Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 
1. Wójt Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), działających na rzecz mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
2. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść ww. projektu uchwały dostępne są na stronie  www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Uwagi, opinie i wnioski do ww. projektu uchwały można składać od dnia 01 czerwca br. do dnia
09 czerwca br., w następujący sposób:
1) ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kupidura@akwenczerwonak.pl;
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "Akwen" w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu).
4. Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 uchwały Nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje uczestniczące w konsultacji są zobligowane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail).
5. Stanowiska anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji lub niezawierające informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
6. Do pobrania:
- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -  zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.pdf
 
- formularz zgłoszenia propozycji do projektu uchwały -  zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.doc  
Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.