W dniu 19 maja 2022 r. Rada Gminy Czerwonak przyjęła uchwałę nr 527/XLVIII/2022 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – program dla gminy Czerwonak na lata 2022-2024.

Wniosek na zakup zbiornika na deszczówkę można składać w wersji pisemnej w Urzędzie Gminy Czerwonak. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do kancelarii Urzędu. Wnioski można pobrać ze strony www.czerwonak.pl, bip.czerwonak.pl http://bip.czerwonak.pl/7112/dokument/23766 oraz na parterze urzędu. Wysokość dotacji stanowi 100% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 300,00 zł na nieruchomość a rozliczenie przez Beneficjenta musi nastąpić do dnia 30 października br. Dotacja dla danego Beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz. Gmina w roku 2022 przeznaczyła na ten cel 30.000 zł.

 

Zachęcamy do skorzystania z programu i przyczynienia się do ograniczenia negatywnych skutków klimatycznych spowodowanych postępującą rokrocznie suszą.