Logowanie:
Logowanie:

 

Zgodnie z § 4 ust. 10 Zarządzenia Nr 353/2016 Wójta Gminy Czewonak z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia II naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 5 kandydatów Wójt przedłuża nabór o 21 dni.

 

Informujemy, że do dnia 08 grudnia br. do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia 4 kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak spełniające warunki formalne oraz 1 zgłoszenie zawierające braki formalne.

 

W związku z powyższym, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), prowadzące działalność na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak do dnia 29 grudnia br. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Poniżej zamieszczamy zarządzenie ws. ogłoszenia II naboru: 

Zarządzenie Nr 353/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu według niżej załączonego wzoru: 

formularz_II_nabor.doc

 

Do zgłoszenia należy załączyć: 

  1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji/podmiotu i umocowanie osób ją reprezentujących,
  2. statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację/podmiot działalności.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i podpisać.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.