Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:
 

 • Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.
 • W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.
 • Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.
 • Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.
 • Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski
Wydział Infrastruktury

 

LISTA AKTUALNIE OPUBLIKOWANYCH PROJEKTÓW:

09-05-2024 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P przez budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Trakt w Klinach do pierwszych zabudowań wsi Kliny 

29-04-2024 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P przez budowę chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kliny - Mielno

22-02-2024  Projekt budowy ulicy Brzozowej w Klinach.

20-02-2024 Budowa ulicy Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Narcyzowej) oraz Zawilcowej (na odc. od ul. Narcyzowej do ul. Irysowej) w Miękowie.

Projekt po konsultacjach - Budowa ulicy Hiacyntowej, Narcyzowej, Szarotkowej (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Narcyzowej) oraz Zawilcowej (na odc. od ul. Narcyzowej do ul. Irysowej) w Miękowie.

15-02-2024 Projektu budowy ulicy Leszczynowej (na odcinku od ul. Lipowej do zjazdu na posesję przy ul. Leszczynowej 1) oraz ulicy Oczarowej w Potaszach

21-11-2023 Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ulicy Gdyńskiej do ulicy Leśnej w Czerwonaku

10 -11-2023 Projekt budowy chodnika w Bolechowie na odcinku od ul. Krętej do wysokości działki o nr geod. 413 wzdłuż drogi powiatowej 2029P

09-11-2023 Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P od miejscowości Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina 

24-10-2023 Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P od ul. Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie

24-10-2023 Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie 


10-10-2023 Konsultacje społeczne Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej


04-03-2022 Projekt budowy ulic: Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu

14-01-2018  Projekt budowy ulic Stokrotkowej, Szafirowej w Miękowie

14-01-2019  Projekt budowy drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowach

14-01-2019  Projekt budowy ul. Parkowej w Owińskach (II etap)

22-01-2019  Projekt budowy ul. Północnej w Promnicach

27-02-2019  Projekt budowy ulicy Suchej w Czerwonaku

11-02-2020  Projekt budowy ul. Cysterek w Owińskach

21-04-2020  Projekt budowy ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach

11-05-2020  Projekt budowy ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie

21-05-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

21-05-2020  Projekt budowy ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Rolną w Kicinie i Trakt w Klinach

17-06-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie

17-06-2020  Koncepcja trasy dojazdowej autobusu do Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku

03-07-2020  Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Lipową i Daglezjową w Bolechówku

08-03-2021 Projekt budowy drogi w Annowie oraz ulicy Dożynkowej w Annowie

13-07-2021 Projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku

2-09-2021 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196)

2-09-2021 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196)

 

LISTA ZAKOŃCZONYCH KONSULTACJI WRAZ Z PODSUMOWANIEM:
 

 

01. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku
W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowej koncepcji.

Poniżej przedstawiamy przyjętą wersję planu sytuacyjnego danej koncepcji:
 

 

02. Projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie

W 2017 roku w ramach budowy dróg na terenie Gminy Czerwonak została wybudowana m.in. ul. Leśna w Mielnie wraz z odcinkiem drogi przez las do Dębogóry. Wykonano odcinek drogi o łącznej długości 1180 m, w tym jezdnię szer. 6,00 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik na całym odcinku, odwodnienie pasa drogowego w postaci rowów przydrożnych oraz oświetlenie w terenie zabudowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.126.652,99 zł, z czego 988.267,00 zł pochodziło z budżetu państwa jako dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i stanowiło 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Nazwa zadania: Budowa dróg gminnych nr 320714P (ul. Leśna) na odcinku od km 0+000 do km 0+795 oraz nr 320715P na odcinku od km 0+000 do km 0+385
Udzielający dotacji: Wojewoda Wielkopolski
Rok realizacji zadania: 2017
Kwota udzielonej dotacji: 988.267,00 złotych
Nazwa programu, w ramach którego udzielono dofinansowania: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
 

03. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap I

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Dwa wnioski o doprojektowanie pominiętych zjazdów indywidulanych do posesji.
  Wyjaśnienie: Zgłoszone zjazdy indywidualne zostały uwzględnione w projekcie.
 • Wniosek o zastosowanie na zjeździe indywidualnym odwodnienia liniowego.
  Wyjaśnienie: Ze względu na duże pochylenie zjazdu w kierunku posesji, uwzględniono wnioskowany odcinek odwodnienia liniowego.
 • Wniosek o usytuowanie ww pasie drogowym miejsca postojowego.
  Wyjaśnienie: Wniosek został przyjęty.
 • Pytania dotyczące organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i liczby progów zwalniających.
  Wyjaśnienie: Ostateczne rozwiązania związane z nowym oznakowaniem zostaną zatwierdzone przez organ nadzorujący ruchem na drogach gminnych - Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie progów zwalniających i/lub wyniesionych skrzyżowań z drogami bocznymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 

 

