Logowanie:
Logowanie:

Główny zakres działalności:

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

                                                          

Podstawowe dane:

ul. Działkowa 2

62-004 Czerwonak

tel. 667 194 166

e-mail: straz.lopczerwonak@wp.pl

www.cma.cba.pl

Bank PEKAO S.A. 18 1240 6524 1111 0010 5647 5844

Forma prawna:

stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Numer w KRS lub innym rejestrze: 0000113431

REGON: 007026327

NIP: 7781474795

 

Data wpisu do rejestru:

20.01.2004 r.

      

Osoba kierująca organizacją:

Dawid Łowicki - Przewodniczący

                 

Osoba wskazana do kontaktu:

Dawid Łowicki

tel. 667 194 166   

e-mail: straz.lopczerwonak@wp.pl

 

Szczegółowy zakres działania:

1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody  i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

2. Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.

3. Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym. 

4. Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:

1) zachowanie różnorodności biologicznej,

2) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

3) stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

4) ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 

5.  Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego.

6. Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz  kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

 

Liga realizuje swe cele poprzez:

 

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego polegającą na:

1) podejmowaniu działań o charakterze interwencyjnym, w szczególności współdziałanie w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku przyrodniczemu,

2) podejmowaniu działań  zmierzających do ograniczania ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego, w tym składanie uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, bądź uczestniczenie w nim na prawach strony,

3) inicjowaniu i podejmowaniu społecznych przedsięwzięć, pełnieniu roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju,

4) popularyzowaniu wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, odpowiedzialnego stosunku do przyrody ojczystej, 

5) współdziałaniu z organami państwowymi, w tym administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności z komisjami i radami powoływanymi przez nie, w celu wykonywania zadań wchodzących w zakres działania Ligi, w tym zleconych przez te organy,

6) współpracy w realizacji celów Ligi z organizacjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi,

7) organizowaniu i prowadzeniu obserwacji przyrodniczych, konkursów, spotkań, wystaw, olimpiad, klubów zainteresowań, akcji społecznie użytecznych, np. zalesianie, zakładanie arboretów i parków. 

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.