Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

Spółdzielnia Socjalna "DĄB"
 

 

Adres siedziby:
  ul. Plażowa 1
62 - 005 Owińska

  

Adres do korespondencji:
ul. Gdyńska 87A 
62 - 004 Czerwonak 

 

Telefon kontaktowy:

724-602-015

lub

785-179-131

 

Adres e-mail:

spoldzielnia.socjalna@o2.pl

 

Adres www:

dab.spoldzielnie.org.pl

 

Forma prawna:

spółdzielnia socjalna

 

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS lub innym rejestrze: KRS 0000344971

REGON 301329454

NIP 777-314-29-293

 

Data wpisu do rejestru:

21 grudnia 2009 r.

 

Status organizacji pożytku publicznego:

nie posiada

 

Nazwa banku i numer konta bankowego:
mBank  57 1140 2017 0000 4802 1144 9792

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierującej organizacją:
Prezes Zarządu - Regina Ciborek

Z-ca Prezes Zarządu - Zbigniew Furmaniak

Członek Zarządu - Wiesław Ciosmak         

 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu

Regina Ciborek         
Tel.:  724 -602 -015          
adres e-mail: rciborek@gmail.com    

 

Zbigniew Furmaniak  
Tel.: 785 -179 -131

adres e-mail: spoldzielnia.socjalna@o2.pl

 

Podstawowy zakres działania:
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Szczegółowy zakres działania:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  
- działalność charytatywna
- ochrona i promocja zdrowia
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- wypoczynek dzieci i młodzieży
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- turystyka i krajoznawstwo
- promocja i organizowanie wolontariatu
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.