04. Projekt budowy ulicy Marysieńki w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Pytanie o sposób odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi.
  Wyjaśnienie: Do konsultacji przedłożono koncepcję budowy drogi bez rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka. Projektant jest w trakcie uzgadniania przebiegu kanalizacji deszczowej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Kanalizacja deszczowa  odprowadzająca wody opadowe i roztopowe zostanie zaprojektowana na całym odcinku drogi.
 • Wniosek o zaprojektowanie chodnika na całej szerokości od drogi do granic posesji, bez pozostawienia pasa dzielącego.
  Wyjaśnienie: Rozwiązanie przyjęte w projekcie wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Czerwonak, zgodnie z zapisami planu na ulicy Marysieńki przewiduje się jezdnię o szerokości 5,5m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5m. Powyższe parametry muszą być zachowane, aby móc uzyskać decyzję pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Dodatkowo parametry chodnika spełniają warunek określony w par. 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • Wniosek o uwzględnienie różnicy wysokości pomiędzy wjazdami a projektowaną ulicą oraz zapewnienie odwodnienia liniowego wjazdu do posesji.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o możliwość nasadzenia drzewa w pasie zieleni przy zjeździe w ulicę Kazimierza Wielkiego.
  Wyjaśnienie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie par. 52 ust. 2  zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. Posadzenie drzew na skrzyżowaniu ulic Marysieńki oraz Kazimierza Wielkiego w znacznym stopniu ograniczy widoczność dla pojazdów. Ponadto pod przewidzianym pasem zieleni przebiega sieć uzbrojenia terenu: sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Proponowane drzewa będą wchodziły w kolizję z siecią infrastruktury podziemnej, w związku z powyższym w tym miejscu projektuje się zieleń niską.
 • Wniosek o dodatkowe progi zwalniające wzdłuż projektowanej ulicy.
  Wyjaśnienie: Na ulicy Marysieńki zastosowano skrzyżowania wyniesione w celu ograniczenia prędkości pojazdów. Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%. Nie ma możliwości zaprojektowania dodatkowych progów ze względu na spadki ulicy Marysieńki przekraczające 11%.
 • Zastosowanie barierek uniemożliwiających wjazd motocyklom na łączniki piesze.
  Wyjaśnienie: Rozstaw zaprojektowanych słupków U-21C na ciągach pieszych wynosi 1,5m, co w znaczący sposób ograniczy dostęp motocyklistom. Jednocześnie zaznaczamy, że odległość między słupkami musi zapewnić swobodny przejazd dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.
 • Propozycja przesunięcia słupków U-21C w celu umożliwienia dojścia do furtki.
  Wyjaśnienie: Słupki U-21C mają uniemożliwić wjazd pojazdów na ciągi piesze. Zgodnie z przeznaczeniem łączników w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ciągi dla ruchu pieszych nie ma możliwości przesunięcia słupków. W przypadku przestawienia słupków wjazdy będą zastawiane przez samochody, co utrudni ruch pieszych.
 • Wniosek o zachowanie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.
  Wyjaśnienie: Na etapie realizacji inwestycji, po wytyczeniu trasy w terenie Zamawiający oceni możliwość pozostawienia drzew rosnących w pasie drogowym. Drzewa nie zostaną usunięte w przypadku braku kolizji drzew z chodnikiem oraz siecią infrastruktury technicznej.

 

Po uzgodnieniu projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym z gestorami sieci uzbrojenia terenu oraz po wprowadzeniu zgłoszonych i zatwierdzonych uwag, projekt zostanie ponownie zamieszczony na stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


05. Projekt budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca utwardzenia terenu na łuku ulicy Jeżynowej, celem zapewnienia miejsc postojowych. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


06. Projekt budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca zlikalizowania progu zwalniającego na ulicy Żniwnej. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu oraz projekt stałej organizacji ruchu:
 

 

07. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca zwiększenia średnicy istniejącego przepustu, który stanowi obecnie przejazd gospodarczy. Powyższa uwaga została wprowadzona.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


08. Projekt budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


09. Projekt budowy ulic Sosnowej i Jaworowej w Potaszach

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


10. Projekt budowy ulicy Cysterek w Owińskach

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:


11. Projekt budowy ulic Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


12. Projekt budowy ulicy Leśnej w Bolechowie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 

13. Projekt budowy ulic Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Bolechówku

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej  nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


14. Projekt budowy ulicy Rolnej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęła jedna uwaga dotycząca przedmiotowego projektu:
 

