Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:
 

 • Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.
 • W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
 • Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.
 • Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.
 • Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski
Wydział Infrastruktury

 

LISTA AKTUALNIE OPUBLIKOWANYCH PROJEKTÓW:
 

04-03-2022 Projekt budowy ulic: Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu

14-01-2018  Projekt budowy ulic Stokrotkowej, Szafirowej w Miękowie

14-01-2019  Projekt budowy drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach

14-01-2019  Projekt budowy ul. Parkowej w Owińskach (II etap)

22-01-2019  Projekt budowy ul. Północnej w Promnicach

27-02-2019  Projekt budowy ulicy Suchej w Czerwonaku

11-02-2020  Projekt budowy ul. Cysterek w Owińskach

21-04-2020  Projekt budowy ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach

11-05-2020  Projekt budowy ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie

21-05-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

21-05-2020  Projekt budowy ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Rolną w Kicinie i Trakt w Klinach

17-06-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie

17-06-2020  Koncepcja trasy dojazdowej autobusu do Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku

03-07-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku

08-03-2021 Projekt budowy drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w Annowie

13-07-2021 Projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku

2-09-2021 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196)

2-09-2021 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196)

 

LISTA ZAKOŃCZONYCH KONSULTACJI WRAZ Z PODSUMOWANIEM:
 

 

01. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku
W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej koncepcji.

Poniżej przedstawiamy przyjętą wersję planu sytuacyjnego danej koncepcji:
 

 

02. Projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie

W 2017 roku w ramach budowy dróg na terenie Gminy Czerwonak została wybudowana m.in. ul. Leśna w Mielnie wraz z odcinkiem drogi przez las do Dębogóry. Wykonano odcinek drogi o łącznej długości 1180 m, w tym jezdnię szer. 6,00 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik na całym odcinku, odwodnienie pasa drogowego w postaci rowów przydrożnych oraz oświetlenie w terenie zabudowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.126.652,99 zł, z czego 988.267,00 zł pochodziło z budżetu państwa jako dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i stanowiło 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Nazwa zadania: Budowa dróg gminnych nr 320714P (ul. Leśna) na odcinku od km 0+000 do km 0+795 oraz nr 320715P na odcinku od km 0+000 do km 0+385
Udzielający dotacji: Wojewoda Wielkopolski
Rok realizacji zadania: 2017
Kwota udzielonej dotacji: 988.267,00 złotych
Nazwa programu, w ramach którego udzielono dofinansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
 

03. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap I

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Dwa wnioski o doprojektowanie pominiętych zjazdów indywidulanych do posesji.
  Wyjaśnienie: Zgłoszone zjazdy indywidualne zostały uwzględnione w projekcie.
 • Wniosek o zastosowanie na zjeździe indywidualnym odwodnienia liniowego.
  Wyjaśnienie: Ze względu na duże pochylenie zjazdu w kierunku posesji, uwzględniono wnioskowany odcinek odwodnienia liniowego.
 • Wniosek o usytuowanie ww pasie drogowym miejsca postojowego.
  Wyjaśnienie: Wniosek został przyjęty.
 • Pytania dotyczące organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i liczby progów zwalniających.
  Wyjaśnienie: Ostateczne rozwiązania związane z nowym oznakowaniem zostaną zatwierdzone przez organ nadzorujący ruchem na drogach gminnych - Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie progów zwalniających i/lub wyniesionych skrzyżowań z drogami bocznymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 

 

