Logowanie:
Logowanie:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plac Zielony 1
62-004 Czerwonak
tel. (61) 81 21 488
tel./fax (61) 81 21 489
NIP: 777-14-06-548
REGON: 632003035

dyr. Magdalena Wiśniewska


www.gopsczerwonak.pl
sekretariat@gopsczerwonak.pl
 
Elektroniczna skrzynka podawcza generująca Urzędowe Poświadczenie Odbioru,
na którą należy kierować korespondencję opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
Godziny urzędowania GOPS:
poniedziałek: 08.00–16.00
wtorek–piątek 7.15–15.15
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku jest jednostką organizacyjną Gminy Czerwonak realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i usługi:
 
I. Świadczenia pieniężne:

1.       zasiłek stały (dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dla mężczyzn powyżej 65 roku życia, dla kobiet powyżej 60 roku życia – bez prawa do emerytury lub renty,
2.       zasiłek okresowy (np. na czas trwania choroby, trudności),
3.       zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (np. na zakup opału),
 
II. Świadczenia niepieniężne:
 
1.       praca socjalna,
2.       składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3.       składki na ubezpieczenia społeczne,
4.       sprawienie pogrzebu,
5.       poradnictwo specjalistyczne,
6.       interwencja kryzysowa,
7.       schronienie,
8.       posiłek,
9.       niezbędne ubranie,
10.     usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
11.   specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
12.   skierowanie do domu pomocy społecznej,
 
III. Opieka nad rodziną i dzieckiem
 
1.       Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie:
 
1)      poradnictwa rodzinnego;
2)      terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
3)      pracy socjalnej;
4)      zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.
 
2.       Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:
 
1)      specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym;
2)      placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – świetlic socjoterapeutycznych i klubów środowiskowych oraz wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie;
3)      innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie,

4)      zasiłki rodzinne z dodatkami: rehabilitacyjnym, z tytułu urodzenia dziecka - ,,becikowe”; dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych, wyprawka szkolna. (tel. 61 652-68-14),

5)      zasiłki alimentacyjne,

 

IV. Aktywizacja bezrobotnych

 

Klub Pracy w Czerwonaku został utworzony 10.09.2001r. na mocy porozumienia pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu i Urzędem Gminy Czerwonak.

Aktywizacja bezrobotnych odbywa się w siedzibie GOPS Czerwonak, Plac Zielony 1: poniedziałki w godz. 9:00-15:30, wtorki - piątki w godz. 7:30 – 14:30.
Pomoc świadczona jest osobom poszukującym pracy, uczącym się i bezrobotnym, m.in. poprzez pośrednictwo pracy (baza ofert pracy); porady dot. wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia; pisanie i redagowanie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny; warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej; informacje dot. podjęcia działalności gospodarczej- wskazywanie źródeł aktualnych dotacji; organizacja szkoleń z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kontakt: Lider Klubu Pracy – Natalia Kaszkowiak, tel. kom. 669 977 505, e-mail: klubpracy@czerwonak.pl, bliższe informacje nt. działalności Klubu Pracy na stronie www.gopsczerwonak.pl w zakładce „Klub Pracy".

 

V. Placówki opiekuńcze wsparcia dziennego

 

- Klub Dziecięco - Młodzieżowy "Słoneczko" w Czerwonaku, Pl. Zielony 1 (w budynku GOPS),

- Świetlica GOPS w Koziegłowach, ul. Poznańska 15D/82,

 

Placówki działają przez cały rok kalendarzowy. Są otwarte przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

 

Celem funkcjonowania świetlic jest wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka poprzez pobudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień, pomoc w nauce oraz zapewnienie opieki wychowawczej i korygowanie zaburzeń zachowania dzieci.

 

 

SEKCJA PROFILAKTYKI I TERAPII 

ul. Poznańska 15D/82

62-028 Koziegłowy

tel./fax (61) 812 12 79 

centrum@czerwonak.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 08.00–16.00

wtorek–piątek 7.15–15.15 

 

Zakres działania i zadania:

 

Do zadań Sekcji należy przede wszystkim realizacja:

- Gminnego Programu Promocji Zdrowia: ZDROWA GMINA CZERWONAK,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pl. Zielony 1 

62-004 Czerwonak

tel. (61) 81 21 488
tel./fax (61) 81 21 489

 

Jeśli niepokoi Cię zachowanie kogoś z Twojego bliskiego otoczenia i myślisz, że może to mieć związek z piciem alkoholu, czy zażywaniem narkotyków, przyjdź porozmawiać.

 

Grupy samopomocowe dla osób uzależnionych i członków ich rodzin:

- AA   – dla uzależnionych,  czwartki godz. 19:00,
  salki parafialne Kościoła M.B. Fatimskiej  w Koziegłowach,

 

- Al–Anon  – dla dorosłych współuzależnionych,  poniedziałki godz. 19:00,
  salki parafialne Kościoła M.B. Fatimskiej w Koziegłowach,

 

 

 

 

 

 


 

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.