Gmina Czerwonak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czerwonak.pl


Data publikacji strony internetowej: 21.12.2020 r.  

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Czerwonak jest tylko częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
 • część artykułów nie posiada opisów alternatywnych, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
 • część artykułów nie posiada audiodeskrypcji, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej

 

Pozostałe elementy strony zostały dostosowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poprzez:

 

 • umożliwienie zmiany kontrastu w trzech trybach
 • umożliwienie zastosowania trybu nocnego
 • umożliwienie użycia lupy
 • umożliwienie zmiany rozmiaru czcionki 
 • umożliwienie podkreślania odnośników
 • umożliwienie podkreślania nagłówków
 • zastosowanie czcionki zwiększającej czytelność
 • umożliwienie wyboru czcionki dla dyslektyków
 • umożliwienie zablokowania animacji i innych elementów ruchomych
 • responsywność - prawidłowe wyświetlanie na różnych wielkościach ekranu
 • zastosowanie opisów alternatywnych
 • zachowanie spójnej i logicznej struktury nagłówkowej i merytorycznej
 • zastosowanie charakterystyk zmysłowych
 • umożliwienie wysłania żądania otrzymania treści alternatywnej
 • skrócenie czasu wczytywania elementów strony
 • umożliwienie sterowania stroną za pomocą klawiatury
 • przewidywalny, czytelny i intuicyjny system nawigacji
 • poprawność kodu
 • rezygnację z rozwiązań typu flash
 • rzetelność i kompatybilność informacji
 • umożliwienie zgłaszania błędów
 • możliwość obsługi strony za pomocą myszki
   

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: firmę UP SIDE NIP 7851790431.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z kierownikiem Wydziału Dialogu Społecznego Danutą Nowakowską danuta.nowakowska@czerwonak.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 65 44 220 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skarg na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną: kancelaria@czerwonak.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach.
 

 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Do budynku Urzędu Gminy Czerwonak wchodzi się jednym wejściem od strony ul. Źródlanej, do którego prowadzą schody i pochylnia, która jest w trakcie przebudowy. Dla osób poruszających się na wózku dostępny jest tylko parter. Z holu głównego dostępny jest Punkt Informacyjny oraz Sala Obsługi Klienta, gdzie odbywa się obsługa klientów;  toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, wolną przestrzeń obok muszli ustępowej, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Z korytarza dochodzącego do holu dostępne są pomieszczenia Wydziału Podatków i Opłat, Wydziału Dialogu Społecznego, Wydziału Promocji Zdrowia, Wydziału Promocji i Rozwoju  oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej zapewniono 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, posiadają one oznaczenie poziome i pionowe. Obsługa tych miejsc odbywa się z drogi manewrowej. Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących. W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.
 

 • Straż Gminna, os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy

Lokal Straży Gminnej usytuowany jest na parterze bloku mieszkalnego i wchodzi się jednym wejściem dostępnym z zewnątrz. Wielkość progów uniemożliwia samodzielne dostanie się do lokalu Straży Gminnej osobie poruszającej się na wózku. Brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych. W pobliżu lokalu Straży Gminnej istnieje jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na ogólnodostępnym parkingu, posiada ono oznaczenie poziome i pionowe. Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

 

Deklarację dostępności sporządzono 21.12. 2020 r. i zaktualizowano: 30 marca 2022 r.