Logowanie:
Logowanie:
 • E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD

  Nazwa działania/poddziałania: PO PC Działanie 2.4„Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługipubliczne i informacje sektora publicznego”

  Instytucja organizująca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  Data zakończenia naboru:30.06.2020 r.

  Link do informacji o naborze:https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-
  tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-inabor
  Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Celem konkursujest wsparcie tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektorapublicznego. Wsparcie można uzyskać na:
  - wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
  - rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobówinformacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
  Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne. Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia:
  - e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanegokorzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
  - e-uczenia się,
  - e- włączenia społecznego,
  - e-kultury,
  - e-zdrowia.
  Dla kogo: MŚP

  Maksymalny poziom dofinansowania:84,63% wartości kosztów kwalifikowalnych

  Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
   

 • 100 NAJLEPSZYCH PROJEKTÓW NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYFRYZACJI W FIRMIE

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Instytucja organizująca konkurs:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:

Link do informacji o konkursie: 30.06.2020r. 

Dla kogo: MMŚP, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego albosą planowane do wdrożenia
w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku konkursowego.

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

- automatyzacja procesów w firmie;

- praca zdalna;

- wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;

- wykorzystanie sztucznej inteligencji;

- cyberbezpieczeństwo;

- e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);

- obsługa klienta przez Internet;

- zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;

- analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data);

- marketing internetowy;

- wykorzystanie technologii mobilnych.

Cel konkursu:Popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez nagrodzenie 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia pozycji na rynku i wejścia na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe. Dodatkowym celem konkursu jest upowszechnienie rozwiązań, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa, aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak np. pandemia związana z Covid-19.

Nagrody: W konkursie przyznanych może być maksymalnie 100 równorzędnych nagród. Każdy
z laureatów otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych na zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa. Łączna pula środków przeznaczonych na nagrody w Konkursie wynosi 2 mln zł

 

 • GRANTY NA EUROGRANTY

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.3.6  Granty na Eurogranty
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:12 stycznia 2021 r.

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Finansowanie można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE, na organizację spotkań związanych
z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu, na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Maksymalny poziom dofinansowania:100% wartości kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 280 080 PLN
Minimalny wkład własny: 0%

 

 • KONKURS 1/1.1.1/2020 – SZYBKA ŚCIEŻKA


Nazwa działania/poddziałania:  POIR Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja organizująca konkurs:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Data zakończenia naboru:18.06.2020 r.

Link do informacji o naborze:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/1_1_1_1_2020/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_NCBR_Szybka_sciezka_07_01_2020_aktualizacja_20_03_2020.pdf

Dla kogo: Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem zawsze jest przedsiębiorstwo.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania:25 – 90 %  - zależy od podmiotu wnioskującego i przedmiotu badań

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

- projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

- pozostałe projekty – 2 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

 

 

 • KONKURS 4/1.1.1/2020 – SZYBKA ŚCIEŻKA - OZE W TRANSPORCIE


Nazwa działania/poddziałania:  POIR Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Zakres tematyczny: Odnawialne źródła energii w transporcie

Instytucja organizująca konkurs:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Data zakończenia naboru:10.07.2020 r.

Link do informacji o naborze: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1_1_1_2020/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_Szybka_sciezka_OZE_30_04_20.pdf

Dla kogo: Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem zawsze jest przedsiębiorstwo.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarcze.Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania:25 – 90 %  - zależy od podmiotu wnioskującego i przedmiotu badań

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

- projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

- pozostałe projekty – 2 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

 

 • KONKURS 5/1.1.1/2020 – SZYBKA ŚCIEŻKA - KORONAWIRUSY


Nazwa działania/poddziałania:  POIR Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Zakres tematyczny:Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Instytucja organizująca konkurs:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Data zakończenia naboru:31.12.2020 r.

Link do informacji o naborze:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/5_1_1_1_2020/wniosek_dofinansowanie/1_Ogloszenie_na_strone_Szybka_sciezka_Koronawirusy.pdf

Dla kogo: Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem zawsze jest przedsiębiorstwo.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt może być realizowany w regionach słabiej
i lepiej rozwiniętych. Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50% –60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania:25 – 90 %  - zależy od podmiotu wnioskującego i przedmiotu badań

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

- projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

- pozostałe projekty – 2 000 000 PLN do 50 000 000 EUR

 

 • WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R  PRZEDSIĘBIORSTW

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R  przedsiębiorstw

Instytucja organizująca konkurs:Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Data zakończenia naboru:30.06.2020 r.

Link do informacji o naborze: //www.poir.gov.pl/nabory/1-81/

Dla kogo: Przedsiębiorcy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie
i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa
i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów
i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania:- pomoc regionalna (od 10 % do 70 %),

- pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %),

- pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 EUR

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 000 000 PLN

 

 • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP – ETAP I USŁUGOWY

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.3.2.  Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny)
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:VII runda – 30.06.2020 r.; VIII runda – 30.09.2020 r.

Link do informacji o naborze: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie dla firmy zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe (usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii
lub nowego projektu wzorniczego). Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalny poziom dofinansowania:85% wartości kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 340 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 400 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN
Minimalny wkład własny: 15%

 

 • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP – ETAP II INWESTYCYJNY

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.3.2.  Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny)

Instytucja organizująca konkurs:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:30.12.2020 r.

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla firmy
przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn
i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową oraz na zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalny poziom dofinansowania:35 - 45% wartości kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR
Minimalny wkład własny: 55% - 65%

 

 • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP DOSTĘPNOŚĆ PLUS – ETAP I USŁUGOWY

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.3.2.  Bony na innowacje dla MŚP  (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności)
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:VII runda – 30.06.2020 r.; VIII runda – 30.09.2020

Link do informacji o naborze: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe (usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego). Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób
z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalny poziom dofinansowania:85% wartości kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 340 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 400 000 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 60 000 PLN
Minimalny wkład własny: 15%
 

 • BONY NA INNOWACJE DLA MŚP DOSTĘPNOŚĆ PLUS – ETAP II INWESTYCYJNY

 

Nazwa działania/poddziałania:  POIR 2.3.2.  Bony na innowacje dla MŚP  (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności)
Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zakończenia naboru:VII runda – 30.06.2020 r.; VIII runda – 30.09.2020

Link do informacji o naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla firmy
przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Finansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową oraz na zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Maksymalny poziom dofinansowania:35 - 45% wartości kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR
Minimalny wkład własny: 55% - 65%

 

 

 • KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

Nazwa działania/poddziałania: POIRDziałanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

Instytucja organizująca konkurs:Bank Gospodarstwa Krajowego

Data zakończenia naboru:30.12.2020 r.

Link do informacji o naborze: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dla kogo: MŚP

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Poziom dofinansowania:Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 35 – 45 %  w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:-  50 000 000 EUR

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dotyczących  uzyskiwania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania na  uzyskiwanie, walidację i obronę patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Proces aplikowania o premię technologiczną:

1.       Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

 1. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa
  do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 3. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji

« poprzedni
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.