Logowanie:
Logowanie:

Podsumowanie konsultacji z mieszkańcami Gminy Czerwonak,

których przedmiotem były projekty statutów  i granice jednostek pomocniczych gminy

 

W dniu 27 stycznia Wójt Gminy Czerwonak wydał zarządzenie nr 897/III/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czerwonak, których przedmiotem były  projekty statutów i granice jednostek pomocniczych gminy.

 

Konsultacje nowych projektów statutów rozpoczęły się w dniu 27 stycznia, a zakończyły 17 lutego 2014r. Każdy uprawniony do udziału w konsultacjach mieszkaniec miał prawo do zapoznania się z projektami nowych statutów i ich granic oraz zgłaszania swoich opinii, uwag i propozycji w formie pisemnej.

Projekty uchwał w sprawie statutów i granic jednostek pomocniczych gminy wraz z zarządzeniem określającym przedmiot, tryb i zasady konsultacji projektu został opublikowany na stronie internetowej urzędu oraz wyłożony w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy. Ogłoszenie informujące o terminie i formie konsultacji nowych statutów zostało wywieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie wszystkich sołectw i osiedli oraz w siedzibie urzędu. Informacje o konsultacjach umieszczane były również w gminnym biuletynie informacyjnym „I wiesz więcej”.

 

Uwagi do projektu można było  składać ustnie lub pisemnie w siedzibie urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W celu ułatwienia zgłaszania uwag i wniosków udostępniony został  odpowiedni formularz.

 

W terminie trwania konsultacji wpłynęło jedno pismo od radnego Gminy Czerwonak oraz 20 formularzy zawierających 23 uwagi od sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, w tym: 

 1. 4 od sołtysa sołectwa Miękowo,
 2. 3 od sołtysa sołectwa Czerwonak II,
 3. 2 od sołtysa sołectwa Koziegłowy,
 4. 5 od sołtysa sołectwa Kicin,
 5. 3 od sołtysa sołectwa Bolechowo,
 6. 4  od sołtysa sołectwa Owińska
 7. 2 od przewodniczącego zarządu Osiedla 40-Lecia PRL.

 

Szczegółowe zestawienie wniosków, które wpłynęły w trakcie trwania konsultacji, stanowi załącznik do podsumowania.

 
 
Joanna Kowalczyk-Chudy
sekretarz gminy
 
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTÓW STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY CZERWONAK ORAZ ICH GRANIC

 

Wójt Gminy Czerwonak zaprasza uprawnionych mieszkańców Gminy Czerwonak do konsultowania projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Czerwonak.

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt statutu:

Sołectwa Bolechowo, Sołectwa  Bolechowo–Osiedle, Sołectwa Bolechówko, Sołectwa  Czerwonak I, Sołectwa Czerwonak II, Sołectwa  Kicin, Sołectwa Kliny, Sołectwa Koziegłowy, Sołectwa Miękowo, Sołectwa Owińska, Sołectwa Promnice, Osiedla 40-Lecia PRL, Osiedla Karolin, Osiedla Leśnego oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia granic sołectw i osiedli w Gminie Czerwonak.

 

2. Zakres konsultacji obejmuje w szczególności tematykę:

 1. organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej gminy,
 2. zasad i trybu wyboru jej organów,
 3. organizacji i zadań organów sołectw i osiedli,
 4. zakresu zadań przekazywanych jednostce przez gminę i sposobu ich realizacji,
 5. granic jednostki pomocniczej gminy.

 

3. Celem projektowanych rozstrzygnięć jest:

 1. zmiana granic sołectwa Koziegłowy i Osiedla Leśnego mająca na celu wyłączenie z obszarem sołectwa Koziegłowy budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 27b i przyłączenie go do jednostki pomocniczej Osiedle Leśne,
 2. zmiana granic sołectwa Czerwonak II i Osiedla 40 Lecia PRL mająca na celu wyłączenie z obszaru sołectwa Czerwonak II budynków zlokalizowanych przy ul. Gdyńskiej 124 i 126 w Czerwonaku i włączenie ich do jednostki pomocniczej Osiedle 40 Lecia PRL,
 3. w pozostałym zakresie zmiana granic jednostek pomocniczych dotyczy terenów obecnie niezamieszkanych.