04. Projekt budowy ulicy Marysieńki w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Pytanie o sposób odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi.
  Wyjaśnienie: Do konsultacji przedłożono koncepcję budowy drogi bez rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka. Projektant jest w trakcie uzgadniania przebiegu kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Kanalizacja deszczowa  odprowadzająca wody opadowe i roztopowe zostanie zaprojektowana na całym odcinku drogi.
 • Wniosek o zaprojektowanie chodnika na całej szerokości od drogi do granic posesji, bez pozostawienia pasa dzielącego.
  Wyjaśnienie: Rozwiązanie przyjęte w projekcie wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Czerwonak, zgodnie z zapisami planu na ulicy Marysieńki przewiduje się jezdnię o szerokości 5,5m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5m. Powyższe parametry muszą być zachowane, aby móc uzyskać decyzję pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Dodatkowo parametry chodnika spełniają warunek określony w par. 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • Wniosek o uwzględnienie różnicy wysokości pomiędzy wjazdami a projektowaną ulicą oraz zapewnienie odwodnienia liniowego wjazdu do posesji.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o możliwość nasadzenia drzewa w pasie zieleni przy zjeździe w ulicę Kazimierza Wielkiego.
  Wyjaśnienie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie par. 52 ust. 2  zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Posadzenie drzew na skrzyżowaniu ulic Marysieńki oraz Kazimierza Wielkiego w znacznym stopniu ograniczy widoczność dla pojazdów. Ponadto pod przewidzianym pasem zieleni przebiega sieć uzbrojenia terenu: sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Proponowane drzewa będą wchodziły w kolizję z siecią infrastruktury podziemnej, w związku z powyższym w tym miejscu projektuje się zieleń niską.
 • Wniosek o dodatkowe progi zwalniające wzdłuż projektowanej ulicy.
  Wyjaśnienie: Na ulicy Marysieńki zastosowano skrzyżowania wyniesione w celu ograniczenia prędkości pojazdów. Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%. Nie ma możliwości zaprojektowania dodatkowych progów ze względu na spadki ulicy Marysieńki przekraczające 11%.
 • Zastosowanie barierek uniemożliwiających wjazd motocyklom na łączniki piesze.
  Wyjaśnienie: Rozstaw zaprojektowanych słupków U-21C na ciągach pieszych wynosi 1,5m, co w znaczący sposób ograniczy dostęp motocyklistom. Jednocześnie zaznaczamy, że odległość między słupkami musi zapewnić swobodny przejazd dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.
 • Propozycja przesunięcia słupków U-21C w celu umożliwienia dojścia do furtki.
  Wyjaśnienie: Słupki U-21C mają uniemożliwić wjazd pojazdów na ciągi piesze. Zgodnie z przeznaczeniem łączników w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ciągi dla ruchu pieszych nie ma możliwości przesunięcia słupków. W przypadku przestawienia słupków wjazdy będą zastawiane przez samochody, co utrudni ruch pieszych.
 • Wniosek o zachowanie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.
  Wyjaśnienie: Na etapie realizacji inwestycji, po wytyczeniu trasy w terenie Zamawiający oceni możliwość pozostawienia drzew rosnących w pasie drogowym. Drzewa nie zostaną usunięte w przypadku braku kolizji drzew z chodnikiem oraz siecią infrastruktury technicznej.

 

Po uzgodnieniu projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z gestorami sieci uzbrojenia terenu oraz po wprowadzeniu zgłoszonych i zatwierdzonych uwag, projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


05. Projekt budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca utwardzenia terenu na łuku ulicy Jeżynowej, celem zapewnienia miejsc postojowych. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


06. Projekt budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca zlikalizowania progu zwalniającego na ulicy Żniwnej. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu oraz projekt stałej organizacji ruchu:
 

 

07. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca zwiększenia średnicy istniejącego przepustu, który stanowi obecnie przejazd gospodarczy. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


08. Projekt budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


09. Projekt budowy ulic Sosnowej i Jaworowej w Potaszach

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


10. Projekt budowy ulicy Cysterek w Owińskach

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:


11. Projekt budowy ulic Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


12. Projekt budowy ulicy Leśnej w Bolechowie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 

13. Projekt budowy ulic Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Bolechówku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


