Logowanie:
Logowanie:

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Czerwonak:

 • Przedszkola 9
 • Szkoły Podstawowe 5
 • Gimnazja 3
 • Szkoły Średnie 1
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 1

 

 

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dyrektor: Emilia Korzep

ul. Leśna 8
62-004 Czerwonak

tel./fax 61 812 01 21,  

tel. 61 415 50 47 - dyrektor

e-mail: emilia.korzep@gmail.com

 

 

Zakres działania:

 1. Sprawowanie nadzoru nad gminnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 2. Występowanie z wnioskami do dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
 3. Występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, rady szkoły, rady pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach uzyskania wymaganych prawem opinii dla powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola, przedłużenia powierzenia i odwołania ze stanowiska,
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie rady pedagogicznej,
 5. Przygotowanie projektu oceny wykonywania przez dyrektorów szkół i przedszkoli zadań wynikających z art. 34a ust.2 ustawy,
 6. Przyjmowanie wniosków rad szkół i przedszkoli dotyczących oceny sytuacji i stanu tych jednostek, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych i przedstawianie ich wójtowi,
 7. Przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i przedszkoli gminnych,
 8. Prowadzenie ewidencji szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne,
 9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy podejmowanych na podstawie ustawy o systemie oświaty, uzyskiwanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień projektu,
 10. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaną przez wójta oceną pracy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - uzyskiwanie prawem wymaganych opinii poprzedzających ocenę,
 11. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli - przygotowywanie projektów uchwał w sprawach powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazywanie wójtowi kandydatów na przedstawicieli gminy w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 12. Prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o uhonorowanie nauczycieli medalem Komisji Edukacji Narodowej - przedkładanie wójtowi gminy kandydatur do akceptacji,
 13. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wynikających z ustawy Karta Nauczyciela - uzyskiwanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień.

 

Strona www dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - www.zlobki.mpips.gov.pl

 

Informacje na temat publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie gminy Czerwonak znajdują się na Czerwonackim Portalu Oświatowym: http://oswiataczerwonak.pl/ 

 

 

 

 

Pozostałe placówki oświatowe działające na terenie Gminy Czerwonak

Szkoły średnie

Zespół Szkół

im. D. Chłapowskiego w Bolechowie

ul. Obornicka 1 

62-005 Owińska, Bolechowo

61 812 60 40 

zsbolechowo@powiat.poznan.pl
 www.zsbolechowo.pl

Beata Strama

Inne

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych

Pl. Przemysława 9 

62-005 Owińska

61 812 04 86
biuro@niewidomi.edu.pl

www.niewidomi.edu.pl

Maria Tomaszewska

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Pawełek"

        ul. Kolejowa 3          
62 – 005 Owińska

61 892 90 29 (w godz. 7.00 – 14.00)
504 310 701
www.wzinr.org.pl

Małgorzata Wołosz
Kierownik WTZ

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu, filia w gminie Czerwonak

 

Poradnia jest jednostką oświatową, prowadzoną przez Powiat Poznański. Posiada cztery filie, w tym filię w gminie Czerwonak:

 

ul. Poznańska 15D / 83
62-028 Koziegłowy

tel. 61 812 14 54

pppswarzedz.czerwonak@powiat.poznan.pl

www.poradnie.powiat.poznan.pl

 

Poradnia świadczy bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży z terenu gminy Czerwonak. Swoje działania kieruje również do rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia istnieje po to, aby:

- informować,

- doradzać,

- diagnozować,

- pomagać.

 

Poradnia wydaje również orzeczenia oraz opinie dla dzieci i młodzieży:

- niewidomych i słabowidzących,

- niesłyszących i słabosłyszących,

- z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.