Wójt Gminy Czerwonak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Program finansowany jest ze  środków programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Czerwonak na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało  zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie /opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Lista miejscowości na terenie Gminy Czerwonak, gdzie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne:

 

 1. Annowo
 2. Bolechowo
 3. Bolechowo-Osiedle
 4. Bolechówko
 5. Dębogóra
 6. Mielno
 7. Miękowo
 8. Miękówko (arch.)
 9. Owińska
 10. Potasze
 11. Szlachęcin
 12. Trzaskowo

 

Oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty muszą wpłynąć do Urzędu Gminy Czerwonak najpóźniej do dnia 2 listopada  2021 r. do godz. 14.00

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Informacje dodatkowe:
 

 1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom / uczniom na następujących warunkach:
 • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz  z niezbędnym oprogramowaniem  przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
 • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany  na okres nauki ucznia szkole podstawowej/średniej
 • opiekun prawny / pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania
 • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Gminę Czerwonak.
   
 1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz w roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub otrzymał zwrot kosztów lub dofinansowanie na zakup tych rzeczy.

 

 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Kontakt w sprawie programu:

Agnieszka Jamrowska, tel. 61 65 44 270
Aldona Lewandowska, tel. 61 65 44 276