Wyróżnienie „Animator kultury” przyznawane jest przez kapitułę, w której zasiada wójt, przewodniczący Rady Gminy, członkowie komisji oświaty, dyrektor GOK Sokół i laureaci nagrody z poprzednich lat za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu, ochronie i organizowaniu kultury na terenie Gminy Czerwonak.

 

 

Małgorzata Matyjaszczyk

Uzasadnienie z roku 2004

Pani Małgorzata Matyjaszczyk pracuje na terenie gminy Czerwonak od września 1993 roku. Początkowo zatrudniona w Szkole Podstawowej w Czerwonaku, od 1997 roku w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” Czerwonak. Już podczas pracy w szkole nie ograniczała swojej działalności do zwykłych zajęć lekcyjnych. Jej pracownia plastyczna jako jedna z nielicznych niczym nie przypominała sali lekcyjnej, a prawdziwą pracownię artystyczną. Prace dzieci i młodzieży brały udział w wielu konkursach z efektami w postaci nagród na konkursach. Również w ramach swej pracy w szkole zorganizowała, przy pełnej akceptacji rodziców, obowiązkową, pozalekcyjną, „klasową” grupę teatralną jako zajęcia integrujące dzieci, dając możliwość zupełnie innego współfunkcjonowania zwłaszcza tym, którzy mieli problemy w relacjach z innymi dziećmi w ramach społeczności klasowej. Grupa ta w roku 96/97 wzięła udział w międzynarodowym projekcie teatralnym „Drogi” („Die Weje”), w ramach którego wyjechała na spotkanie z innymi zespołami do Niemiec - Hannover. Efektem tej pracy była nie tylko coraz lepiej „działająca” klasa. Większość uczniów tej klasy w roku 1997 wraz z Panią Małgorzatą Matyjaszczyk przeszła do Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” zapoczątkowując działalność Zespołu Teatralnego „Zwierciadło”.

W „Sokole" Małgorzata Matyjaszczyk prowadzi pracownie plastyczne oraz dwa zespoły teatralne i szkółkę teatralną. W pięciu pracowniach plastycznych co roku bierze udział około 50 dzieci i młodzieży, które pod okiem Pani Małgorzaty poznają arkana sztuk plastycznych w wyjątkowo szerokim zakresie - szkic, rysunek, malowanie pastelami, olejem, malowanie na szkle, prawdziwe maski weneckie, linoryt wreszcie glina i wiklina. Jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość mieszkańców Czerwonaka posiada w domu dzieła pochodzące z tych pracowni - prace swoich dzieci, prace nabyte podczas licznych kiermaszy lub aukcji organizowanych przez Ośrodek Kultury. Prace dzieci wielokrotnie nagradzane były podczas krajowych i międzynarodowych konkursów plastycznych - Kanakaanpaa (Finlandia) 1999, Kywinkaa (Finlandia) 1999, Wilno(Litwa) 2000, Katowice „Europa bez granic” 2000, Poznań „Familijny Poznań” 2001, Rybnik „Frida Kahlo - dusza kolorowa” 2004. Wyjątkowo atrakcyjną formą okazała się pracownia plastyczna dla dorosłych założona przez Panią Małgorzatę w 2001 roku. Dzięki otwartej formule - każda z osób uczestniczących „zajmuje się” przez siebie wybraną dziedziną sztuk plastycznych (w ofercie wszystkie formy dostępne w pracowniach dla dzieci i młodzieży). Pracownia ta bardzo szybko zapełniła się „niespełnionymi artystami za młodu” z terenu gminy Czerwonak, a także z Murowanej Gośliny i Poznania. Wszystkie spotkania tej grupy, nie tylko cotygodniowe zajęcia w „Sokole”, ale również tradycyjne już świąteczne pracownie artystyczne z adekwatnymi zwyczajami oraz potrawami w domu Pani Małgorzaty stały się doskonałym sposobem spędzania czasu także w celach towarzyskich. Dodatkową atrakcją pracowni dla dorosłych są  coroczne plenery artystyczne (Sianożęty, Przychodzko), w których udział biorą uczestnicy zajęć wraz z całymi rodzinami.

Drugą domeną Małgorzaty Matyjaszczyk jest teatr. Dwa zespoły teatralne - dziecięcy „Pipel2”  oraz  młodzieżowy  „Zwierciadło”.   Podczas   ponad  7  lat  pracy  w  zespołach uczestniczyło około 100 dzieci. Co roku każdy z zespołów przygotowuje premierę. Rzeczą, która wyróżnia te zespoły od wielu innych jest fakt, że większość przedstawień oraz scenografii do nich jest opracowywana i przygotowywana przez uczestników. Dzięki takiej pracy biorący udział w przedstawieniach nie tylko są aktorami, ale poprzez własną, wspólną pracę scenarzystów, scenografów i reżyserów identyfikują się z całokształtem przygotowanej sztuki.

Do kolejnych działań Pani Małgorzaty Matyjaszczyk i chyba tych najbardziej znanych widocznych dla osób nieuczęszczających do Ośrodka Kultury są wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. To właśnie podczas tych zajęć powstawała większość zdobień elewacji „Sokoła” przyciągających wzrok zarówno przechodniów jak i wszystkich przejeżdżających ul. Gdyńską - papierowe, wielkości 2m Mikołaje, węże oplatające frontowe drzwi wejściowe oraz dach nad nimi, metalowe, kolorowe gwiazdy czy wreszcie „zwierzyniec”, którego zdjęcia oglądaliśmy we wszystkich poznańskich dziennikach. Również  pod   okiem  Pani  Małgorzaty wszyscy  mieszkańcy  gminy  Czerwonak  mogli obcować ze sztukami plastycznymi podczas Dni Sztuki Bardzowspółczesnej - ozdobiona wiórowymi malunkami na folii transparentnej kasztanowa aleja na Placu Zielonym; 2,5m  „lud" zrobiony ze wszelkich możliwych elementów metalowych przyniesionych przez młodzież; gigantyczna stacja kosmiczna wykonana przez kilkadziesiąt rodzin z 5000 kartonów na boisku przy os. Leśnym w Koziegłowach - to wszystko prace, których pomysł, organizacja i kierownictwo wykonawstwa należą właśnie do Małgorzaty Matyjaszczyk. 220 ptaków-czerwonaków przy głównych ulicach gminy oraz gigantyczne graffiti powstałe na murze okalającym teren Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w ramach Dni Gminy to także pomysł i nadzór artystyczny Pani Małgorzaty.

Dzięki zdolnościom artystycznym i dydaktycznym, niczym nieograniczonej pomysłowości, także umiejętnościom organizacyjnym i znajomości języka angielskiego Pani Matyjaszczyk, dzieci i młodzież z terenu gminy Czerwonak, ale również spoza, co roku uczestniczą w innym, międzynarodowym projekcie plastycznym, teatralnym, interdyscyplinarnym lub multimedialnym. „Drogi”, „Weselna fotografia”, „Jednym tchem”, „Mój dom”, „Gra w życie" to nazwy projektów, w ramach których nasze grupy od 10 do 30 uczestników prezentując Polskę, współpracowały z innymi grupami z Niemiec, Finlandii, Francji, Irlandii, Palestyny, Republiki Południowej Afryki, Uzbekistanu, Estonii, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Z niektórymi pracowały wspólnie na warsztatach w Niemczech i Finlandii (finał projektu „Jednym tchem” należał do imprez towarzyszących wystawie EXPO 2000 w Hannoverze) z innymi współtworzyły wystawy lub wydawnictwa pracując w poszczególnych  państwach i    wysyłając prace do koordynatorów projektów, przewodnictwo grupy polskiej w każdym przypadku należało do Małgorzaty Matyjaszczyk

 

 

Henryk Wereda

Uzasadnienie z roku 2004

Jest zatrudniony w ośr. Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach od 1 września 1973r. jako nauczyciel muzyki, ale prowadzi również wiele dodatkowych zajęć i przygotowuje aranżację muzyczną dla każdej imprezy w Ośrodku oraz poza placówką. Chętnie służy pomocą w tym zakresie innym nauczycielom. Uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Sam będąc niewidomym i absolwentem Ośrodka świetnie zna środowisko swoich uczniów i w sposób bardzo umiejętny wykorzystuje tę wiedzę w swojej pracy dydaktyczno - wycho­wawczej. Wyróżnia się kreatywnością, rzetelnością i sumiennym zaangażowaniem w pracę. Jako nauczyciel muzyki p. Henryk Wereda ma bardzo długą listę osiągnięć:

- prowadzony przez niego zespół wokalny „Dzieci Papy” (tu warto zaznaczyć, że Papa to właśnie p. Wereda) jest znany zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju,

- praca p. Weredy jest bardzo wysoko oceniania, o czym świadczy fakt, że został on Człowiekiem Roku 2000 w plebiscycie poznańskiej telewizji PTV,

- uczestnicząc w wielu konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich uczniowie p. Weredy osiągali liczące się sukcesy, zajmując I i II miejsca,

- H.Wereda uczestniczy w jury wielu konkursów wokalno – muzycznych nie tylko dla niewidomych, np. festiwalu „Integracja „ w Starogardzie Gdańskim, Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz jest konsultantem przy festiwalach w Ciechocinku i w Bytomiu Odrzańskim,

- jest członkiem Rady Artystycznej Krajowego Centrum Kultury Niewidomych w Kielcach,

- prowadzi od wielu lat działania polegające na gromadzeniu nut w zapisie brajlowskim i  chętnie udostępnia te zasoby zainteresowanym np. byłym uczniom Ośrodka uczącym się w szkołach muzycznych,

- doskonale opanował: wiele umiejętności w zakresie technologii komputerowej dla niewidomych co pozwala na pomoc wychowankom w tym zakresie,

- dzięki jego staraniom Ośrodek otrzymuje instrumenty i inne wyposa­żenie do pracowni muzycznej oraz programy umożliwiające niewidomym pracę przy komputerach.

