Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

Klub Sportowy Akademia Judo

 

Adres siedziby:

ul. Taborowa 1-4

60-790 Poznań

 

Adres do korespondencji:

ul. Głogowska 101

60-265 Poznań

 

Telefon kontaktowy:

881-575-676

 

Adres e-mail:

biuro@akademiajudo.pl

 

Adres www:

www.akademiajudo.pl

 

Forma prawna:

stowarzyszenie

 

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS lub innym rejestrze: KS 231 Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania

REGON 301115090

NIP 7792357039

 

Data wpisu do rejestru:

8 maja 2009

 

Status organizacji pożytku publicznego:

posiada

 

Nazwa banku i numer konta bankowego:

PKO BP 52 1020 4027 0000 1202 0779 6644

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierującej organizacją (np. prezes, komendant, proboszcz):

Prezes Radosław Miśkiewicz

 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu

Radosław Miśkiewicz    

tel.: 881-575-676

e-mail: biuro@akademiajudo.pl

 

Ilość członków:

600     

 

Podstawowy zakres działania:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Szczegółowy zakres działania:

Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego:

 1. programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości techniczne klubu.
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej dostosowanej do wieku i stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów,
 4. uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 5. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 7. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form   współzawodnictwa sportowego,
 8. organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 9. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, w szczególności obozów     sportowych, wycieczek oraz półkolonii,
 10. stała współpraca ze środkami masowego przekazu,
 11. szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,
 12. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów administracji rządowej i samorządowej,
 13. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami społecznymi,
 14. wykonywanie prac społecznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych , organów administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi ,społecznymi,
 15. współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką,
 16. promocja i organizacja sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 17. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia,
 18. zapobieganie  rozszerzaniu i pojawieniu się narkomani , alkoholizmu, przemocy, agresji wśród dzieci ,młodzieży, osób dorosłych , a także wśród rodzin”
 19. prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej dla młodzieży, dorosłych i osób starszych
 20. prowadzenie działalności prozdrowotnej dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób powyżej 60 roku życia (zajęcia usprawniające, korekcyjne, rehabilitacyjne, różne formy wypoczynku i inne działania prozdrowotne)
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.