Logowanie:
Logowanie:

Z dniem 30 czerwca 2019 r.upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do Sądów Okręgowych oraz do Sądów Rejonowych wybiera Rada Gminy w głosowaniu tajnym.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu  podał liczbę ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Czerwonak.

 

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybranych ma być 5 ławników, w tym 0 do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w  Poznaniu wybranych ma być 3 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wybranych ma być 2 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30, a nie przekroczyła 70 lat, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą”.

Karta do pobrania –

 Zalacznik_nr_1__karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.doc

 

 

Do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:

1)    Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.

      Druk do pobrania –

Zalacznik_nr_2__informacja_z_Krajowego_Rejestru_Karnego.pdf

 

2)    Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

      Druk do pobrania –

Zalacznik_nr_3__oswiadczenie__oskarzenie_publiczne_przestepstwo_skarbowe.pdf

 

3)    Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

     Druk do pobrania –

Zalacznik_nr_4__oswiadczenie__posiadanie_wladzy_rodzicielskiej.pdf

 

4)    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

     Druk do pobrania –

Zalacznik_nr_5__zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia.pdf

 

5)    Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Ponadto:

6)    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

7)    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli mających czynne prawo wyborcze dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających.

     Druk do pobrania –

Zalacznik_nr_6__lista_osob__zgloszenie_przez_obywateli.pdf

 

     8)  Dodatkowe oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

     Druk do pobrania -

Zalacznik_nr_7_oswiadczenie_spelnienie_wymoow_z_art_159_ustawy.pdf

 

 

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Kompletne zgłoszenia spełniające wymogi formalne przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czerwonak przy ul. Źródlanej 39 oraz za pośrednictwem poczty do 30 czerwca br.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwonak
w Biurze Rady i Sołectw,  tel. 61 65 44 241

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.