Nawiązał współpracę ze szkołami muzycznymi w Poznaniu pomagając w stworzeniu odpowiednich warunków do nauki dla uczniów niewidomych i niedowidzących. Także dzięki niemu dwoje absolwentów naszego Liceum studiuje w wyższych szkołach muzycznych. Publikował w prasie specjalistycznej wiele artykułów, ostatnio np. „Aranżer dźwięku - zawód dla niewidomych", czy artykuł poświęcony nutom brajlowskim. Ma „doskonałą orientację w zakresie technologu informatycznej. Ciągle doskonali swój warsztat pracy i wykorzystując swoje wszechstronne zainteresowania i umiejętności przyczynia się do lepszego funkcjonowania całego Ośrodka. Często rodzice znajdują u niego radę co do pracy z dziećmi, ukierunkowania ich zainteresowań czy też możliwości uzyskania pomocy, gdyż współpracuje on z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka w Owińskach – „BYĆ POTRZEBNYM”. Zapewne właśnie głęboka troska o dzieci i szacunek dla nich oraz wysokieumiejętności dydaktyczno-wychowawcze i zaangażowanie w pracę dla dzieciniewidomych sprawiły, że został wyznaczony przez Radę Pedagogicznądo Nagrody Ministra.

 

 

Zespół AVE

Uzasadnienie z roku 2005

Grupa Ave odtwarza i utrzymuje rodzinne tradycje kulturalne. Uczestniczy w „Misterium Męki Pańskiej” występuje artystycznie na imprezach między innymi „Święto Chleba”, „Dożynki” i wiele innych imprez okolicznościowych. Występują społecznie, poświęcając swój czas w upowszechnianiu Kultury.

 

 

Henryk Kijanowski

Uzasadnienie z roku 2006

Pierwsze prace pana Henryka powstały ponad dwadzieścia lat temu, na zdjęciach kółka zainteresowań w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Owińskach, gdzie pracował jako nauczyciel zawodu. Aktywny również jako działacz na rzecz rozwoju młodzieży i kultury lokalnej, niestrudzony społecznik. W roku 1972 zainicjował i stworzył młodzieżową organizację ZSMW i został jej pierwszym przewodniczącym. Zainicjował i kierował, dokonaną wyłącznie w czynie społecznym, budową klubu rolnika na Potaszach (w latach 1972-1976). Był prezesem Gminnego Komitetu ZSL, propagując działalność młodzieżową. Przez trzy kadencje był radnym Gminy Czerwonak. Współpracując z instruktorem spraw rolnych Panem Henrykiem Greserem na rzecz rozwoju organizacji młodzieżowych organizował konkursy i olimpiady, głównie dla młodzieży. Sztuką zajmuje się nieprzerwanie, począwszy od młodzieńczych lat szkolnych (konkursy plastyczne) poprzez rozwój talentu (jako nauczyciel zawodu) aż po obecne prace tworzone niestrudzenie już po przejściu na emeryturę. Stworzone przez Pana Henryka dzieła były eksponowane min. w skansenie swarzędzkim, w Poznaniu, w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, najnowsza ekspozycja - makieta wsi Potasze z okazji 170 lat istnienia Potasz. Współpracuje nieprzerwanie z biblioteką w Czerwonaku i Owińskach, gdzie organizowane są prelekcje i pogadanki z dziećmi i młodzieżą, oraz wernisaże dzieł artysty. Wśród wielu odznaczeń jest odznaczenie za zasługi w rozwoju kultury nadane w 1976 roku przez wojewodę poznańskiego. Niejednokrotnie Pan Henryk rozsławiał naszą gminę w mediach i prasie.

 

 

Leszek Lesiczka

Uzasadnienie z roku 2006

Pan Leszek Lesiaczka jest nauczycielem przyrody i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kicinie. Posiada wyższe wykształcenie uniwersyteckie - mgr geografii UAM, a ponadto licencjat fizyka z informatyką UAM oraz dodatkowo ukończył studia podyplomowe:

-trenerskie na AWF,

-wychowanie fizyczne i zdrowotne,

- 2-semestralne z zakresu turystyki i krajoznawstwa UAM,

-dla nauczycieli przyrody UAM.

Posiada uprawnienia trenera judo, przewodnika górskiego, pilota i instruktora pływania. Jest prawdziwym społecznikiem, o czym świadczą wykonywane funkcje społeczne:

- prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od 1999r.,

- prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kicin”, członek zarządu Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego,

- członek Klubu Wysokogórskiego,

- członek Klubu Fotograficznego „Pryzmat”,

- sekretarz Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”,

- koordynator gminnych rozgrywek sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym,

- organizator imprez sportowych i turystycznych: dla UKS (ok. 20 rocznie), dla PTT (ok. 30 rocznie), dla „Pryzmatu” (ok. 8 rocznie),

- członek jury konkursów fotograficznych.

Pomimo pełnienia tylu funkcji społecznych angażuje się osobiście w takie działania społeczne jak: propagator turystyki lokalnej, krajobrazu i Puszczy Zielonki, reżyser Misteriów Męki Pańskiej w Kicinie, odtwórca głównej postaci w Misteriach w latach 1998 i 1999, organizator zawodów sportowych i konkursów sportowych na różnego rodzaju festynach gminnych i lokalnych (gry i zabawy dla dzieci i starszych, konkurencje dla mężczyzn), organizator rajdów i wycieczek po Puszczy Zielonce, prowadzący Kółko Fotograficzne i Przyrodnicze, organizator Święta Gór na Nizinach, organizator Dnia Taternika (16.XII.), organizator i prowadzący „Dzień Dziecka” dla miejscowych dzieci. Występuje co roku jako Św. Mikołaj w kościele i odwiedza dzieci niepełnosprawne. Jest organizatorem i przewodnikiem górskich wycieczek dla dzieci i młodzieży, projektantem i budowniczym chaty polskiej na gminnych dożynkach w Koziegłowach, projektantem i wykonawcą scenografii Misteriów Męki Pańskiej, grobu Pana Jezusa na Wielkanoc oraz żłóbka na Boże Narodzenie w kościele w Kicinie, propagatorem sławnych postaci, które żyły lub odwiedzały miejscowości leżące na obrzeżu Puszczy Zielonki lub na jej terenie (przede wszystkim August Cieszkowski i Zygmunt Krasiński) - rajdy poświęcone tym postaciom , prelekcje, odczyty, artykuły np. w gazetce „Wierzeniczenia”.

 

 

Mieczysław Śliwiński

Uzasadnienie z roku 2007

Nauczyciel, muzyk, kolekcjoner, Wielkopolanin od najmłodszych lat mieszkaniec Czerwonaka. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu oraz Akademii Muzycznej -Wydziału Wychowania Muzycznego w Poznaniu. Swoją muzyczną pasję realizował występując w wielu zespołach i formacjach muzycznych, dla których komponował i animował ich powstanie: Hajduczki”, „Wesołe nutki”, „To i owo”. Instrumentem, który go zafascynował był ludzki głos, który doskonalił w chórze męskim „Arion”. Będąc na obozie pionierskim na Morawach zaciekawił go instrument - czeska heligonka od tego momentu zaczęła się jego pasja kolekcjonerska. Rosyjski „bajan”, podhalańskie „złóbcoki”, wielkopolskie mazanki, bawarska cytra, latynoskie „maracas” to tylko niektóre z jego kolekcji. Wielokrotnie ratował kolejne pianina, harmonie czy akordeony przed zniszczeniem włączając je do swoich zbiorów. Dziś jego kolekcja liczy około 300 instrumentów, w tym ponad 200 akordeonów stanowiących przekrojową lustracje kultury muzycznej krajów i narodów żyjących w Europie a także poza nią. Do najciekawszych eksponatów należy zaliczyć harmonie, heligonki, bandonie, akordeony renomowanych firm włoskich, niemieckich, czeskich i rosyjskich. Najstarsza harmonia pochodzi z 1883r. najciekawszym fenomenem rozwijającej przez całe życie muzycznej i kolekcjonerskiej pasji Pana Mieczysława Śliwińskiego jest to, iż zgromadzona przez niego kolekcja żyje, na większości z nich on sam potrafi zagrać, snując gawędę o historii powstania instrumentu lub niecodziennym sposobie jego pozyskania. Liczne dyplomy i nagrody z festiwali, wystaw czy konkursów krajowych i zagranicznych dokumentują dorobek muzyczny i pedagogiczny kolekcjonera.

 

 

Jacek Benn

Uzasadnienie z roku 2007

PanJacek Benn rozpoczął pracę w Czerwonaku w 1991 roku, w pionierskich czasach, kiedy „Sokół” kierowany przez Hannę Ciulkin powstawał od zera. Garstka entuzjastów organizowała metodą prób i błędów ośrodek życia kulturalnego w miejscu dawnego Komitetu Gminnego PZPR. Początkowo był instruktorem tańca towarzyskiego, od 1993 roku został zatrudniony na pół etatu przy organizacji pracy Ośrodka. W 1997 roku, kiedy zrezygnowała z pracy dotychczasowa dyrektor Hanna Ciulkin, objął stanowisko dyrektora.Dekada rządów Jacka Benn były dla Sokoła okresem szybkiego rozwoju. Początek stanowiło zatrudnienie na stałe osoby do prowadzenia zajęć plastycznych i teatralnych - Małgorzaty Matyjaszczyk. Powstała stała pracownia plastyczna w Czerwonaku, grupy teatralne „Zwierciadło” i „Pipel 2”, które szybko zaczęły odnosić sukcesy. Młodzież z Sokoła uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach plastycznych m.in. „Weselna fotografia”- we współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz europejską organizacją EUnetART, „Jednym tchem”, którego uwieńczeniem było zaprezentowanie interaktywnej wystawy w Hanowerze podczas EXPO 2000, „Feeling at home” - projekt koordynowany przez RASA, belgijską organizację zajmującą się twórczością dzieci (w wyniku prac nad tym projektem powstała międzynarodowa książka, w której znalazły się prace plastyczne i krótkie teksty dzieci z naszej gminy). Sokół się rozrastał, przybyły filie na osiedlu „40-lecia PRL” w Czerwonaku, Klub „Iskra” w Promnicach, Klub „Kogucik” w Potaszach. Przez kilka lat działał również klub „Koziołek” w Koziegłowach. Pracę podejmowali kolejni instruktorzy. Obecnie w filiach działają pracownie plastyczne skupiające zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych. Organizowane są warsztaty i plenery, bierzemy udział w wystawach i konkursach. Od kilku lat funkcjonuje galeria w urzędzie gminy, w której prezentujemy wystawy.W Sokole powstała pracownia muzyczna i studio nagrań z prawdziwego zdarzenia. Powstały zespoły młodzieżowe, formuje się big band skupiający zarówno młodzież jak i dorosłych, grają zespół Retro Cafe oraz preferujący rocka męski kwartet Prochy. Działają kluby malucha, które skupiają najmłodszych mieszkańców naszej gminy oraz ich mamy. Stałe zajęcia oraz okazjonalne akcje skupiają liczne grono osób w różnym wieku.Dyrektor Benn był pomysłodawcą cyklu festynów „Poznaj swoją gminę”, które cieszyły się sporym powodzeniem, a którym przyświecała idea, że ośrodek kultury powinien docierać ze swymi działaniami do wszystkich, nawet najmniejszych miejscowości naszej gminy. Równocześnie przez wiele lat patronował drużynie bilardowej, miał udział w nadzwyczajnym sukcesie, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski juniorów.Dyrektor Jacek Benn znany jest w całej bez mała Wielkopolsce jako organizator sztandarowej imprezy Gminnego Ośrodka Kultury, Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, który dzięki jego energii rozrósł się w duże, obejmujące całe województwo przedsięwzięcie. We wszystkich etapach festiwalu bierze udział, co roku kilka tysięcy przedszkolaków, a sympatyczne logo festiwalu, kolorowy miś z trąbką, promuje naszą gminę w Wielkopolsce. Od kilku lat dodatkową atrakcją jest finał festiwalu odbywający się na dużej scenie, na poznańskim Starym Rynku podczas Jarmarku Świętojańskiego.Oryginalny, zwracający uwagę, kontrowersyjny projekt elewacji Sokoła z kołem młyńskim i zrujnowanym, jakby nadpalonym dachem to także jego pomysł. Długo można by jeszcze wyliczać. W całej działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sokół tkwi cząstka energii Jacka Benn organizatora i inspiratora tych i wielu innych przedsięwzięć. Pomysłodawcy i realizatora zupełnie unikalnego cyklu nietypowych lokali wyborczych, które realizujemy od 2002 roku. Dyrektora, który stworzył w Sokole atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku, w której wolność twórcza instruktorów i uczestników zajęć jest szanowana i wspierana, a rozwój i nieszablonowe myślenie forowane