 • Wniosek o utwardzenie lub zregenerowanie nawierzchni ul. Rolnej do posesji położonych na  końcowym odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Zbożową.
  Wyjaśnienie: Wyłączenie z zakresu projektu utwardzenia nawierzchni na dalszym odcinku ul. Rolnej tj. od skrzyżowania z ul. Zbożową spowodowane jest warunkami terenowo-prawnymi. W wyniku konsultacji projektu w starostwie powiatowym w Poznaniu stwierdzono brak możliwości zaprojektowania drogi w pierwotnie założonym zakresie, bez dokonania znacznego wykupu terenu działek prywatnych pod poszerzenie pasa drogowego. Bieżące utrzymanie drogi oraz regenerowanie nawierzchni gruntowych wykonywane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Czerwonak. Uwagi oraz wnioski można zgłaszać pod numerem telefonu: 61 65 44 262.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 

15. Projekt budowy ulicy Łanowej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

 

 • Wniosek o zaprojektowanie ulicy Łanowej wzdłuż dotychczasowego jej przebiegu, a nie jak to zostało przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania wsi Kicin.
  Wyjaśnienie: Pierwotnie inwestycja została zaprojektowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w tym obszarze. Ulica Łanowa miałaby włączać się w ul. Kłosową kosztem wykupu nieruchomości prywatnych. Tylko w takim przebiegu możliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę. Celem optymalizacji kosztów realizacji inwestycji, w uzgodnieniu z wnioskodawcą i projektantem zadania, po konsultacjach społecznych, zdecydowano się na zmianę przebiegu drogi i związaną z tym zmianę trybu realizacji projektu w oparciu o zapisy tzw. specustawy drogowej.
 • Trzy wnioski o ujęcie w projekcie nowych lub pominiętych zjazdów do posesji.
  Wyjaśnienie: Wnioski zostały uwzględnione w projekcie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.
 • Wniosek o zaprojektowanie progów zwalniających wzdłuż projektowanej drogi.
  Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.
 • Wniosek o zaprojektowanie nowego oświetlenia wzdłuż ulicy.
  Wyjaśnienie: Wniosek został uwzględniony w projekcie.
 • Wniosek o wpis do dokumentacji projektowej, aby włączenia posesji do drogi (brama i furtka) były zgodne ze stanem istniejącym.
  Wyjaśnienie: Bramy i furtki do posesji zostały przyjęte zgodnie ze stanem istniejącym, po inwentaryzacji dokonanej przez projektanta w terenie. W przypadku pominięcia lub pojawienia się nowego zjazdu/furtki, zostanie to uwzględnione na etapie budowy drogi.

 

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


16. Projekt budowy ulicy Swarzędzkiej w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planu sytuacyjnego na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Wniosek o zmianę lokalizacji wjazdu na posesję.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o wyznaczenie zjazdów indywidualnych i furtki nieuwzględnionych w projekcie.
  Wyjaśnienie: Powyższa uwaga zostanie uwzględniona w projekcie.
 • Wniosek o uwzględnienie odwodnienia w związku z likwidacją rowu melioracyjnego na rzecz chodnika.
  Wyjaśnienie: Nowoprojektowana droga odwadniana będzie w systemie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe zostaną zebrane z chodnika oraz jezdni do kolektora deszczowego i odprowadzone do stawu.
 • Wniosek o progi zwalniające wzdłuż projektowanej drogi:
  Wyjaśnienie: Zgodnie z ust. 1 pkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m, 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych). Nie ma możliwości zaprojektowania progów zwalniających na przedmiotowym odcinku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:

 


17. Projekt budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach

Poniżej przedstawiamy przyjęty plan zagospodarowania terenu:
 


18. Projekt budowy ul. Jonschera w Kicinie

W terminie 2 tygodni od dnia zamieszczenia planów sytuacyjnych na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:
 

