Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak
 
1.Wójt Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), działających na rzecz mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.
2.Projekt przedmiotowej uchwały został opracowany przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Gminy Czerwonak oraz Wójta Gminy Czerwonak.
3.Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść ww. projektu uchwały dostępne są na stronie  www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.Uwagi, opinie i wnioski do ww. projektu uchwały można składać od dnia 18 maja br. do dnia 09 czerwca br. (do zakończenia posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Czerwonak), w następujący sposób:
1)ustnie lub pisemnie do protokołu podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Czerwonak. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 09 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwonak;
2)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@czerwonak.pl;
3)za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, Wydział Organizacyjny, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu).
5.Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 uchwały Nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje uczestniczące w konsultacji są zobligowane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail). 
6.Stanowiska anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji lub niezawierające informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
7.Do pobrania:
 
 
Uwaga!
 
Ze względu na zmianę terminu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Czerwonak konsultacje przedmiotowej uchwały zostaną zakończone w dniu 8 czerwca 2016 r. (środa) na posiedzeniu komisji.
Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.