 

 

Zofia Piwko

Uzasadnienie z roku 2008

Pani Zofia Piwko jest mieszkanką Gminy Czerwonak od zawsze. Urodziła się i dorastała w Kicinie  a od 4 lat mieszka w Koziegłowach. Jej życiową pasją stał się śpiew i taniec. Swoje pierwsze kroki artystyczne stawiała w szkolnych przedstawieniach gdzie została zauważona przez samego Ludwika Solskiego zaprzyjaźnionego z ówczesną nauczycielką panią Stanisławą Stopową. Od tamtej pory minęło ponad 60 lat a Pani Zofia nadal realizuje swoją artystyczną pasję, którą zaraziła swoje dzieci i znajomych. Przez kilka lat razem z córką i trzema synami tworzyli rodzinny zespół muzyczny, który był popularny nie tylko w Czerwonaku  ale również w ościennych gminach. Rodzinne muzykowanie wspierał również  mąż Pani Zofii. W  życiu  każdego człowieka są dobre i trochę gorsze dni. Był czas kiedy pasja musiała ustąpić miejsca zwykłym codziennym sprawom: wychowaniu dzieci, pracy zawodowej ale umiłowanie muzyki i kultywowanie przepięknych tradycji ludowych zawsze było w sercu Pani Zofii. Kiedy w Kicinie zamieszkała pani Ewa Mazur - miłośniczka i animatorka ludowych tradycji znalazła w osobie Pani Zofii Piwko prawdziwą kopalnię wiedzy o niemal zapomnianych obrzędach ludowych, przyśpiewkach i piosenkach. Po śmierci pani Ewy Mazur właśnie Pani Zofia od wielu lat kontynuuje jej dzieło ocalenia od zapomnienia tego co w naszej kulturze najcenniejsze - tradycji. Od wielu lat jest siłą napędową wszystkich działań grupy śpiewaczej „AVE”, w powstaniu której ma ogromny udział. Udało się jej skupić wokół siebie krąg osób, które podzielają jej zapał. Pani Zofia Piwko z grupą „AVE” czynnie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu Gminy Czerwonak tworząc oprawę muzyczną m.in.: Dożynek, Święta Chleba, Misterium Męki Pańskiej. Jej działalność stanowi wspaniałą wizytówkę naszej Gminy. Niespożyta wprost energia i wrodzony optymizm popychają Panią Zofię do podejmowania kolejnych wyzwań. Uczestniczy w corocznych Przeglądach Twórczości Artystycznej i Kulturalnej, Konkursach Plastycznych i Literackich Seniorów. Współpracuje z Klubem Seniora „Starówka” w Poznaniu, Domem Kultury „Remiza” - Plewiska w gminie Komorniki, Domem Pomocy Społecznej w Chodzieży, Klubem Seniora na Osiedlu Kopernika itd. Wszędzie jest witana z radością i darzona szacunkiem za życzliwość, uśmiech i ogrom dokonań. Umiłowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji ludowych zostały zauważone i uhonorowane przez różne osoby i organizacje licznymi nagrodami, dyplomami za udział w konkursach i przeglądach, wyróżnieniami w tym Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Medalem za Rozwój Gminy, Statuetką za udział w I „Babińcu" Płewiska 2008. O aktywności i niespożytej wprost energii świadczy fakt, że od stycznia do maja br. Pani Zofia wraz z zespołem uświetniła 12 uroczystości i imprez a terminarz jest zapełniony do końca roku. Pani Zofia Piwko  jest Ambasadorem naszej Gminy.

 

 

Dorota Garczarek

Uzasadnienie z roku 2009

Pani Dorota Garczarek jest nauczycielem Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Owińskach od 1 września 1997r. Jest pedagogiem oddanym swojej pracy i lokalnemu środowisku. Największą jednak pasją jest teatr. Jest twórczynią życia teatralnego szkoły. Pasmem znaczących osiągnięć, od początku jego istnienia, jest działalność szkolnego koła teatralnego, którego pani Dorota Garczarek jest opiekunem. Dwie grupy teatralne dla dzieci młodszych „Nieduzi” i starszych „Bez Nazwy” odnosiły sukcesy w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich prezentacjach teatralnych. Rozsławiały szkołę i gminę, między innymi w:

- Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Powiatu Poznańskiego w Suchym Lesie „Dzień dobry sztuko” - trzy razy nagroda główna w latach 2004-2006; zespół otrzymał statuetki „Wojciecha”, m.in. za spektakl „Po bajce”;

- Wojewódzkich Konfrontacjach Sceny Szkolnej w Poznaniu - dwa razy nagroda
główna „Złota Maska” , za spektakl „Pchła Szachrajka" i „Tryptyk" oraz wyróżnienie

za „Beczułkę";

- Wielkopolskich Spotkaniach Teatrów Dziecięcych „Koniński Smok" – wyróżnienie za „Motyla" w 2005r. oraz nagroda I stopnia w 2006r.

 - Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2007" w Płocku i zdobycie nagrody głównej za „Kim są dorośli?" oraz w roku 2008 wyróżnienia za spektakl „Malutka Czarownica".

Ponadto Pani Dorota Garczarek, z zespołem teatralnym, wielokrotnie była zapraszana jako gość honorowy, m.in. w kwietniu 2007r. na V Ratajski Przegląd Teatrów Gimnazjalnych w Poznaniu, a także w 2008 na Wojewódzką Scenę Prezentacji Dziecięcych w Teatrze Animacji w Poznaniu (zaproszenie prestiżowe) oraz w październiku 2009r. na Wojewódzką Scenę Prezentacji Teatralnych - Scena Dziecięca ze spektaklem „Po co właściwie trzymać psa".

Od szeregu lat pani Dorota Garczarek propaguje także w środowisku lokalnym gminy edukację i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez teatr organizując przedstawienia w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz rok rocznie Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Za siedmioma górami”. Jednym z największym sukcesów pani Doroty Garczarek są autorskie pomysły scenariuszy jasełkowych, a jej szkolnej grupy teatralnej ich realizacja. Urzeczywistniała je wielokrotnie: w „Winogradzkim Kolędowaniu” w MDK Nr 2 w Poznaniu; w Pilskim Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych „Jasełka 2005”-1 miejsce i Nagroda Publiczności; w corocznych przedstawieniach środowiskowych, m.in. w styczniu bieżącego roku w przepięknych „Jasełkach misyjnych”. Postawa pani Doroty Garczarek, łączącej pasję zawodową z twórczymi fascynacjami w dziedzinie artystycznej i upowszechnianie kultury poprzez pokazywanie i promowanie jej w środowisku, przysparza splendoru Małej Ojczyźnie i w najwyższym stopniu zasługuje na uznanie.

 

 

Marcin Matuszewski

Uzasadnienie z roku 2010

Pan Marcin Matuszewski, nauczyciel muzyki, pracuje w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku od 2004 roku. Rok później, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, pasji i wielkiemu entuzjazmowi, doprowadza do powstania Zespołu Wokalnego (wtedy jeszcze bez nazwy), który po dziś dzień uświetnia uroczystości, organizowane na terenie szkoły i Gminy Czerwonak. Dość osobliwą cechą twórczości pana Marcina Matuszewskiego jest dążenie do oryginalności. Tak było i tym razem. Zdecydował się na prowadzenie zespołu, ale postawił sobie warunek niezależności muzycznej i repertuarowej. Umiejętności kompozytorskie i dostęp do wysokiej klasy instrumentów elektronicznych umożliwił tworzenie nietuzinkowego muzycznego repertuaru dla prowadzonego przez siebie zespołu, który to z inicjatywy uczestników przyjął nazwę La Speranza. Pan Marcin Matuszewski skomponował muzykę do 14 wierszy Jana Pawła II. Tak powstał tak zwany repertuar papieski. Program ten prezentowany był nie tylko dla mieszkańców Czerwonaka, ale także poza gminą. Zespół La Speranza występował w Łebie, Gostyniu w klasztorze księży Filipinów, Niewieścinie, na Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie (gdzie był gościem specjalnym), w Murowanej Goślinie (tu wielokrotnie występował nie tylko z repertuarem papieskim), w Długiej Goślinie podczas Festiwalu MUSICA SACRA, MUSICA PROFANA. Pan Marcin Matuszewski rozbudował i uświetnił repertuar dla zespołu, wynikiem czego był ponadgodzinny multimedialny koncert. Od pewnego momentu program wzbogacany był przez prezentacje     multimedialne,    zrealizowane    również    przez    kompozytora. Priorytetem dla nauczyciela w pracy z młodzieżą jest konfrontacja ze światem tzw. kultury wyższej. Korzystając ze swoich dawnych i aktualnych doświadczeń, muzycznych kontaktów, udało się panu Matuszewskiemu doprowadzić do spotkania na scenie z wieloma wybitnymi artystami polskiej sceny. Kulminacją zamierzeń była z pewnością MISSA SPEI (Msza o nadziei), skomponowana przez pana Marcina Matuszewskiego z okazji piątej rocznicy istnienia zespołu La Speranza. Młodzi artyści wraz z gwiazdami Teatru Wielkiego w Poznaniu: Barbarą Gutaj (sopran), Michałem Marcem (tenor), Wojciechem Winiarskim (gitara renesansowa, lutnia), Dymitrem Harea (fletnia pana, tilinca), Tomaszem Mazurem (trąbka) wykonali przepiękny, nastrojowy koncert Missa Spei. Koncert był rzeczywiście niezwykłym przeżyciem wokalno-estetycznym. Była to także okazja do wykonania potężnego dzieła, skomponowanego wyłącznie na ich użytek. Po raz pierwszy wydano płytę w pełnym wymiarze, której nagranie trwało ponad 60 godzin. Jednak czym byłby talent Marcina Matuszewskiego bez zespołu La Speranza?

