Logowanie:
Logowanie:

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak

W związku z powoływaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak na kolejną kadencję (2020 – 2023), Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Czerwonak do zgłoszenia swoich przedstawicieli do Rady. Rada ma za zadanie przede wszystkim wzmocnić współpracę samorządu z organizacjami, które realizują w imieniu gminy zadania na rzecz mieszkańców.

 

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata w danym obszarze:

1. zdrowie i sprawy społeczne,

2. edukacja, wychowanie i kultura,

3. sport,

4. turystyka i rekreacja,

5. inne (nieokreślone w pkt. 1 – 4).

 

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Posiedzenia odbywają się w godzinach pracy urzędu.

 

Termin składnia zgłoszeń: do dnia 13 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu).

 

Miejsce składania zgłoszeń: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

 

Do zgłoszenia dołącza się aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji i umocowanie osób ją reprezentujących oraz statut lub inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz zgłoszeniowy określa dostępne poniżej zarządzenie:

 

Zarządzenie_nr_240/2019

Archiwum
« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.