14. Projekt budowy ulicy Rolnej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca przedmiotowego projektu:
 

 • Wniosek o utwardzenie lub zregenerowanie nawierzchni ul. Rolnej do posesji położonych na  końcowym odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Zbożową.
  Wyjaśnienie: Wyłączenie z zakresu projektu utwardzenia nawierzchni na dalszym odcinku ul. Rolnej tj. od skrzyżowania z ul. Zbożową spowodowane jest warunkami terenowo-prawnymi. W wyniku konsultacji projektu w starostwie powiatowym w Poznaniu stwierdzono brak możliwości zaprojektowania drogi w pierwotnie założonym zakresie, bez dokonania znacznego wykupu terenu działek prywatnych pod poszerzenie pasa drogowego. Bieżące utrzymanie drogi oraz regenerowanie nawierzchni gruntowych wykonywane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Czerwonak. Uwagi oraz wnioski można zgłaszać pod numerem telefonu: 61 65 44 262.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 

15. Projekt budowy ulicy Łanowej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

 • Wniosek o zaprojektowanie ulicy Łanowej wzdłuż dotychczasowego jej przebiegu, a nie jak to zostało przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania wsi Kicin.
  Wyjaśnienie: Pierwotnie inwestycja została zaprojektowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w tym obszarze. Ulica Łanowa miałaby włączać się w ul. Kłosową kosztem wykupu nieruchomości prywatnych. Tylko w takim przebiegu możliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Celem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji, w uzgodnieniu z wnioskodawcą i projektantem zadania, po konsultacjach społecznych, zdecydowano się na zmianę przebiegu drogi i związaną z tym zmianę trybu realizacji projektu w oparciu o zapisy tzw. specustawy drogowej.
 • Trzy wnioski o ujęcie w projekcie nowych lub pominiętych zjazdów do posesji.
  Wyjaśnienie: Wnioski zostały uwzględnione w projekcie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.
 • Wniosek o zaprojektowanie progów zwalniających wzdłuż projektowanej drogi.
  Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.
 • Wniosek o zaprojektowanie nowego oświetlenia wzdłuż ulicy.
  Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.
 • Wniosek o wpis do dokumentacji projektowej, aby włączenia posesji do drogi (brama i furtka) były zgodne ze stanem istniejącym.
  Wyjaśnienie: Bramy i furtki do posesji zostały przyjęte zgodnie ze stanem istniejącym, po inwentaryzacji dokonanej przez projektanta w terenie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu/furtki, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


16. Projekt budowy ulicy Swarzędzkiej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Wniosek o zmianę lokalizacji wjazdu na posesję.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o wyznaczenie zjazdów indywidualnych i furtki nieuwzględnionych w projekcie.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o uwzględnienie odwodnienia w związku z likwidacją rowu melioracyjnego na rzecz chodnika.
  Wyjaśnienie: Nowoprojektowana droga odwadniana będzie w systemie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zostaną zebrane z chodnika oraz jezdni do kolektora deszczowego i odprowadzone do stawu.
 • Wniosek o progi zwalniające wzdłuż projektowanej drogi:
  Wyjaśnienie: Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m, 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych). Nie ma możliwości zaprojektowania progów zwalniających na przedmiotowym odcinku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