 

 

Szkolny zespół wokalny La Speranza

Uzasadnienie z roku 2010

Zespół La Speranza już pięć lat śpiewa i koncertuje. Co roku, dziesiątki uczniów są zapraszane na muzyczne przesłuchania, by wydobyć najlepsze muzyczne talenty. Zawsze kilkunastu z nich zasiada w szeregach zespołu. Każdy z uczniów ma pół roku czasu, aby zadecydować, czy rzeczywiście zespół wokalny to właśnie miejsce, które sprzyja rozwijaniu jego umiejętności i talentów. Pan Marcin Matuszewski uważa, że nic tak nie rozwija kulturalnie jak bycie twórcą i odtwórcą kultury. Suchy wykład na lekcji, uzupełniony nawet najdoskonalszymi pomocami naukowymi, nie zastąpi występu na scenie wraz z wybitnymi artystami, z którymi na co dzień uczniowie nie mają do czynienia. Jednym z elementów pracy z zespołem jest możliwość realizacji nagrań studyjnych. To z pewnością niezwykłe, nowatorskie doświadczenie dla gimnazjalnych śpiewaków. Jak mówi opiekun zespołu: "Skoro ci młodzi ludzie zaufali mi, to muszę zrobić wszystko, żeby nie tylko nie zawieść ich zaufania, ale jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Sami muszą być dumni ze swojej pracy i mieć poczucie, że dobrze ją wykonali". A pracy jest bardzo dużo. Zespół spotyka się dwa razy w tygodniu na wyczerpujących, wielogodzinnych próbach. Szczególnie wiele wysiłku wymagają spotkania tuż przed koncertem lub nagraniem. Konsekwentna i sumienna praca zaowocowała już wieloma koncertami i nagraniami. W repertuarze zespół ma Multimedialny Koncert Papieski, Koncert Kolęd oraz najnowszą produkcję Missa Spei (Msza o nadziei). Młodzi muzycy wielokrotnie gościli w studio Radia   Merkury   w   Poznaniu   oraz   w   studio   Ośrodka   Kultury   SOKÓŁ   w   Czerwonaku. Pan Marcin Matuszewski jednak nie zamierza zamykać twórczych pokładów. Można się spodziewać, że niebawem ponownie zespół rozpocznie pracę nad kolejnym niezwykłym projektem.

Nie sposób oprzeć się pozytywnej aurze, która najczęściej towarzyszy zespołowi. La Speranza to zespół niezwykle zgrany (w dosłownym i metaforycznym znaczeniu) i co najważniejsze - chętny do pracy i niebojący się nowych wyzwań. Jak już wspomniano, w tym roku zespół obchodził pięciolecie istnienia.

 

 

Olga Krause-Matelska

Uzasadnienie z roku 2011

Pani Olga jest instruktorem w Gminnym Ośrodku Kultury „ Sokół". Od wielu lat prowadzi pracownie plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki temu rozwija ich zainteresowanie kulturą, pozwala na kształcenie wrażliwości, pasji, umożliwia niekonwencjonalne i twórcze spędzanie czasu wolnego.

Pani Olga skupia wokół siebie również wielu artystów stwarzając im atmosferę sprzyjającą rozwojowi, wymianie myśli twórczej oraz możliwości prezentacji własnej twórczości. Organizuje wystawy zarówno w Klubach należących do GOK „Sokół", jak i w Urzędzie Gminy Czerwonak promując tym samym lokalną twórczość. Ponadto współpracując z Muzeum Regionalnym w Rogoźnie stwarza naszym artystom możliwość pokazania się na terenie województwa.

W chwili obecnej pani Olga jest koordynatorem projektu historyczno-edukacyjnego „Czerwonak600”, który nawiązuje do stworzonego w latach 2005-2006 projektu „Potasze170”, którego była również pomysłodawcą i koordynatorem. Projekt „Potasze170” został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w kategorii: „Samorządowe Instytucje Kultury” oraz w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii obszarów wiejskich” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto pani Matelska uczestniczy w projektach angażujących mieszkańców gminy. W roku 2010 był to projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie „Światowid" w Łubowie pt. „Mieszkaniec jako animator społeczności lokalnej".

 

 

Zespół Retro Cafe 

Uzasadnienie z roku 2011

Zespół wokalny Retro Cafe to żeński zespół, który istnieje od kwietnia 2005 r. Prowadzony jest przez Remigiusza Wojciechowksiego i skupia w swoim składzie osoby dorosłe. Jest muzyczną wizytówką GOK „Sokół" w Czerwonaku. Szczególnie chętnie wykonuje piosenki w stylu retro, choć ma w repertuarze także utwory popularne, biesiadne, ludowe oraz pieśni należące do kanonu muzyki klasycznej. Panie śpiewają z podziałem na głosy lub unisono, zarówno a capella jak i z towarzyszeniem akompaniamentu. Do tej pory koncertował zarówno na terenie Gminy Czerwonak, jak i poza nią. 

Zespół występował m. in. W trakcie takich imprez , jak:

-  Dni Gminy Czerwonak,

-  obchody 20-lecia Osiedla 40-lecia PRL w Czerwonaku,

-  40-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Czerwonaku,

-  Festyn Integracyjny na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Owińskach,

-  koncert w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,

-  IX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku,

-  koncert „Jesienne klimaty" w Scenie na Piętrze w Poznaniu,

-  Koncert z cyklu „Jagienka i jej goście" w klubach KORONA i PROMIEŃ w Poznaniu,

Jest zapraszany przez organizacje społeczne działające na terenie gminy np. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Gminną Bibliotekę Publiczną z okazji różnych uroczystości, starając się uświetniać swymi występami ich przebieg. Był pomysłodawcą i współorganizatorem Przeglądy Zespołów Śpiewaczych z gminy, oraz uczestnikiem spotkania zespołów muzycznych z powiatu poznańskiego, Poznania oraz województwa, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół" w Czerwonaku. Ostatnio śpiewał na nabożeństwie majowym w Kościele Parafialnym w Czerwonaku.

Osiągnięcia zespołu oraz coraz wyższy poziom muzykowania są zasługą Pana Remigiusza Wojciechowskiego, instruktora GOK „Sokół", który swoim zaangażowaniem, umiejętnościami oraz chęcią pracy stworzył zespół zintegrowany do wspólnej działalności na rzecz rozwoju osobistego członków. Zespół Retro Cafe w 2010 r. został wybrany „ULUBIEŃCEM PUBLICZNOŚCI" IV-go Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości w Poznaniu.

 

 

Remigiusz Wojciechowski

Uzasadnienie z roku 2012

Pan Remigiusz Wojciechowski od 2005 r zajmuje się propagowaniem muzyki na terenie Gminy i poza nią. Jako instruktor  Muzyki w GOK „Sokół” zajmuje się tą tematyką z racji wykonywanej funkcji, ale również rozszerza działalność poza pracę zawodową. Jego zapał i zaangażowanie widać w osiągnięciach jakie ma  na polu animacji muzycznej.  Prowadzi zajęcia stałe i warsztaty, w których wzięło już udział ponad 400 osób we wszystkich przedziałach wiekowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie ośrodka, jak i jego filiach – klubach „Iskra” w Promnicach, „Kogucik” w Potaszach, „Koziołek” w Koziegłowach i „Słoneczko” w Czerwonaku. Prowadzone przez Pana Remigiusza zajęcia obejmują zakres nauki śpiewu i sztuki estradowej, nauki gry na gitarze klasycznej, instrumentach klawiszowych i instrumentach perkusyjnych. Pod jego kierunkiem funkcjonowały zespoły rokowe, wokalne takie jak Retro Cafe, Z innej bajki, W nut Gąszczu, Pink Sunshine, Supermenki oraz zespół instrumentów dętych. Zespoły te biorą udział i zdobywają nagrody w festiwalach i przeglądach na terenie całego kraju, także tych o zasięgu międzynarodowym np. Festiwal Piosenki Włoskiej. Pan Remigiusz Wojciechowski jest współorganizatorem Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, a także pomysłodawcą i organizatorem Otwartego Przeglądu Zespołów Rokowych „Dobre Rokowania”. Przygotował wystawione przed pałacem w Owińskach widowisko operowe na motywach opery „Don Giovanni W.A. Mozarta.

Poza pracą w GOK „Sokół” na terenie Gminy Czerwonak współpracuje z Klubami Seniora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspiera imprezy i dokonał nagrań dla Przedszkola w Czerwonaku, Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, Gimnazjum w Czerwonaku i Gimnazjum w Bolechowie. Bierze udział w konferencjach naukowych i warsztatach.

Od 2006 r. Pan Remigiusz Wojciechowski jest wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z Emisji Głosu z Kulturą Języka oraz Muzyki z Metodyką. Od 2000 roku jest stałym współpracownikiem Filharmonii Poznańskiej i Ruchu Pro Sinfonika, jako autor omówień koncertowych, muzyk i prelegent.

Jednym z najważniejszych warunków przyznania wyróżnienia „Animator Kultury” jest promocja gminy. Zespoły prowadzone przez kandydata przywożą z różnych miejscowości nagrody i wyróżnienia przez co Gmina Czerwonak przestaje być anonimową nazwą. Piosenka pt. „Nasz Czerwonak” stała się reklamą naszej gminy. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy uważa, że Pan Remigiusz Wojciechowski w pełni zasługuje na uhonorowanie wyróżnieniem „Animator Kultury”.

