,
 • przygotowanie stosownych zbiorników wodnych do celów gaśniczych,
 • tworzenie pasów ochronnych w lasach,
 • szkolenie ludności i załóg zakładów pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzór na stanem ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy, budynków i urządzeń publicznych, budynków mieszkalnych i innych obiektów.

 

 

Główne, statystycznie potwierdzone, przyczyny powstania pożaru to:

 • palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych,
 • używanie otwartego ognia,
 • eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w sposób odmienny od przeznaczenia i zaleceń producentów (najczęściej jest to przeciążenie instalacji elektrycznej zbyt dużą liczbą odbiorników prądu),
 • brak dozoru przy eksploatacji urządzeń mechanicznych, co często doprowadza do gwałtownego wzrostu temperatury – powoduje iskrzenie i samozapłon,
 • stosowanie cieczy i gazów palnych w sposób niefachowy lub niekontrolowany.
  Skutkiem może być powstanie w powietrzu mieszanin wybuchowych, reagujących na najmniejszą iskrę,
 • wypalanie suchych traw, słomy, palenie w lesie ognisk (szczególnie w okresie suszy), pozostawianie nie ugaszonego otwartego ognia, pozostawianie szklanych butelek i pojemników w lasach. Przyczyną niekontrolowanego wybuchu ognia mogą być nie tylko urządzenia techniczne lub bezpośrednie jego zaprószenie, ale także reakcje samego środowiska naturalnego (przyrodniczego), niewłaściwie eksploatowanego przez człowieka. Ludzie żyjący na wsi dobrze wiedzą, że zdarza się iż łąka nagle zapłonie od złożonego w stogi źle wysuszonego siana. W mokrym sianie zachodzą procesy gnilne powodujące nagrzanie do temperatury samozapłonu.

 

 

Zasady postępowania i zachowania się ludności:

 

1. Pożary lasów

 

Pożary lasów to jedno z częściej występujących zagrożeń. Sposób i kolejność działania obywatela przedstawia poniższy schemat.

 

                          

 

2. Pożary w miejscowościach

 

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka,
 • zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
 • wyładowania atmosferyczne.
 

 

Nie dopuść do powstania pożaru!

 

1.skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:

- bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,

- zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,

- nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.

- sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:

2. nigdy nie „watuj korków" - automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych,

3. włączając kilka urządzeń do jednego gniazda, przeciążasz instalację elektryczną,

4. używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,

5. utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie,

6. przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp.  przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik,

7. przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

- określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,

- naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.

8. w miarę możliwości:

- zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją;

- zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

- zapisz i zapamiętaj  numer telefonu  do straży  pożarnej  oraz naucz  dzieci, jak informować przez telefon o pożarze, tel. 998 lub 112

 

 

W razie pożaru:

 

- jeśli zauważyłeś pożar, to masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze,

- użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, wodą koc gaśniczy,

- jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,

- jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką,

- nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,

- nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,

- wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,

- gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem,

- jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym
i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste
chłodne. Bądź przygotowany ! Dym drażni oczy,

- opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

 

                                                                      

 

 

Po pożarze:

 

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś:

 

- upewnić się czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,

- uważać na oznaki dymu i gorąca,

- nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,

- gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku - w razie ponownego jego włączenia, wezwać upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,

- zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą by ć osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.

 

Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy opuścić dom:

 

- o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,

- zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).

- skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy Twoje mieszkanie, Twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.

- wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

- jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.