17. Projekt budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


18. Projekt budowy ul. Jonschera w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planów sytuacyjnych na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Rodzaj nawierzchni jezdni i chodnika: postulujemy zastosowanie kostki bez fazy w celu uzyskania możliwie gładkiej nawierzchni. Pozwoli to na minimalizację hałasu, zbierania się w zagłębieniach kurzu z okolicznych pól, usprawni korzystanie i jakość poruszania się mieszkańców na wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. Przy braku możliwości wykonania nawierzchni jezdni z kostki bezfazowej wnosimy o zastosowanie takiego rodzaju do budowy chodnika. Prosimy także o ułożenie obrzeży rozdzielających jezdnię od chodników przy zjazdach do posesji w miarę bezprogowo (zlicowanie wysokości jezdni z chodnikiem) – ma to duże znaczenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, każdy nawet 0,5 cm wysokości próg jest dla tych osób utrudnieniem przy przemieszczaniu się.
  Wyjaśnienie: w celu zminimalizowania niekorzystnych zjawisk, nawierzchnie jezdni i chodnika zostaną wykonane z kostki z mikrofazą. Ze względu na zachowanie prawidłowego odwodnienia jezdni i przeciwdziałanie zalewaniu posesji przyległych, na zjazdach do posesji wysokość wyniesionego krawężnika wynosi 4 cm, z zastosowaniem krawężnika najazdowego, zaokrąglonego, ułatwiającego podjazd.
 • Kolorystyka nawierzchni jezdni i chodnika: postulujemy zastosowanie jednolitej, szarej kolorystyki na wszelkich elementach drogi, z ew. białymi pasami ostrzegawczymi lub elementami odblaskowymi (np. wbudowane diody) na progach zwalniających. Gdyby z wymogów przepisów lub norm wynikał obowiązek zróżnicowanej kolorystyki, prosimy o zastosowanie innego odcienia szarego/grafitu (bez stosowania koloru czerwonego).
  Odpowiedź: kolorystyka nawierzchni została przyjęta w następujący sposób, ujednolicony dla budowy dróg i ulic na terenie Gminy Czerwonak: jezdnia i chodnik – kolor szary, zjazdy do posesji – kolor grafitowy, wyniesione skrzyżowanie i progi zwalniające – kolor czerwony. Oznakowanie poziome w kolorze białym.
 • Dodatkowy próg/progi zwalniający/e: proponujemy zastosowanie dodatkowego progu zwalniającego pomiędzy progiem-wyspą na skrzyżowaniu z ul. Zacisze, a zaplanowanym progiem na wysokości działki 337/5 z przesunięciem zaplanowanego progu na wysokość działki 337/4 oraz dodatkowy próg w dalszej części ulicy w kierunku ulicy Studniarskiego.
  Wyjaśnienie: zamawiający przekazał postulat do projektanta zadania z prośbą o przeprojektowanie progów zwalniających i podejmie próbę zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w oczekiwanym przez Państwa zakresie.
 • Kształt progów zwalniających: postulujemy zastosowanie łagodnych progów typu „fale”, np. łagodnego progu listwowego bądź płytowego z najazdami łukowymi.
  Wyjaśnienie: progi zwalniające zostaną wykonane z kostki brukowej, z łagodnymi najazdami łukowymi.
 • Zwężenia zwalniające jezdni: celem ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów, proponujemy także rozważenie możliwości rezygnacji z budowy progów zwalniających na rzecz tzw. zwężeń zwalniających jezdni (ograniczenie dwóch pasów na rzecz jednego) na odcinku drogi położonym przy działkach 337/6, 337/5 i 260/17. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poza negatywnymi dla środowiska (dodatkowa emisja spalin podczas przyspieszania i hamowania pojazdów za i przed progiem) oraz dla poruszających się pojazdów (zużycie amortyzatorów) skutków stosowania progów zwalniających, budowa przewężenia drogi na wysokości działek 337/6, 337/5 i 260/17 umożliwiłaby dodatkowo pozostawienie obecnych wieloletnich nasadzeń zieleni (brzozy, świerki i tuje), czyli uniknięcie wycinki istniejących elementów środowiska naturalnego, które obecnie w sposób naturalny ograniczają przenoszenie pyłów z drogi, ograniczają hałas dochodzący z ulicy, a jednocześnie stanowią bardzo istotny krajobrazowy walor estetyczny na ulicy. Zlikwidowanie tych nasadzeń w sposób istotny i niestety negatywny zmieni charakter obecnego wyglądu ulicy Jonschera, co w połączeniu z „wybetonowaniem” ulicy spowoduje, iż stanie się ona mniej przyjazna dla mieszkańców. Co istotne – niestandardowe zastosowanie zwężeń zwalniających zamiast progów zwalniających na tak długiej ulicy jaką jest ul. Jonschera, mogłoby stanowić rozwiązanie testowe dla całej gminy, pozwalające na ocenę funkcjonowania innych niż klasyczne rozwiązań wpływających na ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów.
