Logowanie:
Logowanie:

Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2015

Informujemy, że w bieżącym roku również można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie tak jak w latach poprzednich wynosi 100%.   

Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Starostwo wyłoni w drodze przetargu specjalistyczną firmę, która będzie świadczyła usługę demontażu, odbioru i transportu wyrobów azbestowych od mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

 

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Czerwonaku w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz do pobrania poniżej.   

 

Uprawnieni do dofinansowania są: właściciele i użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia ogrodowe, które posiadają nieruchomość na terenie gminy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby z azbestu,
  • w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości,
  • w przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli oraz upoważnienie dla wnioskodawcy – współwłaściciela do występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy jest ich pełnomocnikiem.

 

W zależności od wykonywanych prac wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić je lub też uzyskać pozwolenie na budowę od starosty poznańskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 124/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem sektora produkcji rolnej należy dodatkowo wypełnić oświadczenie oraz formularz o działalności.

 

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 15 września br. 

 

Jednocześnie przypominamy, że  przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:

  • Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
  • Wynik inwentaryzacji przedstawia się w "Informacji o wyrobach zawierających azbest".
  • Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają  Wójtowi Gminy Czerwonak, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
  • Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu "Ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych.

 

 

Dokumenty i formularze do pobrania:

 Zasady uchwała Zarządu Powiatu Poznańskiego.pdf

 

 Wniosek.pdf

 

 Oświadczenie.pdf

 

 Formularz informacyjny.pdf

 

Julita Sydow

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.