Jakie są cele projektu?

1. Poprawa lokalnej infrastruktury drogowej.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.
3. Poprawa komfortu i jakości życia społeczności lokalnej.
4. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów przyległych.

 

Jakie zadania będą realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

Zadanie może dotyczyć budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Dofinansowanie udzielane jest na wykonanie robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym takiej drogi, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach jej bieżącego utrzymania.

 

Jakie są grupy docelowe?

Bezpośrednimi odbiorcami projektu realizowanego w ramach funduszu jest społeczność lokalna - mieszkańcy, dla których zrealizowane inwestycje drogowe stanowią drogę dojazdową do posesji. To również inwestycje, które służą wszystkim użytkownikom ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niechronionych użytkowników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. Rządowy fundusz daje również szansę samorządom na wzmocnienie rozwoju w wielu obszarach, poprawę jakości życia oraz stworzenie przedsiębiorcom możliwości do dynamicznego rozwoju.

 

Lp.

Nazwa zadania

Rok dofinansowania

Wartość zadania

Wartość dofinansowania

1

Budowa ulic: Działkowej, Wrzosowej i Konwaliowej w Czerwonaku

2019

2.175.000,00 zł

1.051.016,00 zł

2

Budowa ulic: Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

2019

1.953.466,92 zł

854.669,00 zł

3

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

2020

1.879.440,00 zł

873.693,18 zł

4

Budowa ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach

2020

1.581.082,31 zł

685.034,39 zł

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania: 3.464.412,57 zł