Logowanie:
Logowanie:

Opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, zgodnie z prawem, możemy organizować w czterech formach. Są to : żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun lub niania. W żłobku zapewnia się opiekę dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia, a w klubie dziecięcym od 1 roku życia. Obie formy mogą być prowadzone przez gminy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Zgodnie z prawem obie wymienione wyżej formy mogą działać po spełnieniu m. in. odpowiednich wymagań lokalowych i sanitarnych, uwzględniających konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości sprawowanej opieki i bezpieczeństwa podopiecznych. Rozpoczęcie działania może nastąpić po wpisaniu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez wójta gminy lub odpowiednio burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Obie formy prowadzone przez podmioty inne niż gmina, mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje celowe, których wysokość oraz zasady ustalania określa rada gminy w drodze uchwały. Prawo nie przewiduje jednak żadnych form dofinansowania rodziców dzieci przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych, poza pomocą społeczną.

 

Obecnie na terenie Gminy Czerwonak działa:

  • przyzakładowy żłobek "Pod Zielonym Jamniczkiem" dla dzieci pracowników SOLARIS Bus & Coach S.A.,
  • żłobek Gugulandia w Koziegłowach,
  • Żłobek Niepubliczny "Zakątek Odkrywców" w Czerwonaku,
  • klub dziecięcy Klub Maluszka "Wesołe Smyki" w Koziegłowach
  • klub dziecięcy "Biały Domek" Klub Malucha w Kicinie

wszystkie te placówki są wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Czerwonak.

 

Rada gminy podjęła uchwałę nr 440/LII/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Czerwonak, która jest dostępna na stronie BIP Gminy Czerwonak.

Poza w/w, żadna z jednostek, o nazwach sugerujących, że są żłobkami lub klubami dziecięcymi, prowadzonych obecnie przez osoby fizyczne na terenie Gminy Czerwonak, nie jest wpisana do rejestru, a zatem nie działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Nie jest więc, na podstawie tej ustawy, zobowiązana do zachowania warunków, o których wspomniałem wcześniej.
 

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę, pełniąca opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia. Działa on w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Gmina może wyposażyć lub udostępnić lokal w celu sprawowania opieki przez opiekuna dziennego. Obecnie nasza gmina nie zatrudnia żadnego opiekuna dziennego. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z rodzicami.

   

Emilia Korzep

dyrektor SAPO

 

Strona www dotycząca form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - www.zlobki.mpips.gov.pl

« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.