 

 

Zofia Skawińska

Uzasadnienie z roku 2012

Pani Zofia Skawińska pracowała w szkole podstawowej w Kicinie 36 lat. Bez reszty poświęciła się pracy z dziećmi. Świetnie współpracowala z rodzicami. Była nauczycielką wymagającą, kochającą swój zawód. Zdobyła sympatię mieszkańców Kicina. Organizowała wycieczki rowerowe po okolicy żeby dzieci poznawały historię swojej wsi i gminy. Wyjeżdżała z dziećmi na lekcje do Poznania gdzie poznawały zabytki i uczestniczyły w lekcjach muzeach. Ze starszymi klasami wyjeżdżała do Gniezna, na Szlakiem Piastowski, do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta. Wtdey nie było biur podróży. Każda wycieczka była zorganizowana osobiście przez panią Zofię. Dla niej nie było żadnej przeszkody, by coś zrobić dla uczniów.

Bardzo dużo czasu poświęciła pracy po lekcjach. Były to różne kółka zainteresowań między innymi drużyna zuchów. Organizowała uroczystości związane ze świętami państwowymi. Na te uroczystości zapraszała mieszkańców wsi. Bardzo chętnie współpracowała z seniorami, zapraszała na lekcje, by opowiadali dzieciom historię swoją i swojej rodziny w okresie wojennym i po wojnie. Włączyła się w zorganizowanie obchodów jubileuszu parafii i kościoła w Kicinie. W książce Jacka Kowalskiego pod tytułem: "Na kościółek drewniany w Kicinie" przedstawiła historię kościoła i parafii. Pani Skawińska organizowala także uroczystości patriotyczne, np. 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego, 70 rocznica wybuchu II wojny światowej, 70 rocznicę mordu katyńskiego, rocznicę "Smoleńska". To z jej pomysłu zasadzono Dąb Pamięci "Katyń".

Razem z dziećmi zorganizowała muzeum szkolne z bardzo dużą ilością eksponatów maszyn rolniczych, które chętnie podarowali rolnicy. panią Zosię cenili uczniowie, bo przekazała im rzetelną wiedzę, pozwoliła poznać historię wsi, gminy, Wielkopolski i całej Ojczyzny. Takich nauczycieli powinno być jak najwięcej!

 

 

Anna Rozmianiec

Uzasadnienie z roku 2014

Instruktor zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku. Prowadzi wszystkie grupy teatralne: dwie dziecięce (Hop Siup, Pipell 2), dwie gimnazjalne (Cyk, Pompon), zespół studencki Zwierciadło oraz Teatr dla dorosłych Skansen Teatralny. Do tej pory z zespołami zrealizowała 20 spektakli przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, które prezentowane były w ramach takich imprez jak: Dni Gminy Czerwonak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akcja Choinka, Dzień Kobiet, Kolędowanie, Cztery Pory roku w Klubie Kogucik. Spektakle są również często prezentowane i nagradzane na Festiwalach i Przeglądach odbywających się poza Gminą Czerwonak. Były to między innymi tak znaczące imprezy jak: Festiwal Teatralny Malta, Wiosna Teatralna Młodych, Biennale Sztuki dla Dziecka, Wojewódzki Festiwal Złote Maski, Festiwal Stara Gazownia, Festiwal Teatrów Zależnych, Festiwal Maski, Jarmark Dominikański. Spektakle grane były również na deskach zaprzyjaźnionych Domów Kultury z terenu Wielkopolski czy Teatrów m.in. Teatr Animacji w Poznaniu czy Teatr Ósmego Dnia.

Należy podkreślić, że każdy występ poza siedzibą Ośrodka mocno przyczynia się do promocji Gminy Czerwonak poza jej terenem. Jest także ważnym elementem motywującym oraz aktywizującym osoby działające w zespołach. Tego typu prezentacje mają nie tylko wymiar teatralny dla członków zespołów. Dzięki temu nabierają oni większej pewności siebie, są bardziej aktywni, a młodzi ludzie łatwiej wchodzą w świat dorosłych. Pani Anna nie skupia się jedynie na pracy podczas zajęć ujętych w harmonogramie Ośrodka. Mocno angażuje swój prywatny czas, aby przygotować wyjazdy oraz spektakle.               

Pani Anna jest także pomysłodawcą i realizatorem projektów parateatralnych, warsztatów odbywających się na terenie gminy i skierowanych do różnych grup wiekowych.

 

 

Skansen Teatralny

Uzasadnienie z roku 2014

Teatr, który działa przy GOK Sokół od 2008 roku. Skupia osoby dorosłe, pełne energii i chęci do twórczego spędzania wolnego czasu. Powstał przede wszystkim z potrzeby aktywizacji osób dorosłych, nie tylko w roli twórców, ale także w roli odbiorców kultury oraz działań społeczno-kulturalnych. Trzon zespołu stanowią kobiety, które można określić mianem miejscowych aktywistek, które angażują się w wiele akcji i inicjatyw społecznych, działając na rzecz rozwoju dobra wspólnego Gminy Czerwonak. W składzie zespołu jest 9 osób, w wieku od trzydziestu do sześćdziesięciu pięciu lat, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych i legitymujących się różnym wykształceniem (biolog, chemik, pielęgniarka, rehabilitant czy opiekunka osób starszych i dzieci). Wszystkie te osoby połączyła wspólna pasja teatralna. Do tej pory spektakle i akcje przygotowane przez Teatr obejrzało ok. 3 000 widzów.

Teatr przygotowuje i realizuje nie tylko spektakle, ale również warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Skansen Teatralny również czynnie włącza się w większość działań podejmowanych przez GOK „Sokół” na terenie Gminy. Do tej pory Teatr przygotował również cztery spektakle dla dorosłych – „Siedem Dni z życia Kobiety” na podstawie tekstów Stefanii Grodzieńskiej i Doroty Garczarek, „Siedemdziesiąt” na podstawie prozy „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza, „Scenki rodzajowe” na podstawie zespołowego autorskiego scenariusza oraz „Mniszkę” na podstawie prozy „Monolog o martwej mniszce” Herlinga Grudzińskiego.        

Wszystkie spektakle wielokrotnie wystawiane były na terenie gminy: w Ośrodku Kultury oraz jego filiach, a także na deskach zaprzyjaźnionych Ośrodków m.in. w Murowanej Goślinie, Suchym Lesie, Czempiniu, Chludowie, Dopiewie a także na imprezach organizowanych przez instytucje poznańskie m.in. na Festiwalu Teatrów Zależnych, Festiwalu Teatralnym Maski, Europejskich Spotkaniach Teatralnych, Wiośnie Teatralnej Młodych czy Jarmarku Dominikańskim. Tego typu występy sa ogromną promocją nie tylko dla GOK „Sokół”, ale i dla całej Gminy Czerwonak.

 

GOK Sokół
 
Uzasadnienie z roku 2015

Głównym animatorem kultury w Gminie Czerwonak od ponad 24 lat jest Gminny Ośrodek Kultury „SOKÓŁ”. Ośrodek działa nieprzerwanie od 1990 roku.

Propozycje kulturalne Ośrodka cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem i powodzeniem wśród mieszkańców. Ośrodek działa w czterech lokalizacjach na terenie gminy: Czerwonak-siedziba główna, Klub „Kogucik” w Potaszach , Klub „Słoneczko” w Czerwonaku oraz  Klub „Iskra” w Promnicach. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna filia- Klub w Kicinie.

Ośrodek oferuje miłośnikom kultury w każdym wieku szereg interesujących i twórczych zajęć: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, wokalne. Prowadzone są również zajęcia z aerobiku, tai chi, warsztaty tańca i zajęcia komputerowe. Najmłodsi mogą spędzać czas w Klubach Malucha, a seniorzy w Klubach Seniora. GOK „Sokół” prowadzi również zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.

Przez wszystkie te lata ośrodek kultury proponował zajęcia na wysokim poziomie, skierowane do grup odbiorców. Oferta ośrodka zmieniła się  w ciągu minionych lat odpowiadając na potrzeby mieszkańców oraz oferując nowe możliwości twórczego spędzania czasu. Pracownicy ośrodka działają z dużym zaangażowaniem, aby upowszechniać i przybliżać mieszkańcom gminy kulturę, lokalne tradycje oraz włączać ich w twórcze działania. Wiele imprez i wydarzeń kulturalnych dzieje się w plenerze – poza salami i klubami ośrodka – dzięki czemu są bardziej dostępne dla mieszkańców gminy: Kino Letnie, Akcje Letnie, przedstawienia teatralne, koncerty, warsztaty itp.

GOK ‘SOKÓŁ” w swych działaniach artystycznych nie zapomina o lokalnej tradycji i historii. Projekty historyczne tj. Potasze 170, Czerwonak 600, spektakl „Mniszka”, „Szlakiem Cysterskim”- cykl warsztatów i spektakli przeznaczonych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia zostały bardzo dobrze przyjęte przez lokalna społeczność oraz docenione przez niezależne gremia (wyróżnienie dla projektu „ Potasze 170” w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, nagroda w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, nagroda w konkursie „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za projekt „Szlakiem Cysterskim…”.

O jakości działań prowadzonych przez GOK „SOKÓŁ” najlepiej świadczą otrzymane nagrody i wyróżnienia. Piątka pracowników- Jacek Benn ( dyrektor ośrodka w latach 1997-2007), Małgorzata Matyjaszczyk, Olga Krause-Metelska, Remigiusz Wojciechowski i Anna Rozmianiec otrzymali tytuły Animatora Kultury. Tytuł ten otrzymały również trzy grupy działające przy ośrodku – Zespół AVE, Zespół Wokalny Retro Cafe oraz Skansen Teatralny. Uczestnicy pracowni muzycznej, teatralnej i plastycznej zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i przeglądach twórczości artystycznej.

Nie ma wątpliwości, że GOK”SOKÓŁ” to twórcze i artystyczne miejsce, nastawione na upowszechnianie kultury w sposób atrakcyjny, nieszablonowy i pomysłowy.

„SOKÓŁ” słynie z niekonwencjonalnych pomysłów. Od 14 lat cala Polska zna Gminny Ośrodek Kultury dzięki aranżacjom lokali wyborczych. Jest to nie tylko doskonała promocja ośrodka, ale również gminy Czerwonak.