 • Rodzaj nawierzchni jezdni i chodnika: postulujemy zastosowanie kostki bez fazy w celu uzyskania możliwie gładkiej nawierzchni. Pozwoli to na minimalizację hałasu, zbierania się w zagłębieniach kurzu z okolicznych pól, usprawni korzystanie i jakość poruszania się mieszkańców na wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach. Przy braku możliwości wykonania nawierzchni jezdni z kostki bezfazowej wnosimy o zastosowanie takiego rodzaju do budowy chodnika. Prosimy także o ułożenie obrzeży rozdzielających jezdnię od chodników przy zjazdach do posesji w miarę bezprogowo (zlicowanie wysokości jezdni z chodnikiem) – ma to duże znaczenie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, każdy nawet 0,5 cm wysokości próg jest dla tych osób utrudnieniem przy przemieszczaniu się.
  Wyjaśnienie: w celu zminimalizowania niekorzystnych zjawisk, nawierzchnie jezdni i chodnika zostaną wykonane z kostki z mikrofazą. Ze względu na zachowanie prawidłowego odwodnienia jezdni i przeciwdziałanie zalewaniu posesji przyległych, na zjazdach do posesji wysokość wyniesionego krawężnika wynosi 4 cm, z zastosowaniem krawężnika najazdowego, zaokrąglonego, ułatwiającego podjazd.
 • Kolorystyka nawierzchni jezdni i chodnika: postulujemy zastosowanie jednolitej, szarej kolorystyki na wszelkich elementach drogi, z ew. białymi pasami ostrzegawczymi lub elementami odblaskowymi (np. wbudowane diody) na progach zwalniających. Gdyby z wymogów przepisów lub norm wynikał obowiązek zróżnicowanej kolorystyki, prosimy o zastosowanie innego odcienia szarego/grafitu (bez stosowania koloru czerwonego).
  Odpowiedź: kolorystyka nawierzchni została przyjęta w następujący sposób, ujednolicony dla budowy dróg i ulic na terenie Gminy Czerwonak: jezdnia i chodnik – kolor szary, zjazdy do posesji – kolor grafitowy, wyniesione skrzyżowanie i progi zwalniające – kolor czerwony. Oznakowanie poziome w kolorze białym.
 • Dodatkowy próg/progi zwalniający/e: proponujemy zastosowanie dodatkowego progu zwalniającego pomiędzy progiem-wyspą na skrzyżowaniu z ul. Zacisze, a zaplanowanym progiem na wysokości działki 337/5 z przesunięciem zaplanowanego progu na wysokość działki 337/4 oraz dodatkowy próg w dalszej części ulicy w kierunku ulicy Studniarskiego.
  Wyjaśnienie: zamawiający przekazał postulat do projektanta zadania z prośbą o przeprojektowanie progów zwalniających i podejmie próbę zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w oczekiwanym przez Państwa zakresie.
 • Kształt progów zwalniających: postulujemy zastosowanie łagodnych progów typu „fale”, np. łagodnego progu listwowego bądź płytowego z najazdami łukowymi.
  Wyjaśnienie: progi zwalniające zostaną wykonane z kostki brukowej, z łagodnymi najazdami łukowymi.
 • Zwężenia zwalniające jezdni: celem ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów, proponujemy także rozważenie możliwości rezygnacji z budowy progów zwalniających na rzecz tzw. zwężeń zwalniających jezdni (ograniczenie dwóch pasów na rzecz jednego) na odcinku drogi położonym przy działkach 337/6, 337/5 i 260/17. Dzięki takiemu rozwiązaniu, poza negatywnymi dla środowiska (dodatkowa emisja spalin podczas przyspieszania i hamowania pojazdów za i przed progiem) oraz dla poruszających się pojazdów (zużycie amortyzatorów) skutków stosowania progów zwalniających, budowa przewężenia drogi na wysokości działek 337/6, 337/5 i 260/17 umożliwiłaby dodatkowo pozostawienie obecnych wieloletnich nasadzeń zieleni (brzozy, świerki i tuje), czyli uniknięcie wycinki istniejących elementów środowiska naturalnego, które obecnie w sposób naturalny ograniczają przenoszenie pyłów z drogi, ograniczają hałas dochodzący z ulicy, a jednocześnie stanowią bardzo istotny krajobrazowy walor estetyczny na ulicy. Zlikwidowanie tych nasadzeń w sposób istotny i niestety negatywny zmieni charakter obecnego wyglądu ulicy Jonschera, co w połączeniu z „wybetonowaniem” ulicy spowoduje, iż stanie się ona mniej przyjazna dla mieszkańców. Co istotne – niestandardowe zastosowanie zwężeń zwalniających zamiast progów zwalniających na tak długiej ulicy jaką jest ul. Jonschera, mogłoby stanowić rozwiązanie testowe dla całej gminy, pozwalające na ocenę funkcjonowania innych niż klasyczne rozwiązań wpływających na ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów.
  Wyjaśnienie: na przedmiotowym odcinku nie ma możliwości zawężenia pasa drogowego, ze względu na konieczność umieszczenia sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, linia elektroenergetyczna, linia telefoniczna). Ponadto o parametrach jezdni stanowią przepisy warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 14, w którym mowa, iż droga klasy GP i niższej (w tym przypadku klasy L) powinna mieć co najmniej jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Dopuszcza się stosowanie jednej jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach na drodze klasy Z lub L poza terenem zabudowy – przy etapowaniu budowy lub przy przebudowie drogi. Podobna sytuacja miała miejsce na ul. Fabrycznej w Kicinie, gdzie projektant przyjął miejscowe zwężenia (mijanki) na jezdni aby ocalić wieloletnie wyniosłe jesiony. Wówczas rozwiązanie to zostało negatywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe przy okazji uzgadniania geometrii drogi. Jako element spowalniający ruch przyjęto wykonanie progów zwalniających.
 • Ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne i krajobraz: pozostawienie w jak największym zakresie zielonych nasadzeń znajdujących się w pasie przyległych do obecnej jezdni (w tym na fragmentach działek przejętych przez gminę na potrzeby wykonania drogi), w szczególności nasadzeń mających charakter wieloletni, celem ograniczenia ingerencji w środowisko naturalne kształtujące aktualny wygląd ulicy Jonschera.
