Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

1. Wójt Gminy Czerwonak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), do konsultowania projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2. Projekt przedmiotowej uchwały został opracowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w spotkaniach zorganizowanych przez Wójta Gminy Czerwonak.
3. Ogłoszenie o konsultacjach oraz treść ww. projektu uchwały dostępne są na stronie  www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publiczne, a także zostały przekazane w formie elektronicznej organizacjom pozarządowym wykazanym w Rejestrze Organizacji Pozarządowych.
4. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące programu można składać od dnia 25 października 2016 r. do dnia 8 listopada 2016 r. na jeden z poniższych sposobów:
1) ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w Wydziale Organizacyjnym, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych, pok. 206-207, poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 15.00,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@czerwonak.pl,
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 
62-004  Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu).
5. Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 uchwały Nr 395/LVI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje uczestniczące w konsultacjach są zobligowane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail).
6. Stanowiska anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji lub niezawierające informacji lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Do pobrania:
 formularz.doc zgłoszenia propozycji do projektu uchwały - załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
 
Więcej informacji tutaj 

 

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.