Ośrodek jest od lat organizatorem lokalnych imprez. Największą z nich jest Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków, Dni Gminy, Biesiada Czerwonacka, Kolędowanie „ Za Gwiazdą”, Akcja Choinka, Gminne Dożynki, Akcje Letnie, Artystyczne Ferie Zimowe, dziecięce bale karnawałowe czy wystawy prezentowane na korytarzach Urzędu Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury „SOKÓŁ”, który w tym roku świętuje 25-lecie istnienia, doskonale wpisuje się w założenia nagrody Animator Kultury przyznawanej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Przez ostatnie 25 lat ośrodek               z sukcesami, niesłabnącym zaangażowaniem i wciąż nowymi pomysłami propaguje kulturę wśród mieszkańców naszej gminy.

 

 

Dawid Łasiński
 
Uzasadnienie z roku 2017

Pan Dawid Łasiński jest nauczycielem chemii w Gimnazjum w Koziegłowach od 2007 roku. Od początku  widoczne było zaangażowanie nauczyciela w pracę pedagogiczną i wychowawczą. Pan Łasiński nie ograniczał swojej działalności do zwykłych zajęć lekcyjnych, w 2010 roku jako pierwszy w naszej gminie zainicjował założenie szkolnego klubu filmowego, zorganizował potrzebny sprzęt fotograficzny i filmowy. Zainspirował gimnazjalistów i nauczył ich jak robić „dobre” filmy. Jego zaangażowanie już w pierwszym roku istnienia klubu przyniosło efekty w formie głównej nagrody w konkursie dla klas i świetlic pt. „Pozytywnie zakręceni”, gdzie cała klasa wygrała 3-dniową wycieczkę do Zielnej Góry połączoną z pobytem w Tropikal Island w Niemczech, nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Producentów Dziennikarzy Radiowych. Szkolne koło filmowe, pod okiem Pana Dawida tak prężnie działało, że nagrody za zdjęcia i filmy posypały się lawinowo. Uczniowie zdobyli m.in.:

w 2011 roku

- Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Nakręć się na zdrowie” - „filmowcy” zdobyli III miejsce oraz nagrodę specjalną - w nagrodę pojechali do Warszawy na warsztaty filmowe. Dodać należy, iż w tym konkursie nie wyłoniono I i II miejsca,

2013 roku,

- Ogólnopolskim Konkursie Filmowy „Nakręć się na zdrowie” - film gimnazjalistów pt. „Król pszczół” zdobył IV miejsce. Reprezentanci Naszej gminy byli jedyną, najmłodszą ekipą z gimnazjum wśród uczestników.

W 2014 roku

- po 6 miesiącach ciężkiej pracy, we współpracy z Fundacją "ZaMiastem" zrealizowali 20 minutowy film dokumentalny o pasjonatach z gminy Czerwonak, który miał uroczystą premierę dla ponad 200 mieszkańców w czerwcu na szkolnym boisku. Film "Pasjonaci wśród nas" był przełomowym momentem w funkcjonowaniu szkolnego koła filmowego. Uczniowie poczuli, że mogą robić coś pozytywnego dla środowiska lokalnego i że są za to doceniani.

W 2015 roku

- I miejsce w głosowaniu internetowym konkursu na video klip  „Nie boję się muzyki”,

- Podczas 33 Międzynarodowego  Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale kino” zaprezentowali swój film pt. „Grandezza”

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym z projekcją filmu „ Jakie znasz zawody”

- Dwa wyróżnienie podczas Wielkopolskich Porównań Filmowych za film „27.12.1918” i „Buschdorf”

- Uczestnictwo w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”

- Uczestnictwo w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Błyskotliwi"

- I miejsce w konkursie multimedialnym „Pokaż historię” za film „27.12.1918”

- w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł nagrali film „Sport jest w modzie”.

W 2015 roku Szkolne Koło Filmowe dzięki środkom od sponsorów zakupiło DRONA i specjalistyczny cyfrowy stabilizator kamery, co spowodowało jeszcze większą aktywność zespołu. Od tej pory Pan Łasiński zajął się nie tylko nagrywaniem filmów związanych z edukacją, teraz rozpoczęto intensywną promocję gminy Czerwonak. Znacznie zwiększyła się liczba członków szkolnego koła filmowego, gdyż zapotrzebowanie na nagrywanie filmów było ogromne. Koło filmowe utworzyło swoją stronę na portalu internetowym Youtube pod nazwą CoolturalnaTV Młodzieżowa Telewizja Kulturalna Gminy Czerwonak i sukcesywnie zamieszczała filmy promujące liczne wydarzenia m.in.

- wydarzenia sportowe,

- Finały WOŚP,

- Jarmarki,

- Koncerty z różnych ważnych okazji np. Dzień Niepodległości,

- Święto Flagi w gminie Czerwonak 2016

- Dni Gminy Czerwonak 2016

- Pikniki,

- Festyny,

- Olimpiady szkolne i przedszkolne, oraz wiele innych ciekawych wydarzeń gminnych.

Ponadto Pan Dawid Łasiński z zespołem nagrał film na 35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 lutego, który przedstawia jak powstawała nasza osiedlowa społeczność.

Podczas działalności szkolnego koła filmowego powstało ok 70 filmów, w działania jest zaangażowanych ok 20 osób zarówno obecnych gimnazjalistów, jak i byłych absolwentów gimnazjum w Koziegłowach. Dzięki takiej wspólnej pracy uczniowie mogą sprawdzić się w roli m. in choreografa, scenarzysty, operatora kamery, dźwiękowca, montażysty oraz reżysera. Pan Dawid zaraził swoją pasją wielu uczniów, czego przykładem są Szymon Jarząbek, Krzysztof Przybylski, Olga Kucel, którzy po zakończeniu gimnazjum swoją przyszłość wiążą z filmem. Ci absolwenci swoimi umiejętnościami zaskakują wielu ludzi, których spotykają

na swojej drodze, którym jest ciężko uwierzyć jak wiele może nauczyć się młody człowiek mając dostęp do odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Dzięki zdolnościom artystycznym i dydaktycznym, niczym nieograniczonej pomysłowości, także umiejętnościom organizacyjnym  Pan Łasiński potrafił zmotywować dzieci, młodzież, dorosłych do włączenia się do wspólnego działania na rzecz naszej gminy.
 

 

Marek Lapis

Uzasadnienie z roku 2017

Marek Lapis, rocznik 1968, mieszka w Koziegłowach koło Poznania. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZPAF.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o raz Marszałka Wielkopolski. Zajmuje się fotografią dokumentalną, reportażem i szeroko pojęta fotografią społeczną. Laureat wielu prestiżowych konkursów fotograficznych, m.in.: International Photography Awards 2013 Los Angeles, PX3 Paris 2015, 2016; Tokyo International Foto Awards 2016; Grand Press Photo 2008, 2015 i 2016; Black & White Spider Awards Los Angeles 2015, 2016; Leica Street Photo, BZ WBK PRESS FOTO, Moscow International Foto Awards 2016, Polski Konkurs Fotografii Sportowej I miejsce 2014 i 2016; National Geographic Polska, Projekt Przetwórnia, Wielkopolska Press Photo. Uczestnik prestiżowych warsztatów fotograficznych: światowej sławy agencji Magnum Photos oraz Ryszard Horowitz Workshop: Art. And Computers – Expanding Imagination. Publikacje w większości polskich czasopism, dzienników oraz tygodników ( Wprost, Polityka, Newsweek, Przekrój) oraz w mediach zagranicznych, m.in.: Time, Focus, The Sunday Telegraph, Reuers, Le Figaro. Publikacje w ponad stu wydawnictwach książkowych i albumowych na całym świecie, m.in. w: USA, Kanadzie, Chinach, Anglii, Francji, Rosji, Japonii i Niemczech. Zdjęcia Marka Lapisa były prezentowane na światowej wystawie EXPO 2000 w Hanowerze oraz na wystawie Poland Today, podczas której zdjęcia opisujące  naszą ojczyznę były eksponowane na całym świecie. Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych na kilku kontynentach. Wykładał Fotografię w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz w wielkopolskiej Szkole fotografii. Wykładowca międzynarodowych warsztatów fotograficznych dla osób upośledzonych intelektualnie oraz pomysłodawca i twórca autorskiego programu warsztatów dla upośledzonych intelektualnie oraz pomysłodawca i twórca autorskiego programu warsztatów dla osób niesłyszących, który realizuje w Towarzystwie Osób Niesłyszących TON w Poznaniu. Do 1996 roku etatowy fotoreporter tygodnika WPROST, później praca we własnej Agencji Fotograficznej ARTMEDIA. Od 2000 roku współpracuje z Polską Agencja Fotografów FORUM. Fotografuje środowiska niszowe, wyalienowane z  ogólnie pojmowanego społeczeństwa. W fotografii interesuje go przede wszystkim Człowiek i jego emocje. Fotografując innych, poznaje coraz bardziej siebie. Fotografia dla niego jest po pierwsze pasja, a po drugie profesja,    

Aktywny animator środowiska fotograficznego i propagator kultury w wielu środowiskach w całej Polsce. W Gimnazjum w Koziegłowach prowadził spotkania o fotografii prasowej dla uczniów klas II, w ośrodku Dziewicza Baza czynnie uczestniczył w działaniach edukacyjnych dla mieszkańców gminy Czerwonak i nie tylko, w ramach projektów społecznych przygotował swój wykład o roli fotografii w życiu społeczności oraz przeprowadził „Fotospacer”. Jeden z czterech bohaterów z gminy Czerwonak w filmie „Pasjonaci”, którego premiera odbyła się na terenie Gimnazjum w Koziegłowach.

Od 30 lat propagator fotografii i animator działań kulturalnych z nią związanych w całej Wielkopolsce. W przeszłości bardzo aktywny na polu wychowania młodzieży, jako członek ZHP prowadził sanitarną drużynę harcerską.

W uznaniu dla zasług pana Marka Lapisa wnioskuję o przyznanie mu nagrody Animator Kultury.

 

 

Dorota Marciniak

Uzasadnienie z roku 2019

Dorota Marciniak od stycznia 2016 roku jest opiekunem Klubu Słoneczko – Filii Gminnego Ośrodka Kultury Sokół. Dzięki jej działaniom - mrówczej, kulturalnej pracy u podstaw Klub Słoneczko stał się prawdziwym sercem osiedla, które od poniedziałku do piątku jest wypełnione po brzegi przyciągając tych młodszych i starszych, a wiele działań zdecydowanie wykracza poza jego normalne funkcjonowanie.

