Logowanie:
Logowanie:

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2019 NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2019

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

 

Prezydent RP zarządził Wybory na dzień 13 października 2019 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym:

- do dnia 30 września 2019 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgłaszają komisarzowi wyborczemu  zamiar głosowania korespondencyjnego
w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w naszej gminie oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy. Do podania należy załączyć aktualną kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Dane Komisarza Wyborczego w Poznaniu:

KOMISARZ WYBORCZY w Poznaniu I

Krzysztof JÓZEFOWICZ

termin dyżuru : poniedziałek w godz. 8.00 - 9.30, środa w godz. 8.00 - 9.00.

siedziba: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. (061)8541335, fax. (061)8524916

 

- do dnia 4 października 2019 r. wyborcy niepełnosprawni  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy ukończyli 75 lat zgłaszają chęć wzięcia udziału
w głosowaniu przez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku załącza się

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

- do dnia 8 października 2019 r. wyborcy przebywający czasowo na terenie naszej gminy mogą  złożyć w Urzędzie Gminy Czerwonak wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, aby móc jednorazowo wziąć udział w wyborach bez konieczności udania do miejsca pobytu stałego celem głosowania..

- do dnia 11 października 2019 r. wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem głosowania mogą wnioskować w urzędzie gminy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, którym będą mogli potwierdzić swoje prawa wyborcze. Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę. W upoważnieniu należy wskazać imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer PESEL.

- wyborcy stale przebywający na terenie gminy Czerwonak bez zameldowania i nie wpisani do tej pory do rejestru wyborców mogą brać udział w wyborach, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyborca w celu uprawdopodobnienia swojego pobytu stałego może złożyć zeznanie do protokołu lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten fakt. Wpis do rejestru ma charakter stały (wyborca może brać udział w każdych wyborach wyłącznie na terenie Gminy Czerwonak.) Wpis do rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku, stąd wniosek o wpis powinien być złożony najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Informacji dotyczących rejestru i spisu wyborców udziela w urzędzie pani Katarzyna Derda tel 61 65 44 215

 Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

 

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych:

informacja.pdf

 

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Czerwonak powołane.

Szczegóły w załączniku:

 

 POSTANOWIENIE_NR_459_sklad_OKW_Czerwonak.docx

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.