  Wyjaśnienie: w celu prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów pasa drogowego oraz umieszczenia sieci infrastruktury technicznej, przy projektowaniu ul. Jonschera niezbędne okazały się poszerzenia drogi kosztem działek prywatnych i związane z tym wycinki istniejących nasadzeń. Należy tu wskazać, iż szerokość pasa drogowego została przyjęta w minimalnym zakresie przewidzianym przepisami i uwarunkowaniami terenowymi. Niejednokrotnie w mniejszym stopniu, niż przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasadnicza wycinka zieleni przewidziana jest na działkach 337/7 oraz 337/9 przejętych pod poszerzenie pasa drogowego. Na pozostałym odcinku drogi wycinka kolidujących drzew jest przyjęta tylko w niezbędnym zakresie. Po wytyczeniu drogi w terenie, w przypadku braku kolizji drzewa z elementami pasa drogowego, wykonawca będzie zobowiązany pozostawić zielone nasadzenia w dotychczasowym stanie.
 • Słupy elektryczne oraz telefoniczne: w ramach możliwości wnosimy o eliminację słupów elektrycznych i telefonicznych (czyli infrastruktury napowietrznej) i przełożenie jej jako infrastruktury podziemnej. Przy braku możliwości uwzględnienia niniejszego wniosku, wnosimy o zmianę położenia obecnie występujących słupów w taki sposób, aby znajdowały się przy linii rozdzielającej granicę sąsiadujących obok siebie działek.
  Wyjaśnienie: w ramach realizacji inwestycji przewidziano skablowanie linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej i likwidację istniejących słupów. Powyższe wiąże się z tymczasowym zajęciem posesji prywatnych w celu przebudowy przyłączy.
 • Oświetlenie – z uwzględnieniem wniosku przedstawionego w pkt. 10: proponujemy rozważenie niskoemisyjnych lamp ledowych oświetlających jezdnię i chodnik, powodujących w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczanie światłem posesji położonych przy drodze. Jednocześnie wnosimy o zastosowanie słupów oświetleniowych o wysokości nie wyższej aniżeli (mniej więcej) pierwsze piętro budynków położonych przy ulicy, celem uniknięcia zanieczyszczenia światłem wyżej położonych kondygnacji (tj. kondygnacji wyższych niż parter). Dla przykładu lampy oświetleniowe zastosowane na końcu ulicy Jonschera (przy granicy z gminą Swarzędz) w sposób nadmierny zanieczyszczają krajobraz, zarówno ze względu na rodzaj zastosowanych żarników, jak i wysokość istniejących słupów oświetleniowych. Aż tak ekspansywne oświetlenie nie jest niezbędne, warto także wskazać, iż teren ulicy Jonschera położony jest przy granicy otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, mającemu służyć w tym rejonie jako teren migracji zwierząt.
 • Wyjaśnienie: w projekcie przewidziano wykonanie oświetlenia drogowego z zastosowaniem niskoemisyjnych opraw typu LED. Wysokość i rozmieszczenie słupów zostały przyjęte w taki sposób, aby dostatecznie i równomiernie oświetlić pas drogowy.
 • Parametry drogi – uniemożliwienie poruszania się tzw. TIRów oraz ograniczenie prędkości poruszania się do maksymalnie 40 km/h. Wnioskujemy przy budowie i projektowaniu drogi o wprowadzenie takich parametrów (np. w zakresie stosowanej podbudowy) lub innych rozwiązań technicznych uniemożliwiających poruszanie się po jej jezdni tzw. pojazdami ciężkimi (z uwzględnieniem ograniczenia poruszania się pojazdów do 7t). Proponujemy także wprowadzenie ograniczenia prędkości poruszania się do maksymalnie 40 km/h (ewentualnie do wprowadzenia w przyszłym projekcie organizacji ruchu).
  Wyjaśnienie: organizacja ruchu w zakresie dopuszczonego tonażu nie ulegnie zmianie – pozostaną znaki drogowe B-5. Wjazd na ulicę pojazdami ciężarowymi możliwy będzie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia u zarządcy drogi na dotychczasowych zasadach. Na ulicy zostanie wprowadzona strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h.
 • Usunięcie/przesunięcie latarni oświetleniowych.
  Wyjaśnienie: ze względu na konieczność zapewnienia równomiernego oświetlenia całego pasa drogowego, nie ma możliwości usunięcia poszczególnych punktów oświetleniowych. Po wytyczeniu w terenie trasy oświetlenia drogowego oraz lokalizacji latarń, będzie możliwość skorygowania ustawienia lamp w odniesieniu do zjazdów czy granic sąsiadujących posesji.
 • Zaprojektowanie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej przy przystanku autobusowym w kierunku Koziegłów. Dodatkowy wniosek pośrednio związany z budową drogi na ul. Jonschera. Wnioskujemy o zaprojektowanie przejścia dla pieszych położonego niedaleko skrzyżowania ul. Jonschera z ul. Poznańską na wysokości przystanku autobusowego w kierunku Koziegłów.
  Wyjaśnienie: powyższy wniosek nie jest związany z budową ul. Jonschera. Jednakże Gmina Czerwonak podjęła już wcześniej działania mające na celu wykonanie odcinka chodnika i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w rejonie przystanku „Kicin/Jonschera n/ż”. Realizacja zaplanowana jest w przyszłym roku.
 • Rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo wyjazdu z ulicy Jonschera na ulicę Poznańską. Obecnie na samym wyjeździe z obu stron są gęste krzaki, zupełnie nie widać ruchu na chodniku ani na ulicy Poznańskiej w obu kierunkach. Bardzo łatwo o kolizję z rowerzystami czy pieszymi. Może jakieś lustro sferyczne, albo poszerzenie wylotu ulicy?
  Wyjaśnienie: w ramach zadania przewidziano obustronne poszerzenie wlotu ul. Jonschera do ul. Poznańskiej.
 • Poszerzenie zjazdu indywidualnego.
  Wyjaśnienie: podczas budowy zostanie zwrócona uwaga na istniejące zjazdy do posesji, aby wykonać je zgodnie z ich obecną szerokością.
 • Ograniczenie prędkości: postulujemy o zastosowanie znaku drogowego D-40 Strefa Zamieszkania. Spowoduje to automatycznie ograniczenie dozwolonej prędkości do 20km/h. Skutkuje to jednocześnie tym, że progi zwalniające nie będą musiały być oznaczone znakami pionowymi.
  Wyjaśnienie: przy okazji wprowadzenia organizacji ruchu zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Zastosowanie strefy również powoduje brak konieczności oznakowania progów zwalniających znakami pionowymi.