 

4. Skutkiem proponowanych rozstrzygnięć jest:

 1. usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych oraz stworzenie możliwości do większego zaangażowania mieszkańców w życie zamieszkiwanej jednostki i kształtowanie postaw obywatelskich,
 2. podjęcie przez Radę Gminy nowoprojektowanej treści statutów oraz ujednolicenie granic jednostek pomocniczych z nowoobowiązującymi granicami obrębów wiejskich (zgodnie z ustawą o ewidencji gruntów i budynków).

 

5. Treść projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli dostępne są na stronie internetowej  www.czerwonak.pl oraz w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39 w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w godzinach pracy urzędu.

 

6. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące statutów można składać od dnia 27 stycznia br. do dnia 17 lutego br.:

 1. ustnie lub pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. 107 (II piętro), w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl,Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływy do urzędu).

W celu ułatwienia zgłaszania uwag i wniosków udostępniony został  odpowiedni formularz.

 

7. Do udziału w konsultacjach mają prawo mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie danej jednostki pomocniczej Gminy Czerwonak, mający w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończone 18 lat, z zastrzeżeniem, że mieszkaniec danej jednostki pomocniczej może składać uwagi tylko w zakresie statutu jednostki pomocniczej, której jest mieszkańcem.

 

8. Każdy mieszkaniec uczestniczący w konsultacjach zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Uwagi anonimowe lub przedłożone po terminie konsultacji nie będą rozpatrywane.

 

9. Zgłoszone opinie, uwagi i propozycje podlegają zarejestrowaniu.

 

10. Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Czerwonak:

 1. dokona jej podsumowania przez opisanie ilości zgłoszonych opinii, uwag i propozycji dla danej jednostki pomocniczej,
 2. sporządzi wykaz merytorycznych opinii, uwag i propozycji zgłoszonych do projektu statutu danej jednostki pomocniczej gminy,
 3. przekaże podsumowanie organom wykonawczym jednostek pomocniczych w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

11. Wynik konsultacji zostanie:

 1. podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Gminy Czerwonak, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie jednostek pomocniczych,
 2. przekazany Radzie Gminy.

 

12. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

 

Formularz zgłoszenia uwag do projektu statutu.doc

Zarządzenie.doc

 

PROJEKTOWANE STATUTY SOŁECTW:

statut_Owińska.doc, granice sołectwa_Owińska.jpg

statut_Promnice.doc, granice sołectwa Promnice.jpg

statut_Kicin.doc, granice sołectwa_Kicin.jpg

statut_Kliny.doc, granice sołectwa_Kliny.jpg

statut_Koziegłowy.doc, granice sołectwa_Koziegłowy.jpg

statut_Miękowo.doc, granice sołectwa_Miękowo.jpg

statut_Bolechówko.doc, granice sołectwa Bolechówko.jpg

statut_Czerwonak_I.doc, granice sołectwa_Czerwonak I.jpg

statut_Czerwonak_II.doc, granice sołectwa_Czerwonak_II.jpg

statut_Bolechowo.doc, granice sołectwa_Bolechowo.jpg

statut_Bolechowo-Osiedle.doc, granice sołectwa Bolechowo-Osiedle.jpg

 

PROJEKTOWANE STATUTY OSIEDLI

Statut_os_Karolin.doc, osiedle mapa.jpg

Statut_os_Leśne_2.doc, osiedle mapa.jpg

Statut_os_40_lecia_PRL.doc, osiedle mapa.jpg

 

UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA GRANIC SOŁECTW I OSIEDLI W GMINIE CZERWONAK

Uchwala w sprawie ustalenia granic solectw i osiedli w gminie Czerwonak

 

                                                  

 

 

PREZENTACJE UKAZUJĄCE ZASADNICZE RÓŻNICE W DOTYCHCZASOWYCH I PROJEKTOWANYCH TEKSTACH STATUTÓW

SOŁECTWA.ppt

OSIEDLA.ppt

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.