Logowanie:
Logowanie:

 

WĘZEŁ PRZESIADKOWY OWIŃSKA

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi: 11 156 887,54 zł z czego kwota dofinansowania wynosi : 9 450 705,90 zł

 

 

 

    

 

 

 

 

Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania. W realizację projektu zaangażowany jest także jako uczestnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Spółka z o.o.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Owińska" obejmuje zadania projektu:

 

Zadanie 1

 

Modernizacja parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych oraz przebudowa ulic i przejść przez tory kolejowe.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworcowego planowane jest stworzenie parkingu buforowego dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów uprzywilejowanych. W zakresie prac projektuje się odnowienie oznakowania poziomego istniejącego parkingu z wykonaniem nowej organizacji ruchu, zachowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie lokalnych napraw i wzmocnienie obrzeży przez wykonanie opasek. Wzdłuż parkingu projektuje się ciąg pieszy. Ogółem parking już dysponuje 60 miejscami postojowymi i w ramach istniejącego parkingu utworzymy 6 miejsc dla pojazdów dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku i przejścia na perony zlokalizowana będzie wiata na rowery (pojemność 20-30 pojazdów) i dwa miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.

 

W ramach zadania planuje się także:

- budowę chodnika na ulicy Dworcowej w Owińskach od ul. Krótkiej do ul. Poprzecznej,

- budowę chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego na odcinku 153mb o szerokości 2,0m wraz z korektą łuków wyokrąglających włączenie ulicy Poprzecznej z ulicą Dworcową i obniżeniem krawężników w obrębie przejść dla pieszych,

- przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PE na łącznym odcinku 112 mb  działki 191/28, 114/2 (z uwagi na kolizję z istniejącej sieci z  krawężnikiem wzdłuż  ul. Dworcowej) oraz przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych i odtworzenie zasuw wraz z skrzynkami ulicznymi 4 kpl,

- instalacja oświetlenia energooszczędnego ulic,

- przebudowa odcinka drogi gminnej - ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach na odcinku  od granicy terenu zamkniętego PKP w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej/Krętej w Bolechówku do granicy terenu leśnego (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka) w rejonie  ulicy Jarzębinowej w Potaszach,

- budowa naziemnego przejścia pieszo- rowerowego przez tory w rejonie dworca kolejowego w Owińskach,

- zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej, 

- zakup i montaż kamer i systemu monitoringu.

Podstawowe parametry systemu informacji pasażerskiej: wyświetlacz LED (parametry - diody wysokiej jakości, minimalny czas ciągłej pracy 80 tys. godzin, wymiar wyświetlacza LED 8-mio wierszowy, max. ciężar wyświetlacza LED ok. 50 kg, sterowanie cyfrowym sygnałem wideo, wyposażone w urządzenia do komunikacji obsługujące transmisję pakietową przez GSM, obudowa wyświetlacza LED wykonana z materiałów odpornych na korozję zabezpieczających elementy elektroniczne przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci i zapylenia zgodnie z normą IP 55.

 

Zadanie 2

 

Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP

 

Zakup jednego autobusu niskoemisyjnego w celu dowożenia pasażerów do dworca w Owińskach z miejscowości i okolic, również z odległych miejsc gminy tj. Annowo, Miękowo oraz osób niepełnosprawnych. Trasa będzie tak poprowadzona, że autobus ten nie będzie jeździł wzdłuż kolei, a dowoził na zasadzie door to door.

 

Zadanie 3

 

Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego

 

Planowane są działania informacyjno-promocyjne zgodne z księgą promocji (naklejki, tabliczki i inne oznak.) zachęcające do korzystania z transportu publicznego(realizowane przez cały okres realizacji projektu), kierowane do mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej i sąsiadujących gmin, korzystających przede wszystkim z własnego samochodu w dojazdach do pracy lub innych potrzebach związanych z przemieszczaniem się poprzez węzeł Bolechowo. Cel: zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej szczególnie w codziennych dojazdach, co w konsekwencji będzie prowadziło do ograniczenia emisji CO2 na terenie gminy.

 

Działania:

- Druk i udostępnianie materiałów drukowanych promocyjnych z rozkładem jazdy, możliwości przesiadek, rozkładem i przebiegiem linii (rozdawane w urzędach, obiektach sportowych, domach kultury, szkołach, dworcach, przystankach, lokalnych sklepach, przekazane do przedsiębiorców)

- kampanie informacyjne prowadzone w obrębie węzła przesiadkowego (połączone z przekazywaniem materiałów drukowanych (w ramach wydarzeń związanych z komunikacją miejską np. Dzień bez samochodu)

- artykuły  w prasie , które to mając zachęcić mieszkańców gminy i nie tylko do przesiadki z własnego samochodu na transport publiczny, wskazujących korzyści z transportu publicznego

- plakaty i ulotki w ważnych w ważnych punktach komunikacyjnych Bolechowa, w instytucjach publicznych, przekazane do Przedsiębiorstw

- konkurs dla posiadaczy biletów miesięcznych przez korzystających z komunikacji publicznej w Bolechowie na krótki, kreatywny opis (maks. na 120 znaków) „Dlaczego warto korzystać z komunikacji w Bolechowie?”. Prace konkursowe uczestników będą następnie wykorzystywane w dalszych działaniach promocyjnych,

- wsparcie informacyjne dla wszystkich akcji na stronie www.TRANSKOM.com.pl , www.czerwonak .pl , profilu FB gminy oraz w newsletterze (kampania promocyjnoinformacyjna), geolokalizacją. Elementem działań informacyjno-promocyjnych będzie włączenie przyszłych użytkowników w opiniowanie i testowanie rozwiązań (będą oni konsultantami w projekcie).

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.