Logowanie:
Logowanie:

Alkohol a nieletni - sprzedaż alkoholu nieletnim jako przestępstwo a nie wykroczenie

O samej szkodliwości nadużywania alkoholu powiedziano i napisano już naprawdę sporo. Dlatego, dla odmiany, postanowiliśmy poruszyć kwestię odpowiedzialności za sprzedaż lub udzielenie alkoholu nieletnim.

 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim. Warto nadmienić, że zakaz ten dotyczy także sprzedaży alkoholu na kredyt oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Wróćmy jednak do nieletnich. Co w przypadku wątpliwości? Odpowiedź znajdziemy w kolejnym zapisie cytowanej wyżej ustawy – „w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”. Jeżeli osoba, co do której istnieją wątpliwości, nie okaże dokumentu tożsamości, naturalną konsekwencją winna być odmowa sprzedaży.

 

Za naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje dwa rodzaje sankcji:

  1. Administracyjną, o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt 1 lit a oraz ust. 11 ustawy, ponoszoną przez przedsiębiorcę korzystającego z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym doszło do naruszenia, w postaci obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niemożności ubiegania się o wydanie nowego zezwolenia przez okres lat 3 od jego cofnięcia..
  2. Karną, o której mowa w art.  43 ustawy, którą ponosi osoba winna dokonania sprzedaży (sprzedawca) oraz przedsiębiorca prowadzący punkt, w którym doszło do naruszenia w zakresie niedopełnienia przez niego nadzoru. Karą za popełnienie omawianego występku jest grzywna; która może wynieść Grzywna wynosi od 100 do 720 000 zł. Przy ustalaniu wysokości grzywny bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego sytuację rodzinną, majątkową, możliwości zarobkowe oraz stopień winy. Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia środków karnych w postaci zakazu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub przepadku napojów alkoholowych.

 

Co niezwykle istotne, sankcja karne prowadzona jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym, co oznacza, że czyn kwalifikowany jest nie, jako wykroczenie lecz jako przestępstwo ze wszystkimi tego konsekwencjami, z wpisem do rejestru osób skazanych włącznie.

 

Jednak karalna jest nie tylko sprzedaż lub podawania alkoholu nieletnim w punktach prowadzenia sprzedaży lub wyszynku lecz także rozpijanie małoletniego, tj. czyn spenalizowany w art. 208 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, polegający na dostarczaniu mu napoju alkoholowego, ułatwianiu jego spożycie lub nakłanianiu go do spożycia takiego napoju. Sprawca takiego czynu także popełnia przestępstwo i może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

Zanim więc damy się namówić na zafundowanie napoju alkoholowego małolatowi pamiętajmy, że może to słono kosztować, zarówno fundatora, jak i sprzedawcę.

 

 

Straż Gminna

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.