Logowanie:
Logowanie:

Pełna nazwa organizacji:

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI WODNEJ WARTA

 

Adres siedziby:

60-479 POZNAŃ, UL. STRZESZYŃSKA 190

 

Adres do korespondencji:

60-479 POZNAŃ, UL. STRZESZYŃSKA 190

 

Telefon kontaktowy: 602 247 501

 

Adres e-mail: wstirw@warta.poznan.pl

 

Adres www: http://www.warta.poznan.pl

 

Forma prawna:

stowarzyszenie  

                                              

Dane identyfikacyjne jednostki:

Numer w KRS lub innym rejestrze 0000055936

REGON  34195719
NIP  778 13 91 297

 

Data wpisu do rejestru: 27.04.2001

 

Status organizacji pożytku publicznego:

        nie posiada

 

Nazwa banku i numer konta bankowego:

PKO S.A. II o / Poznań - Filia

11 1240 1763 1111 0000 1813 3758

 

Funkcja, imię i nazwisko osoby kierującej organizacją (np. prezes, komendant, proboszcz)

Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu WSTiRW Warta

 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu       

Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu WSTiRW Warta

telefon kontaktowy 602 247 501   

        adres e-mail wstirw@warta.poznan.pl

 

Ilość członków: 52 osoby     

 

Podstawowy zakres działania 

-    wypoczynek dzieci i młodzieży

-    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

-    turystyka i krajoznawstwo

 

Szczegółowy zakres działania:

Celem stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi sportu, rekreacji, turystyce oraz wypoczynkowi, a także ochronie środowiska naturalnego, związanych z ciekami i akwenami. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia,

- współpracę i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i pokrzywdzonymi przez los,

- organizację sportu i wypoczynku oraz rekreacji nad akwenami śródlądowymi i morskimi,

organizowanie oraz współuczestniczenie w imprezach: kajakowych, żeglarskich, motorowodnych itp.,

- krzewienie kultury fizycznej,

- szkolenie w zakresie zachowania się nad wodą i na niej,

inspirowanie do podnoszenia kwalifikacji związanych z uprawianiem sportu, kwalifikowanej rekreacji, turystyki i wypoczynku,

- kontakty z organizacjami, których działalność jest zbieżna z działalnością stowarzyszenia,

- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- gromadzenie środków finansowych,

- współuczestniczenie szczególnie w działalności TKKF, WOT, PTTK, Polskich Związków: Kajakowego, Żeglarskiego, Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego itp.

- propagowanie piękna przyrody i jej ochrony,

- popularyzację zasad ochrony środowiska i ekorozwoju,

- nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami samorządów i urzędów państwowych jednostek terytorialnych, na terenie których znajdują się akweny, w celu zainteresowania ich sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem związanym z wodą.

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.