Logowanie:
Logowanie:

Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 

Wskazanymi przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mogą być osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2018 r. poz. 2096, 1629 oraz w 2019 r. poz. 60).     

      

Prace komisji konkursowych odbywają się zgodnie z zarządzeniem Nr 538/III/2012 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 16 października 2012 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Wójt, spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu. Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w terminie do dnia składania ofert w określonym konkursie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 formularz_zgloszenia.rtf

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.