 

 

19. Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dębogórze

W terminie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia planu na stronie internetowej, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące przedmiotowego projektu.

Poniżej przedstawiamy część rysunkową projektu budowlanego złożonego wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Poznańskiego:

 

 

20. Projekt przebudowy ul. Kasztanowej w Dębogórze

Gmina Czerwonak opracowała wariantową koncepcję przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze na odcinku od ulicy Karłowickiej/ Poznańskiej do posesji Kasztanowa 3. We wrześniu 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne, podczas których zostały zaprezentowane cztery warianty przebiegu ulicy Kasztanowej. Po analizie przedstawionej dokumentacji, mieszkańcy zaproponowali wprowadzenie modyfikacji do jednego z przedstawionych wariantów oraz opracowanie piątego, zupełnie nowego wariantu.

W grudniu 2020 r. ponownie odbyły się konsultacje społeczne, celem zaprezentowania nowego wariantu przebiegu ulicy Kasztanowej (wariant nr 5) oraz zmodyfikowanej wersji wariantu nr 2. W wyniku prowadzonej dyskusji wspólnie ustalono, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym jest wariant nr 5.

Gmina Czerwonak na podstawie wariantu nr 5 zleci opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze.


21. Projekt ulic: Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach

W okresie zamieszczenia planów sytuacyjnych na stronie internetowej wpłynęły następujące uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

1. Pominięcie w projektowaniu ulicy Szuwarowej oraz wniosek o dołączenie tej ulicy do projektu.
Odpowiedź:
Po przejęciu działki drogowej przez Gminę Czerwonak, ulica Szuwarowa została włączona do opracowania.

2. Czy istnieje możliwość niezostawiania przerwy pomiędzy chodnikiem do furtki a kostką na wjeździe do bramy?
Odpowiedź:
Planując inwestycję drogową, Gmina jest zobowiązana do wykonania istniejących i funkcjonujących zjazdów do posesji oraz dojść do furtek. Powyższe elementy zostały przyjęte na etapie dokumentacji projektowej. Nie przewiduje się wykonania dodatkowych utwardzeń pomiędzy zjazdami a dojściami.

3. Czy przewiduje się budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy? Nie wszystkie pojazdy (samochody) mieszkańców ulicy i osób przyjezdnych znajdą miejsca parkingowe na terenie posesji.
Sześciometrowa szerokość ulicy i jednostronny chodnik nie zagwarantują z kolei komfortu dla ruchu pieszych - przejazdu samochodów w miejscu, gdzie w ciągu drogi będą parkowały samochody. Jeżeli obecny projekt nie przewiduje takich miejsc, proszę o informację, jakie są możliwości uwzględnienia ich w projekcie
Odpowiedź:
Ze względu na zwartą zabudowę wzdłuż projektowanych ulic oraz ze względu na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o konieczności zastosowania obustronnych chodników, projekt nie przewiduje lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym.

4. Wniosek o uwzględnienie w projekcie lokalizacji planowanego zjazdu i dojścia do posesji.
Odpowiedź:
Zjazd i dojście do posesji zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. Jednocześnie informujemy, iż lokalizację zjazdów planowanych należy uzgodnić w Wydziale Dróg tutejszego urzędu poprzez złożenie wniosku dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak.

