W związku z wymogami, wynikającymi z ustawy o dostępności, od 4 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak wprowadzono usługę tłumacza języka migowego w formie online.

 

Jak to działa?

1. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usługi tłumacza języka migowego "klika" w znak  , znajdujący się na gminnej stronie

internetowej www.czerwonak.pl po jej lewej stronie pod przyciskiem:  lub w zakładce Mieszkaniec, kategoria: Samorząd:

 Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie Klienta.

2. Tłumacz, który zadzwoni do urzędu na wyznaczone numery telefonów: 61 65 44 204 oraz 61 65 44 201, będzie pośredniczył w rozmowie Klient - Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak.

3. Usługa dostępna jest w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 9.00- 17.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30 -15.00.

4. Z wideotłumacza języka migowego można również skorzystać w siedzibie urzędu.

Obsługą całego procesu zajmować się będzie Fundacja "Migam".

 

 

Podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Czerwonak

 

Witamy Państwa w Urzędzie Gminy Czerwonak

Gmina Czerwonak leży w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Budynek Urzędu Gminy Czerwonak znajduje się w Czerwonaku, ul. Źródlana 39. W punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze składamy dokumenty, podania i wnioski, które chcemy załatwić w Urzędzie.

Na parterze budynku znajduje się Sala Obsługi Klienta. Składamy tu wnioski urzędowe i załatwiamy sprawy związane z dowodami osobistymi. Możemy tu potwierdzić Profil Zaufany oraz załatwić sprawy związane z działalnością gospodarczą i  ewidencją ludności.

W Sali Obsługi Klienta zostaniemy obsłużeni również w sprawach:  

Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego (rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, dostęp do archiwum zakładowego),

Wydziału Gospodarki Przestrzennej (warunki zabudowy, lokalizacje celu publicznego, zaświadczenia o przeznaczeniu działki, procedury związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),

Wydziału Ochrony Środowiska (wydawanie decyzji środowiskowych, realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie azbestu, realizacja zadań związanych z ochroną powietrza, ustawą prawo o ochronie środowiska, dotacje),

Wydziału Dróg (wnioski o zajęcie pasa drogowego, lokalizacja urządzeń, sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – odśnieżanie, remonty dróg, oświetlenie drogowe),

Wydziału Gospodarki Komunalnej (zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi, utrzymanie zieleni, sprawy związane z: ustawą o odpadach, wycinką drzew, utrzymaniem targowiska gminnego oraz utrzymaniem cmentarza komunalnego),

Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami (podział nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane ze sprzedażą lub wykupem nieruchomości, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, sprawy związane z komunalizacją nieruchomości, regulacja stanów prawnych nieruchomości),

Biura ds. Mienia (ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej, wynajem gruntu komunalnego na lokalizację infrastruktury).

Na parterze, w pokoju nr 6 znajduje się Urząd Stanu Cywilnego. Zgłaszamy tu urodzenie dziecka i zgony, ustalamy termin ślubu cywilnego, otrzymujemy odpisy z akt stanu cywilnego.

W pokoju nr 7 znajduje się Wydział Promocji Zdrowia zajmujący się tematyką prozdrowotną.

W pokojach 8, 9 i 10 znajdują się: Wydział Dialogu Społecznego realizujący zadania związane z pożytkiem publicznym oraz obsługą inwestorów i Wydział Promocji i Rozwoju, którego głównym zadaniem jest promocja gminy, prowadzenie strony internetowej oraz strony na portalu społecznościowym Facebook prowadzenie spraw w zakresie Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny, Wielkopolskiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz w zakresie Czerwonackiej Karty Seniora, a także realizacja zadań związanych z organizacją Budżetu Obywatelskiego.

Na parterze, w pokojach 11, 12 i 13 mieści się Wydział Podatków i Opłat. Podatnicy najczęściej składają: informacje i deklaracje podatkowe dotyczące ich nieruchomości, wnioski o wydanie zaświadczeń podatkowych np. o niezaleganiu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego, a także wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wyjaśniają kwestię zaległości podatkowych oraz wpłat dokonywanych na poczet podatków i opłat lokalnych.

Na 1 piętrze, znajduje się sekretariat wraz z gabinetami Wójta, jego Zastępcy oraz Sekretarza Gminy. Na tym piętrze znajdują się również biura Skarbnika Gminy oraz Głównego Księgowego, a także  działają wydziały i stanowiska związane z finansami: Wydział Księgowości,  Stanowisko ds. Planowania i Realizacji Budżetu. W pokojach nr 107, 108 i 109 działa Biuro Rady i Sołectw, które zajmuje się sprawami sołectw i kontaktem z sołtysami, a także organizacją pracy Rady Gminy Czerwonak.

Piętro wyżej znajdują się m.in.  - Biuro Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Stanowisko ds. Kontroli  i Nadzoru Właścicielskiego, Ochrona PPOŻ, Wydział Infrastruktury.

 

Rada Gminy Czerwonak

Rada Gminy Czerwonak składa się z 21 reprezentantów lokalnej społeczności. Radni pracują w ośmiu komisjach: Rewizyjnej; Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej; Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska; Budżetu i Finansów; Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej; Skarg, Wniosków i Petycji; Doraźnej Komisji Statutowej oraz Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.  Radni obradują na posiedzeniach komisji i sesjach. Średnio w roku odbywa się 10 sesji Rady, na których podejmowane są uchwały regulujące funkcjonowanie gminy i poruszane ważne dla mieszkańców tematy.

 

Straż Gminna

Straż Gminna ma swoją siedzibę w Koziegłowach, osiedle Leśne 16. Jej zadaniem jest  zapewnianie wszystkim mieszkańcom porządku i bezpieczeństwa publicznego. W jej siedzibie znajduje się również stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w gminie.

 

Kontakt z Urzędem Gminy Czerwonak

Kontakt do nas: kancelaria@czerwonak.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek – piątek: 7.30-15.00.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się miejsca parkingowe przed budynkiem urzędu, natomiast podjazd znajduje się z lewej strony budynku (w chwili obecnej jest w remoncie – wejście znajduje się z prawej strony budynku, prosimy korzystać z dzwonka znajdującego się przy wejściu na schody).

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wejście na stronę czerwonak.pl, gdzie znajdą potrzebne informacje.

Numer telefonu na centralę: 61 65 44 204.