Logowanie:
Logowanie:

Policja

Komisariat Policji w Czerwonaku
ul. Leśna 3, 62-004 Czerwonak   
tel. (61) 841-49-40
tel. kom. 722-292-929

 

podkom. Łukasz Witwicki
Komendant Komisariatu Policji w Czerwonaku

 
Kierownik Ogniwa Prewencji          
asp. sztab. Robert Ciećmierowski
tel. (61) 841-23-37  
tel. kom. 519-064-509

 

                   

                       Rejony służbowe dzielnicowych Komisariatu Policji w  Czerwonaku 
   Rejon    

      Obszar                                                  

        Kontakt              Osoba odpowiedzialna
I Koziegłowy - os. Leśne (bez bloków 1,2,23,24,25,26,27,28)

 

519 064 512

 

mł. asp. Damian Wilczak
II

Koziegłowy - os. Leśne 23,24,25,26,27,28

Koziegłowy - ul. Piłsudskiego (bez bloków 27a i 27b)

Koziegłowy - ul. Poznańska

Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Ludwikowo

519 064 510

sierż. szt. Przemysław Springer

III Czerwonak (bez ulic pomiędzy Polną, a Topolową w Koziegłowach)

 

519 064 511

 

 

mł.asp. Sławomir Kaszkiewicz

 

IV

 

Owińska, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Bolechówko, Potasze, Szlachęcin, Trzaskowo, Miękowo, Annowo, Promnice

 

519 064 513

st.sierż. Kinga Laskowska-Woźniak
V

Koziegłowy - os. Leśne 1 i 2

Koziegłowy - ul. Piłsudskiego 27a i 27b

Czerwonak - między ul. Polną, a ul. Topolową w Koziegłowach

516 903 414

mł. asp. Przemysław Galasiński

 

Przydatne linki:

 

Polski Serwer Prawa

Komenda Główna Policji 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

"Z Pyrkiem bezpieczniej" - edukacyjny program prewencyjny

 

 

Zgubienie/kradzież dokumentów

 

W przypadku utraty dokumentów najlepszym rozwiązaniem jest ich zastrzeżenie w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych. Jak działa System Dokumentów Zastrzeżonych? Zastrzeżenia dokumentów przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony (a tym samym zablokowany i wyeliminowany z obrotu) pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym. Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim Bankom uczestniczącym w Systemie. Korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych uczestników (m.in.: notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości).

 

Gdzie zastrzegać?

  • w każdej placówce swojego Banku (w Systemie DZ uczestniczą prawie wszystkie Banki w Polsce)
  • w przypadku braku rachunku bankowego dokumenty można zastrzec w Banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich osób (lista placówek na stronie internetowej  www.dokumentyzastrzezone.pl)
     

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?

Dziennie dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem.

 

Bezpieczny dom: //czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/projekt_prewencyjny_bezpieczna_gmina.html

 

Straż Gminna    

os. Leśne 16,  62-028 Koziegłowy

tel.   61 65 44 299

kom. 601 535 019
straz@czerwonak.pl

 

Andrzej Cierzyński - Komendant Straży Gminnej

 

Komendant Straży Gminnej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 15.00-16.30.

 

 

I. Zadania

 

1.ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2.czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
3.współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4.zabezpieczanie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także w miarę możliwości ustalenie świadków zdarzenia,
5.ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6.współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7.doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania,
8.informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9.konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10.egzekwowanie przestrzegania prawa miejscowego.
 
II. Uprawnienia

 

1.legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości . Odmowa poddania się legitymowaniu (odmowa okazania dokumentu tożsamości, wprowadzenie w błąd co do tożsamości swojej lub i innej osoby) stanowi wykroczenie z art. 65 Kodeksu Wykroczeń i jest karana przez sąd. Osoba taka powinna liczyć się z tym, że może zostać doprowadzona do najbliższej jednostki Policji celem ustalenia tożsamości - wbrew swojej woli, także z użyciem środków przymusu bezpośredniego,
2.udzielanie pouczeń,
3.nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w odrębnych przepisach,
4.dokonywanie czynności wyjaśniających , kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych,
5.kontrola ruchu drogowego w następującym zakresie: nieprawidłowe parkowanie, nie zastosowanie się do znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), przepisy dotyczące ruchu pieszych, rowerów i motorowerów. W tych przypadkach strażnicy są uprawnieni do zatrzymywania pojazdów.
6.usuwanie pojazdów - które stanowią utrudnienie lub zagrożenie w ruchu drogowym, pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane; Unieruchamianie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przez blokowanie ich kół. Powyższe dotyczy pojazdów znajdujących się na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania albo strefie ruchu;

7.uniemożliwienie jazdy kierującemu pojazdem co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
8.wydawanie poleceń,
9.żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, jak i od każdej osoby na zasadach określonych w ustawie o Policji,
10.obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
 

III. Środki przymusu bezpośredniego.

 

Strażnik może stosować w stosunku do osób uniemożliwiających mu wykonywanie ustawowych zadań następujących środków przymusu bezpośredniego:

1.siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
2.kajdanki,
3.pałka obronna wielofunkcyjna typu TONFA,
4.psy i konie służbowe,
5.ręczny miotacz gazu,
6.paralizator elektryczny,
7.broń palna bojowa
 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997r. (Dz.u. nr 123, poz.. 779, ze zmianami),
2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.u. nr 98, poz. 602, ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. u. z 1971r. nr 12, poz. 114 ze zmianami),
4. Ustawa z dnia 24.08.2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.u. z 2001r. nr 106, poz. 1148, ze zmianami),

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. u. z 1997r. nr 88, poz. 553 ze zmianami),

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. u. z 1997r. nr 89, poz. 555 ze zmianami).

 

Bieżące informacje:

 

Analiza ujawnionych wykroczeń w roku 2013 przez Straż Gminną w Czerwonaku, ukierunkowała działania funkcjonariuszy Straży Gminnej w celu marginalizacji poniżej wymienionych występków, w roku 2014:

Art. 64 [Nieumieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości]
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

Art. 65
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję uprawnioną z mocy ustawy do legitymowania, co do tożsamości własnej lub innej osoby, co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania - podlega karze grzywny (mandat karny 500,- zł);
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w paragrafie 1;

 

Art. 77 [Nieprzestrzeganie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

Art. 85

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny;
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w par. 1 lub par. 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo przywrócenie do stanu poprzedniego.
 

Art. 92
§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego - podlega karze grzywny albo karze nagany;

 

Art. 92a [Niedostosowanie się do ograniczenia prędkości]
Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny. 

 

W ramach informacji prawnej przypominamy, że niedopełnienie obowiązku zmiany danych właściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu, to wykroczenie z art. 95a ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone karą grzywny do 500 zł. 
 

Art. 102 [Nieutrzymywanie w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych]


Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

 

Art. 117 [Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości]
§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
 

Art. 144

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone do celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu - podlega karze grzywny do 1000,- zł albo karze nagany;
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

 

Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Promnicach

tel. kom. 509 303 458
tel. kom. 509 296 168

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonaku
tel. 61 8120 998
tel. kom. 61 654 42 06

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

tel: 61 65 44 211

krzysztof.wojciechowski@czerwonak.pl

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.