  Wyjaśnienie: na przedmiotowym odcinku nie ma możliwości zawężenia pasa drogowego, ze względu na konieczność umieszczenia sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, linia elektroenergetyczna, linia telefoniczna). Ponadto o parametrach jezdni stanowią przepisy warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 14, w którym mowa, iż droga klasy GP i niższej (w tym przypadku klasy L) powinna mieć co najmniej jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Dopuszcza się stosowanie jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach na drodze klasy Z lub L poza terenem zabudowy – przy etapowaniu budowy lub przy przebudowie drogi. Podobna sytuacja miała miejsce na ul. Fabrycznej w Kicinie, gdzie projektant przyjął miejscowe zwężenia (mijanki) na jezdni aby ocalić wieloletnie wyniosłe jesiony. Wówczas rozwiązanie to zostało negatywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe przy okazji uzgadniania geometrii drogi. Jako element spowalniający ruch przyjęto wykonanie progów zwalniających.
 • Ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne i krajobraz: pozostawienie w jak największym zakresie zielonych nasadzeń znajdujących się w pasie przyległych do obecnej jezdni (w tym na fragmentach działek przejętych przez gminę na potrzeby wykonania drogi), w szczególności nasadzeń mających charakter wieloletni, celem ograniczenia ingerencji w środowisko naturalne kształtujące aktualny wygląd ulicy Jonschera.
  Wyjaśnienie: w celu prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów pasa drogowego oraz umieszczenia sieci infrastruktury technicznej, przy projektowaniu ul. Jonschera niezbędne okazały się poszerzenia drogi kosztem działek prywatnych i związane z tym wycinki istniejących nasadzeń. Należy tu wskazać, iż szerokość pasa drogowego została przyjęta w minimalnym zakresie przewidzianym przepisami i uwarunkowaniami terenowymi. Niejednokrotnie w mniejszym stopniu, niż przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasadnicza wycinka zieleni przewidziana jest na działkach 337/7 oraz 337/9 przejętych pod poszerzenie pasa drogowego. Na pozostałym odcinku drogi wycinka kolidujących drzew jest przyjęta tylko w niezbędnym zakresie. Po wytyczeniu drogi w terenie, w przypadku braku kolizji drzewa z elementami pasa drogowego, wykonawca będzie zobowiązany pozostawić zielone nasadzenia w dotychczasowym stanie.
 • Słupy elektryczne oraz telefoniczne: w ramach możliwości wnosimy o eliminację słupów elektrycznych i telefonicznych (czyli infrastruktury napowietrznej) i przełożenie jej jako infrastruktury podziemnej. Przy braku możliwości uwzględnienia niniejszego wniosku, wnosimy o zmianę położenia obecnie występujących słupów w taki sposób, aby znajdowały się przy linii rozdzielającej granicę sąsiadujących obok siebie działek.
  Wyjaśnienie: w ramach realizacji inwestycji przewidziano skablowanie linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej i likwidację istniejących słupów. Powyższe wiąże się z tymczasowym zajęciem posesji prywatnych w celu przebudowy przyłączy.
