Nabór wniosków  - dotacja na wymianę systemu ogrzewania na podstawie Uchwały Nr  333/XXXII/2021  Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak.

Informujemy, że od dnia 06 marca do 17 kwietnia 2023 r. będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na wyminę starego źródła ciepła na nowy proekologiczny.

 

Wysokość dotacji wynieść może 80% kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 6.000 zł na lokal.

 

Przedmiot dotacji:
 

dotacja udzielana będzie na trwałą wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z niżej wymienionych nowych proekologicznych źródeł:  
 

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. pompa ciepła,
 5. ogrzewanie za pomocą systemów fotowoltaicznych  lub solarnych,
 6. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,
 7. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie. Kotły te muszą spełniać wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – tylko w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.


 Do wniosku wymagane jest załączenie:
 

 • dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,
 • dokumentu uprawniającego do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa*
 • Inne:
 1. dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, gazu lub energii elektrycznej:
 • dla podłączenia do sieci ciepłowniczej - warunki przyłączenia,
 • dla ogrzewania gazowego – opinia kominiarska o możliwości podłączenia ogrzewania gazowego i aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej wskazujące na możliwość podłączenia do instalacji gazowej kotła/pieca (ważne dwa lata) lub umowa z gestorem sieci gazowej,
 • dla ogrzewania elektrycznego- warunki przyłączenia.
 1. zgody współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania.

 

W przypadku wymiany starego pieca opalanego paliwem stałym na piec gazowy konieczne jest posiadanie ważnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej lub zgłoszenia, które należy załączyć do formularza rozliczenia dotacji, po wykonanej wymianie.   

 

Forma dotacji:
 

Do zakupu i wszelkich prac związanych z montażem nowego pieca można przystąpić dopiero po podpisaniu z Gminą Czerwonak umowy. Do dnia podpisania umowy kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. 

Wypłata przyznanej kwoty dotacji nastąpi w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj.  po realizacji opisanej we wniosku i umowie  zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Po zrealizowaniu zadania - zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca musi przedłożyć w Urzędzie Gminy w Czerwonaku formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami i    fakturami/rachunkami – ostateczny termin rozliczenia dotacji mija 10 października. 

Dotacja dotyczy zamiany systemu ogrzewania w budynkach/lokalach znajdujących  na terenie Gminy Czerwonak.

Dotacja może być udzielona:
 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności

2) osobom fizycznym;

3) wspólnotom mieszkaniowym;

4) osobom prawnym;

5) przedsiębiorcom;

6) podmiotom prowadzącym działalność rolniczą

7) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

Kosztami kwalifikowanymi są:

1) koszty wykonania demontażu pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub kosztów trwałego ich unieczynnienia;

2)  koszty zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);

3) koszty zakupu, budowy lub modernizacji wewnętrznej instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem), związanych z nowym źródłem ciepła, gdy elementy te są związane z montażem nowego źródła ciepła i stanowią jego nieodłączną część;

4) koszty koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania;

5) koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania;

6) koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne, kosztów przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

 

Dotacja nie jest udzielana na:

 

1) dokumentację techniczną sporządzaną w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany);

2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;

3) budowę zewnętrznych sieci, energetycznych i gazowych;

4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali (z wyłączeniem pieców akumulacyjnych);

5) zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła gazowego;

6) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej jako element dodatkowego wyposażenia;

7) kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt;

 

Dotacja nie jest udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania).

Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed dniem podpisania umowy.
 

 Warunki uczestnictwa Wnioskodawcy w projekcie:
 

1. Przystępując do Projektu Wnioskodawca zaświadcza, że:
 

1) jest właścicielem budynku lub mieszkania i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Czerwonak. Na potwierdzenie czego załącza do wniosku ksero dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością;

2) w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem budynku bądź mieszkania, załącza do wniosku zgodę właściciela (współwłaściciela) lub zarządcy administracji budynku na realizację przedmiotowego zadania;

3) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

4) posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła;

5) nie posiada żadnego drugiego źródła ciepła.

 

UWAGA ! Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Wnioski można składać poprzez Pocztę Polską oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Czerwonaku ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak .  Szczegółowe informacje związane z Programem można uzyskać pod nr telefonu  61 6544270 .