W lokalnym środowisku gminnym działania Doroty Marciniak są znane już od wielu lat. Od kilkunastu lat jest związana z zespołem Skansen Teatralny, który często podejmuje się udziału w akcjach społecznych. Między innymi nagrała z nimi dwie płyty – słuchowiska z bajkami i piosenkami dla dzieci Podwórkowe Zoo i W Leśnym Zoo, które dostały dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto jako członek zespołu szerzy kulturę poprzez realizację i prezentację spektakli teatralnych na terenie gminy i poza nią. Jej praca znacznie wykracza poza ustalone ramy. W pracy nie liczy godzin i angażuje się wykorzystując czas prywatny. Bierze udział w wielu akcjach społecznych realizowanych nie tylko przez GOK Sokół – jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Koziegłowach i wspiera w swoich działaniach wspiera m. in.  Zarząd Osiedla Przylesie, Parafię w Czerwonaku, Centrum Wsparcia Seniorów. Jako animatorka pracowała również przy takich imprezach jak Baśniowe Zoo, festiwal Stara Gazownia czy Dzieciaki na Piętrze.

Dorota Marciniak jest przede wszystkim serdeczną osobą, która chętnie pomaga innym. Jest otwarta na wszelkie pomysły i inicjatywy często sama wychodząc z inicjatywą nowych działań. Od osób, które mają z nią styczność możemy usłyszeć i przeczytać -  Potrafi zachęcić do swoich działań wiele osób, które bezinteresownie wspierają podejmowane przez nią działania. Wulkan energii z głową pełną pomysłów. Pełna ciepła, dobroci i pasji. Jej pomysłowość artystyczna nie zna granic. Pomocna ludziom i bardzo, bardzo wesoła. W swoją pracę Dorota wkłada nie tylko całe swoje serce, ale i często swój czas wolny . Ona żyje problemami dzieci. Nie ważne co się dzieje i gdzie tam zawsze jest Dorota. Pełna pomysłów, pasji i zawsze gotowa do pomocy. Wspaniała animatorka. Inicjatorka wielu wydarzeń. Cały czas rozwijająca swój i innych talent. Zawsze chętna do pomocy. Człowiek o wielkim sercu – to tylko niektóre opinie, które zebraliśmy przygotowując wniosek. 

Dorota Marciniak jest również organizatorką klubu szydełkowego Śmigające Szydełka, które uczestniczy w wielu akcjach w tym światowy dzień dziergania i współpraca z Aquanetem przy akcji ozdabianiu hydrantów na 100-lecie odzyskania Niepodległości.Grupa Śmigające Szydełka spotyka się w każdy wtorek.

Razem z Dorotą Garczarek założyła na osiedlu grupę teatralną dla dzieci Dwie Dorotki, która przygotowała 3 przedstawienia teatralne – Jasełka oraz teatr cieni.

Wspólnie z Zarządem Osiedla i Parafią w Czerwonaku pomaga w organizacji ferii letnich i zimowych dla dzieci nie tylko uczęszczających do Klubu Słoneczko. Włącza się aktywnie w działania na osiedlu – festyny, wieczory gier planszowych, warsztaty i wiele innych. Kobieta z pasją, pomysłem i wielkim sercem dla innych. Po prostu człowiek orkiestra.

Zarząd Osiedla Przylesie

 

 

Krystyna Dyba

Uzasadnienie z roku 2019

Klub Seniora „Pod Jaworem” w Czerwonaku rekomenduje Panią Krystynę Dybę do nagrody „ANIMATOR KULTURY”.

Pani Krystyna Dyba w pełni na  nią zasługuje.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę z seniorami, zyskali oni nie tylko ogromną wiedzę na różne tematy, ale także mieli zagospodarowany czas na zajęcia praktyczne, klub taneczny, chór, zajęcia plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, czy spotkania z członkami innych klubów seniora celem wymiany doświadczeń.

To tylko niektóre inicjatywy Pani Krystyny, jako opiekuna klubu.

Była dla nas również przyjaciółką, w pełni tego słowa znaczenia. Seniorzy mogli zwrócić się do niej z każdym problemem i zawsze próbowała go rozwiązać i pomóc w ramach swoich możliwości.

Dzięki Pani Krystynie, seniorzy poznali wiele różnych miejsc związanych z historia, słynnymi Polakami, panującymi zwyczajami, kulturą itd.

W pełni zaangażowana i oddana w pracy z seniorami, co dla niektórych z nich, było jedynym, jaśniejszym momentem ich codziennego życia.

Nie wyobrażamy sobie, aby Pani Krystyna Dyba nie otrzymała tytułu ”ANIMATOR KULTURY” gdyż jest Animatorem Kultury w pełnym słowa tego znaczeniu.

 

 

Monika Pyś

Uzasadnienie z roku 2020

Monika Pyś jest tancerką od 30 lat, a nauczycielką tańca od 20 lat. Posiada międzynarodową klasę mistrzowską „S” w tańcu towarzyskim. Była Akademicką Mistrzynią Polski, finalistką Mistrzostw Polski i wielokrotną Mistrzynią Wielkopolski w tańcach latynoamerykańskich. Jest dyplomowanym instruktorem tańca sportowego, absolwentką studium tanecznego przy AWF w Gdańsku oraz absolwentką AWF Wrocław ze specjalizacją taneczną. Od 2006 roku prowadzi w gminie Czerwonak Szkołę Tańca, w której od 13 lat sama uczy i tworzy choreografie. Współpracuje na stałe również z ośrodkami kultury w Murowanej Goślinie i Biedrusku. W swojej pracy stawia na jakość  i  nietuzinkowość, oferując na zajęciach szeroki wachlarz technik tanecznych i niestandardowych połączeń stylowych. Dorośli, solo jak i w parach, oraz dzieci edukują się głównie w zakresie technik latino, ale również form nowoczesnych, tańca użytkowego, czy ślubnego.

Monika Pyś od 2002 roku jest mieszkanką gminy Czerwonak, tutaj formalnie prowadzi swoją działalność. Prawdopodobnie jest to pierwsza niezależna szkoła tańca w naszej gminie. Od 13 lat nieprzerwanie propaguje edukację taneczną mieszkańców. Zawsze chętna jest do współpracy tanecznej z różnymi instytucjami gminnymi, organizując niezliczone bezpłatne pokazy taneczne. Do występów angażuje amatorów, mieszkańców gminy Czerwonak, próbując udowodnić, że nie tylko zawodowcy mogą prezentować swoje umiejętności na wysokim poziomie. Dwie duże imprezy organizowane przez Szkołę Tańca Moniki Pyś, od pięciu lat Maraton Tańca i drugi rok Międzynarodowy Dzień Tańca są przygotowywane we własnym zakresie, bez dodatkowego wsparcia i również bezpłatne dla publiczności.

Na bardzo wielu imprezach, na których pojawiają się licznie mieszkańcy gminy Czerwonak i okolic, można oglądać odważnych amatorów, którzy zarażeni pozytywną energią Moniki, prezentują swoją pasję na scenie. Dzieje się tak począwszy od roku 2009, podczas  5-cio lecia CRKF Akwen, przez otwarcie plaży Tropicana w Owińskach, Ogólnopolskie Wybory Miss Bikini, towarzyszące Dniom Gminy Czerwonak, Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na Dniu Zdrowia skończywszy. Dwie imprezy organizowane przez Monikę Pyś są przygotowane dla mieszkańców gminy i okolic, każdy może przyjść i świetnie się bawić, tańcząc lub oglądając, a na pewno kulturalnie spędzając czas. Maraton Tańca w Czerwonaku w tym roku przyciągnął blisko 250 osób, a impreza zyskała już zainteresowanie ogólnopolskiej stacji radiowej RMF, promując naszą gminę w bardzo niestandardowej dyscyplinie. W 2016 roku 10-cio lecie szkoły zapoczątkowało wyjątkowe pokazy taneczne, a za namową mieszkańców uczęszczających na zajęcia taneczne. W zeszłym roku po raz pierwszy u nas w gminie zorganizowano Międzynarodowy Dzień Tańca, który odbędzie się również w tym roku. Niebywale wysoki poziom tańca jak na amatorów jest zasługą współpracy i zaangażowania Moniki i jej wychowanków. Wiele osób nie tylko rozwija się tanecznie, ale wręcz spełnia swoje marzenia, a wspaniała okoliczna publiczność ma okazję obcować z tą formą kultury. Imprezy mimo niewielkiego budżetu mają profesjonalną oprawę techniczną, a ciekawe choreografie i stroje tworzą wspaniałe przedstawienie. W bieżącym roku z powodu pandemii kilka z zaplanowanych imprez nie mogło się odbyć. Dlatego też, jak wielu innych osób związanych z kulturą, Monika Pyś przeniosła swoje działania do Internetu, gdzie prowadzi różnego typu zajęcia on-line.

Monika Pyś od 14 lat ma znaczący wkład w lokalną działalność kulturalną na terenie naszej gminy, a poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalne podejście jednoczy rzesze licznych miłośników tańca, jednocześnie promując wśród mieszkańców gminy Czerwonak taniec i zdrowy styl życia.

 

 

Anna Perek - Sobierajska

Uzasadnienie z roku 2020

Anna Perek-Sobierajskajest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Z wyróżnieniem uzyskała dyplom w dwóch kierunkach: Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce, a także Wzornictwa Przemysłowego. W tym czasie uzyskała również kwalifikacje pedagogiczne doprowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach i placówkach kształcenia artystycznego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat związana była z Akademią Sztuk Pięknych jako asystentka w Pracowni Malarstwa prof. Jana Gawrona, a później prof. Marka Jakuszewskiego.
W tym czasie współpracowała z niemiecką firmą meblową, pracowała jako projektant wnętrz, a także zajmowała się grafiką reklamową.

Laureatka wielu konkursów z zakresu projektowania mebla i grafiki. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Jest wszechstronną artystką pracującą w różnych mediach – maluje, rysuje, zajmuje się rzeźbą, żywicą, grafiką reklamową, tworzy biżuterię.

W swoich pracach stara się uchwycić niezwykłość, zjawiskowość, piękno otaczającego świata i człowieka, a w szczególności kobiecego ciała. Ponieważ to kobieta jest częstym motywem jej prac, przedstawia nie tylko nagość fizyczną, ale również emocje, związane ze sferą intymną, zmysłową. Jak większość kobiet smakuje rzeczywistość poprzez zmysły, uczucia, które też stara się przekazać w swoich pracach, będących odbiciem jej myśli, emocji, idei.