 • Oświetlenie – z uwzględnieniem wniosku przedstawionego w pkt. 10: proponujemy rozważenie niskoemisyjnych lamp ledowych oświetlających jezdnię i chodnik, powodujących w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczanie światłem posesji położonych przy drodze. Jednocześnie wnosimy o zastosowanie słupów oświetleniowych o wysokości nie wyższej aniżeli (mniej więcej) pierwsze piętro budynków położonych przy ulicy, celem uniknięcia zanieczyszczenia światłem wyżej położonych kondygnacji (tj. kondygnacji wyższych niż parter). Dla przykładu lampy oświetleniowe zastosowane na końcu ulicy Jonschera (przy granicy z gminą Swarzędz) w sposób nadmierny zanieczyszczają krajobraz, zarówno ze względu na rodzaj zastosowanych żarników, jak i wysokość istniejących słupów oświetleniowych. Aż tak ekspansywne oświetlenie nie jest niezbędne, warto także wskazać, iż teren ulicy Jonschera położony jest przy granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, mającemu służyć w tym rejonie jako teren migracji zwierząt.
 • Wyjaśnienie: w projekcie przewidziano wykonanie oświetlenia drogowego z zastosowaniem niskoemisyjnych opraw typu LED. Wysokość i rozmieszczenie słupów zostały przyjęte w taki sposób, aby dostatecznie i równomiernie oświetlić pas drogowy.
 • Parametry drogi – uniemożliwienie poruszania się tzw. TIRów oraz ograniczenie prędkości poruszania się do maksymalnie 40 km/h. Wnioskujemy przy budowie i projektowaniu drogi o wprowadzenie takich parametrów (np. w zakresie stosowanej podbudowy) lub innych rozwiązań technicznych uniemożliwiających poruszanie się po jej jezdni tzw. pojazdami ciężkimi (z uwzględnieniem ograniczenia poruszania się pojazdów do 7t). Proponujemy także wprowadzenie ograniczenia prędkości poruszania się do maksymalnie 40 km/h (ewentualnie do wprowadzenia w przyszłym projekcie organizacji ruchu).
  Wyjaśnienie: organizacja ruchu w zakresie dopuszczonego tonażu nie ulegnie zmianie – pozostaną znaki drogowe B-5. Wjazd na ulicę pojazdami ciężarowymi możliwy będzie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia u zarządcy drogi na dotychczasowych zasadach. Na ulicy zostanie wprowadzona strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h.
 • Usunięcie/przesunięcie latarni oświetleniowych.
  Wyjaśnienie: ze względu na konieczność zapewnienia równomiernego oświetlenia całego pasa drogowego, nie ma możliwości usunięcia poszczególnych punktów oświetleniowych. Po wytyczeniu w terenie trasy oświetlenia drogowego oraz lokalizacji latarń, będzie możliwość skorygowania ustawienia lamp w odniesieniu do zjazdów czy granic sąsiadujących posesji.
 • Zaprojektowanie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej przy przystanku autobusowym w kierunku Koziegłów. Dodatkowy wniosek pośrednio związany z budową drogi na ul. Jonschera. Wnioskujemy o zaprojektowanie przejścia dla pieszych położonego niedaleko skrzyżowania ul. Jonschera z ul. Poznańską na wysokości przystanku autobusowego w kierunku Koziegłów.
  Wyjaśnienie: powyższy wniosek nie jest związany z budową ul. Jonschera. Jednakże Gmina Czerwonak podjęła już wcześniej działania mające na celu wykonanie odcinka chodnika i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w rejonie przystanku „Kicin/Jonschera n/ż”. Realizacja zaplanowana jest w przyszłym roku.
 • Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo wyjazdu z ulicy Jonschera na ulicę Poznańską. Obecnie na samym wyjeździe z obu stron są gęste krzaki, zupełnie nie widać ruchu na chodniku ani na ulicy Poznańskiej w obu kierunkach. Bardzo łatwo o kolizję z rowerzystami czy pieszymi. Może jakieś lustro sferyczne, albo poszerzenie wylotu ulicy?
  Wyjaśnienie: w ramach zadania przewidziano obustronne poszerzenie wlotu ul. Jonschera do ul. Poznańskiej.
 • Poszerzenie zjazdu indywidualnego.
  Wyjaśnienie: podczas budowy zostanie zwrócona uwaga na istniejące zjazdy do posesji, aby wykonać je zgodnie z ich obecną szerokością.
 • Ograniczenie prędkości: postulujemy o zastosowanie znaku drogowego D-40 Strefa Zamieszkania. Spowoduje to automatycznie ograniczenie dozwolonej prędkości do 20km/h. Skutkuje to jednocześnie tym, że progi zwalniające nie będą musiały być oznaczone znakami pionowymi.
  Wyjaśnienie: przy okazji wprowadzenia organizacji ruchu zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Zastosowanie strefy również powoduje brak konieczności oznakowania progów zwalniających znakami pionowymi.