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3

22. Projekt budowy ulicy Jodłowej w Potaszach.

W okresie zamieszczenia planów sytuacyjnych na stronie internetowej wpłynęły następujące pytania i uwagi dotyczące przedmiotowego projektu:

1. Czy nie będzie żadnego odbierania części działek w związku z budową?

Odpowiedź:
W ramach projektu nie przewiduje się wywłaszczeń działek prywatnych.

2. Prosimy o ograniczenie wycinania drzew tylko do absolutnie koniecznych, czyli tych które rosną w pasie jezdni samochodowej.

Odpowiedź:
Przy projektowaniu dróg za każdym razem staramy się ograniczyć wycinkę drzew do koniecznych i kolidujących z zaprojektowanymi elementami pasa drogowego. W trakcie robót budowlanych wykonawca przed wycięciem drzewa ma obowiązek wytyczenia drogi w terenie i potwierdzenia konieczności wycinki. Każdorazowo jest to również weryfikowane przez nadzór inwestorski lub pracowników urzędu.

3. Prosimy o pozostawienie możliwości przyłącza gazowego przy naszej działce 439/1.

Odpowiedź:
Na wysokości działki nr 439/1 sieć gazowa przebiega po wschodniej stronie pasa drogowego – w poboczu. W naszej ocenie, po wybudowaniu drogi pozostanie bezpośrednia możliwość przyłączenia posesji bez konieczności ingerencji w jezdnię. W przypadku ewentualnego naruszenia wybudowanych elementów drogi, należy wziąć pod uwagę roszczenia wykonawcy z tytułu udzielonej 60-miesięcznej gwarancji.

4. Czy podjazd do bramy z furtką dla pieszych i chodnik do furtki od budki śmietnikowej będzie w tych miejscach, w których obecnie są one zainstalowane w rzeczywistości?

Odpowiedź:
Wszystkie istniejące zjazdy do posesji oraz dojścia do furtek i śmietników zostaną wykonane w dotychczasowych miejscach – zinwentaryzowanych przez projektanta na etapie prac projektowych.

5. Czy wysokość drogi i podjazdów będzie taka jak teraz? Prosimy, żeby ją zachować. Obawiamy się sytuacji takiej jak była przy budowie drogi na Lipowej, że te wysokości wypadały sporo powyżej albo poniżej ogrodzenia działki i spowodowało to uciążliwości dla mieszkańców tych działek w kwestii wyjazdu z posesji oraz ogrodzenia.

Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje zmiany wysokościowej drogi w stosunku do stanu istniejącego. Zadaniem projektanta było jak najlepsze dopasowanie wysokości niwelety drogi do istniejących zjazdów i skrzyżowań w taki sposób, aby nie powodować uciążliwości w eksploatacji.

6. Po co w projekcie aż dwa krawężniki równolegle do siebie w niewielkiej odległości od siebie (po stronie przeciwnej niż chodnik dla pieszych)?

Odpowiedź:
Po stronie wschodniej (naprzeciwko chodnika) zlokalizowano jeden rząd krawężników stanowiących obramowanie jezdni. Druga linia przerywana oznacza krawędź projektowanego gruntowego pobocza o szer. 0,75 m.

7. Czy pas terenu między jezdnią a granicą działki to teren na zieleń? To by było dobrze. Rosną tam drzewa. Zasadziliśmy tam za zgodą władz sołectwa różę, irgę i inne rośliny, żeby upiększyć naszą okolicę. Mamy nadzieję, że nie zostaną zniszczone tak jak było w przypadku zieleni podczas budowy ulicy Lipowej, w tym szpaleru pięknych bzów, na których miejsce rośnie teraz licha trawa. Wiele osób przy ulicy Jodłowej zrobiło takie ogródki przy ulicy, szkoda by było to wszystko niszczyć i marnować pieniądze gminy na nowe nasadzenia, kiedy już jest ładnie urządzone, a w innych miejscach rosną rodzime kwiaty, coś w rodzaju łąki kwietnej. Niektórych roślin nie widać teraz, bo to byliny, u których znika na zimę część naziemna, ale tam są i będą kwitły latem o ile nie zostaną przeorane przy budowie.

Odpowiedź:
Teren pomiędzy jezdnią a granicą działek prywatnych pozostanie do zagospodarowania terenów zielonych. Podczas prac drogowych istniejąca roślinność niekolidująca z nowym zagospodarowaniem będzie mogła pozostać. Jednocześnie wskazujemy, iż przy zamiarze dokonania nasadzeń w pasie drogowym, każdorazowo należy uzyskać zgodę zarządcy drogi – Gminy Czerwonak.

8. Czy na pewno potrzebne jest skrzyżowanie i wjazd do lasu, do domów, których jeszcze nie ma (jest tam las)? Nie wystarczy w przyszłości dojazd od Wierzbowej? Tworzenie takiego rozjazdu wygeneruje znaczniejszy niż dotąd ruch samochodowy.