Z kolei poruszając się w świecie pejzażu, który jest nieodłącznym elementem jej życia, nadaje tytuły, które wywołują skojarzenia, przywołują wspomnienia. Artystka lubi tworzyć obrazy z którymi chce się przebywać dłużej, wywołujące w nas refleksje, tęsknoty. To są jej odczucia, wspomnienia, które w pewnym momencie zostają uzupełnione przez idee, emocje oglądającego. Swoją twórczość traktuje jak intymny pamiętnik złożoności i różnorodności natury ludzkiej i otaczającej nas rzeczywistości, do którego widz może dopisać swoją opowieść.

Współpracuje z Filharmonią Pomysłów, tworząc lalki teatralne, rekwizyty i elementy strojów. Współpracuje także z firmami i instytucjami, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i tworząc oryginalne rzeźby reklamowe, udowadniając tym samym, że sztuka może mieć różne oblicza.

Anna Perek-Sobierajska od 19 lat jest mieszkanką Gminy Czerwonak, a od 12 lat współpracuje ze szkołami i instytucjami na terenie Gminy i powiatu poznańskiego, propagując idee związane ze sztuką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a co najważniejsze, poprzez oryginalne i świeże podejście zarażając pasją tworzenia, o czym świadczą nagrody jej podopiecznych w konkursach powiatowych, ogólnopolskich i gminnych.

Poza działalnością artystyczną, to druga bardzo ważna dla niej dziedzina aktywności zawodowej. Na początku działalności były to zajęcia plastyczne w przedszkolu artystycznym, a z czasem dzięki rozwojowi pasji do życia powołana została Pracownia Kreatywna Karuzela, która prowadzi autorskie zajęcia artystyczne w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym im. Św. Cecylii w Kicinie i Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, a także stacjonarne zajęcia w pracowni w Czerwonaku. Poza tym Anna Perek-Sobierajska w ramach cyklicznych zajęć dociera do różnych instytucji z terenu Poznania i powiatu poznańskiego, a podczas warsztatów dedykowanych również w inne miejsca na terenie całego kraju. W ramach działalności związanej z edukacją artystyczną , bardzo mocno stawia nacisk na edukację ekologiczną, wykorzystując często materiały recyklingowe, a także poprzez budzenie świadomości uczestników. Częstym zjawiskiem jest fakt, że dzieci podczas zajęć, kiedy nie wyjdzie im praca w pierwszym odruchu chcą ją wyrzucić. Anna Perek-Sobierajska wyrabia w nich nawyk, że nie trzeba od razu wyrzucać, tworząc w ten sposób kolejne śmieci, że warto zastanowić się co można poprawić, naprawić, zmienić żeby było lepiej, rozwijając tym samym kreatywne myślenie.

Anna Perek-Sobierajska w ramach Pracowni współpracowała ze Stowarzyszeniem Lepsza Gmina podczas różnych imprez plenerowych, byłym Gimnazjum im. Jana Pawła w Czerwonaku, podczas wymiany narodowej, lub projektów organizowanych przez szkołę, ze Szkołą Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, podczas festynów rodzinnych, prowadząc warsztaty dedykowane dla klas. Współpracuje z Klubem Kobiet Aktywnych projektując materiały graficzne, i reklamowe, a także najważniejsze – logotyp. Współpracowała z GOK Sokół prowadząc autorskie warsztaty i Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonaku podczas malowania przestrzeni okiennych w Pałacu w Owińskach – projekt malowideł i koordynacja działań.

Od lat wspiera działania WOŚP w Koziegłowach przekazując na licytacje swoje obrazy, a także organizując warsztaty dla dzieci.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią, kiedy zamknięto szkoły, a tym samym zawieszono wszelkie formy działalności związanej z edukacją pozaszkolną, jako jedna z pierwszych z terenu Gminy Czerwonak weszła z działaniami w ramach pracowni do internetu, tworząc materiały dla dzieci, młodzieży i dorosłych, publikując je na platformie YouTube docierając tym samym do międzynarodowego grona odbiorców.

Materiały tam publikowane spotykają się z pozytywnym odbiorem i recenzjami, np. publikacja filmu na platformie https://nosmaske.pl/ wspierającej akcję o tym samym tytule, publikacja materiałów na platformie dla nauczycieli i rodziców https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/, a także liczne maile i wiadomości z zapytaniami od nauczycieli o możliwość udostępnienia uczniom tworzonych materiałów.

Pozytywny odbiór tworzonych w ramach pracowni materiałów potwierdza fakt, że w niespełna miesiąc kanał Kreatywna Karuzela na YouTube uzyskał maksymalną liczbę subskrybentów, wymaganą do przyjęcia do programu partnerskiego.

W latach 2016, 2017 i 2018 ze swoimi dziećmi Jagodą i Wojtkiem, brała udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci biżuteryjek dla WOŚP”, polegającej na tym, że dzieci wykonywały elementy biżuterii, które składane były przez rodziców, a następnie wystawiane na aukcjach internetowych, osiągając często bardzo duże kwoty. Anna Perek-Sobierajska w podejmowanych przez siebie działaniach kieruje się pasją tworzenia i miłością do ludzi, dzięki czemu zjednuje sobie kolejne grupy odbiorców. Poprzez podejmowane  działania rozwija u swoich podopiecznych kreatywność, ale także uczy twórczego podejścia do różnych sytuacji życiowych.

 

 

Małgorzata Kubska

Uzasadnienie z roku 2021

Pani Małgorzata Kubska jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu oraz absolwentką szkoły Collegium Da Vinci w Poznaniu
na kierunku – fotografia.
Od blisko 30 lat związana jest z Gminą Czerwonak poprzez pracę w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, a obecnie jako opiekun i lokalny animator klubu „Iskra” w Promnicach.
Interesuje się szeroko pojętą kulturą, lubi pracę z ludźmi, jest zawsze uśmiechnięta, chętna do pomocy, z łatwością nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem, przez co rozwija
i aktywizuje lokalną społeczność. Stale poszerza swoją wiedzę i potrafi przekazywać ją w ciekawy sposób. Jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą, tolerancyjną i empatyczną.
Pani Małgorzata Kubska bez problemu dostrzega potrzeby osób, wśród których pracuje. Dzięki przygotowanej ofercie zajęć, które prowadziła i nadal prowadzi w kilku filiach Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”, trafia do większej liczby osób.
Z zajęć prowadzonych dla lokalnej społeczności można wymienić m.in.:
 

  • aerobik i gimnastykę z elementami baletu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, a w obecnym czasie pandemii przeniosły się do Internetu i za pomocą mediów społecznościowych są nadal chętnie odwiedzane;
  • zajęcia nordic walking (tzw. marsz z kijkami);
  • zajęcia komputerowe dla dzieci i dorosłych, w tym szczególnie dla osób z trudnościami, które nie mają możliwości udziału w tego typu zajęciach;
  • pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych; dzieci mogły liczyć na czas i zaangażowanie, które Pani Małgorzata Kubska poświęcała im bezinteresownie;
  • grupę fotograficzną „FOTOISKRA”, która to zaczynała w Promnicach, a w tej chwili rozszerzyła swoją działalność na całą gminę Czerwonak;
  • udział w międzygminnych wydarzeniach.

Pani Małgorzata Kubska ma znaczący wkład w życie kulturalne lokalnej społeczności naszej Gminy poprzez swoją pracę i czas prywatny poświęcany swoim pasjom i pomysłom oraz chęć promowania szeroko pojętej kultury.

 

 

Alicja Krawiec

Uzasadnienie z roku 2021

Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prywatnie żona, matka dwóch synów i babcia trójki wnucząt. Wiersze pisze od dziewięciu lat. Ich tematyka jest bardzo różnorodna i skierowana do odbiorców w różnym przedziale wiekowym, w tym zajmuące specjalne miejsce, wiersze dla dzieci. Alicja krawiec uważa, że jej poezja to są myśli i odczucia w niej zawarte i poezją wyrażone. Dzieli się w niej swoimi przeżyciami, radości, a czasem i smutkiem. Przelewa na papier myśli, które niekiedy tkwią głęboko w niej i pewnie nigdy nie ujrzały by światła dziennego, gdyby nie wiersze.

Natchnieniem Alicji Krawiec jest wszystko bez ograniczeń, np. zasłyszane słowo, piosenka, wydarzenie, pory roku, piękno przyrody, świat budzący się do życia wiosną, zachowania ludzi, obrazy. Właśnie akwarele jej znajomej i obrazy przyjaciela dają Alicji Krawiec niewyczerpany temat do wierszy. W ostatnim czasie także utwory muzyczne stały się doskonałą inspiracją do przelewania myśli na papier. Dużo miejsca w jej twórczości zajmują wiersze o miłości, w których przedstawia ją w różnych odsłonach, jako marzenie, pragnienie, tęsknotę, miłość spełnioną, ale i zawiedzioną. Miłość w całym tego słowa znaczeniu.

Część wierszy ukazała się dotychczas w czterech Antologiach wydanych przez Wydawnictwo Astrum z Wrocławia oraz w trzech wydanych przez A.K. Malesę. Spełniło się też marzenie Alicji Krawiec, gdyż w roku 2020 ukazał się pierwszy tomik autorski pt. ,,Zasłuchana w ciszę”, z wybranymi wierszami. Dwa tematyczne wiersze zostały umieszczone w książce pt. ,, Pamięć wojny” wydanej przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej BWP Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Od pewnego czasu pisze również opowiadania. Dwa z nich znalazły się w dwóch Antologiach Grupy Literackiej Ailes. Alicja krawiec brała też udział w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim ,, Sen o Karpatach”, w którym jeden z wierszy zdobył wyróżnienie i został wydrukowany w zbiorze "Wrzosowisko XIX- W paprociach czasu”. Pani Alicja napisała także legendy wierszem związane z naszą gminą. Dwie z nich znalazły się w publikacji pt. ,,Legendy Czerwonackie” wydane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonaku poprzez Wydawnictwo Światowid. Ostatnią publikacją jest debiutancki tomik poezji Alicji Krawiec pt. ,,Zasłuchana w ciszę”.

Biblioteka współpracuje z Alicją, zorganizowaliśmy z czytelnikami spotkania z poezją, gromadzimy książki napisane przez Alicję. Czytelnicy mają niepowtarzalną okazję spotkać się i porozmawiać z autorką książek, o których rozmawiali na spotkaniach, oraz recytowali jej wiersze. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.