 

 

19. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dębogórze

W terminie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia planu na stronie internetowej, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy część rysunkową projektu budowlanego złożonego wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Poznańskiego:

 

 

20. Projekt przebudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze

Gmina Czerwonak opracowała wariantową koncepcję przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze na odcinku od ulicy Karłowickiej/ Poznańskiej do posesji Kasztanowa 3. We wrześniu 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których zostały zaprezentowane cztery warianty przebiegu ulicy Kasztanowej. Po analizie przedstawionej dokumentacji, mieszkańcy zaproponowali wprowadzenie modyfikacji do jednego z przedstawionych wariantów oraz opracowanie piątego, zupełnie nowego wariantu.

W grudniu 2020 r. ponownie odbyły się konsultacje społeczne, celem zaprezentowania nowego wariantu przebiegu ulicy Kasztanowej (wariant nr 5) oraz zmodyfikowanej wersji wariantu nr 2. W wyniku prowadzonej dyskusji wspólnie ustalono, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym jest wariant nr 5.

Gmina Czerwonak na podstawie wariantu nr 5 zleci opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze.


21. Projekt ulic: Stawowej i Tatarakowej w Owińskach

W okresie zamieszczenia planów sytuacyjnych na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

1. Pominięcie w projektowaniu ulicy Szuwarowej oraz wniosek o dołączenie tej ulicy do projektu.
Odpowiedź:
Ulica Szuwarowa nie jest własnością Gminy Czerwonak. Biorąc pod uwagę posiadane środki budżetowe, do czasu przejęcia działki drogowej przez Gminę od podmiotu prywatnego, nie planuje się zwiększenia nakładów na tym gruncie.

2. Czy istnieje możliwość niezostawiania przerwy pomiędzy chodnikiem do furtki a kostką na wjeździe do bramy?
Odpowiedź:
Planując inwestycję drogową, Gmina jest zobowiązana do wykonania istniejących i funkcjonujących zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powyższe elementy zostały przyjęte na etapie dokumentacji projektowej. Nie przewiduje się wykonania dodatkowych utwardzeń pomiędzy zjazdami a dojściami.

3. Czy przewiduje się budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy? Nie wszystkie pojazdy (samochody) mieszkańców ulicy i osób przyjezdnych znajdą miejsca parkingowe na terenie posesji.
Sześciometrowa szerokość ulicy i jednostronny chodnik nie zagwarantują z kolei komfortu dla ruchu pieszych - przejazdu samochodów w miejscu, gdzie w ciągu drogi będą parkowały samochody. Jeżeli obecny projekt nie przewiduje takich miejsc, proszę o informację, jakie są możliwości uwzględnienia ich w projekcie
Odpowiedź:
Ze względu na zwartą zabudowę wzdłuż projektowanych ulic oraz ze względu na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o konieczności zastosowania obustronnych chodników, projekt nie przewiduje lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym.

4. Wniosek o uwzględnienie w projekcie lokalizacji planowanego zjazdu i dojścia do posesji.
Odpowiedź:
Zjazd i dojście do posesji zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, iż lokalizację zjazdów planowanych należy uzgodnić w Wydziale Dróg tutejszego urzędu poprzez złożenie wniosku dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

Projekt_1
Projekt_2
Projekt_3