Odpowiedź:
Skrzyżowanie w km 0+080 stanowi odejście w kierunku działki 443/2, która w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi przebieg przyszłej drogi. Na dalszym odcinku działki 443/2 zlokalizowane są liczne drzewa, wobec czego nie zachodzi obawa zwiększenia natężenia ruchu w tym kierunku.

9. Jeśli dobrze odczytuję plan, zakłada on wycięcie wszystkich drzew w pasie pomiędzy obecną drogą gruntową a ogrodzeniami domów. Czy rzeczywiście konieczna jest taka dewastacja na terenach zabudowy rekreacji indywidualnej i w otulinie Puszczy Zielonki?

Odpowiedź:
Przy projektowaniu dróg za każdym razem staramy się ograniczyć wycinkę drzew do koniecznych i kolidujących z zaprojektowanymi elementami pasa drogowego. W trakcie robót budowlanych wykonawca przed wycięciem drzewa ma obowiązek wytyczenia drogi w terenie i potwierdzenia konieczności wycinki. Każdorazowo jest to również weryfikowane przez nadzór inwestorski lub pracowników urzędu.

10. Budowa tak szerokiej drogi spowoduje sytuację analogiczna, jak po wybudowaniu ulicy Lipowej, gdzie samochody rozwijają prędkości dużo wyższe od ograniczeń. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie drogi węższej lub na przykład zastosować nowe rozwiązanie w Polsce, czyli drogę „2 minus 1”. Pozwoliłoby to: wyciszyć (zwolnić) ruch na drodze, zachować istniejącą zieleń, nadać prawa pierwszeństwa dla rowerzystów i pieszych, bardziej wpisać się w charakter terenu, czyli bezpośredniego sąsiedztwa Puszczy.

Odpowiedź:
W projekcie zastosowane minimalne parametry drogi dla klasy technicznej „D” – dojazdowej, tj. szerokość jezdni 5,00 m oraz chodnika 2,00 m. W celu uspokojenia ruchu drogowego przewidziano ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Jaworową. W przypadku zgłoszeń o nadmiernej prędkości kierowców po wybudowaniu drogi, rozważymy zastosowanie progów zwalniających.

11. Załączony na stronie internetowej gminy Czerwonak plan sytuacyjny zakłada budowę nawierzchni z betonu asfaltowego na całej długości ulicy Jodłowej. Projektowana nawierzchnia w negatywny sposób wpłynie na okolicę, gdyż nieodłącznie wiąże się ze znaczącym poszerzeniem obecnie istniejącej drogi, co za tym idzie wycinką drzew, jak i zwiększeniem ruchu samochodowego biegnącego w kierunku Kamińska. Obecny stan nawierzchni skutecznie zniechęca osoby udające się do Kamińska w okresach letnich, które wybierają przejazd przez Murowaną Goślinę. Wybudowanie w tym miejscu drogi asfaltowej sprawi, że stanie się ona atrakcyjną alternatywą dla wspomnianej dłuższej trasy prowadzącej przez sąsiadującą gminę. Droga w żaden sposób nie poprawi komfortu osób mieszkających przy ulicy Jodłowej, gdyż obecny ruch dojazdowy do kilku posesji znajdujących się tamże jest znikomy. Gminie powinno zależeć na komforcie swoich mieszkańców, a nie dawaniu alternatyw osobom przejezdnym udającym się do innych miejscowości. Jedynym sensownym rozwiązaniem nie mającym negatywnego wpływu na natężenie ruchu jak i w zdecydowanie mniejszym stopniu ingerującym w otaczającą tamtejszy teren zieleń, byłoby zastosowanie rozwiązań znanych chociażby z położonej obok ulicy Wierzbowej, a co za tym idzie wyprowadzeniem powierzchni z kostki brukowej betonowej do skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Jaworową.

Odpowiedź:
Informujemy, iż zaprojektowana nawierzchnia jezdni jako asfaltowa była rekomendowana przez mieszkańców na zebraniach sołeckich. Rodzaj nawierzchni nie wiąże się z szerokością pasa drogowego. W omawianym przypadku zastosowano elementy drogi o minimalnych parametrach, tj. szerokość jezdni 5,00 m i chodnika 2,00 m. Ulica stanowi drogę publiczną, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

12. Wnioskujemy o odpowiednie wykonanie drogi i odprowadzenia deszczówki – nasza działka znajduje się poniżej drogi i często przy obfitych opadach deszczu byliśmy zalewani. Woda podchodziła pod dom. Problem wielokrotnie zgłaszany w UG Czerwonak.

Odpowiedź:
Projekt obejmuje wybudowanie drogi wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na całej długości drogi. W przypadku nieruchomości położonych poniżej poziomu jezdni w projekcie przewidziano dodatkowe odwodnienie liniowe na zjazdach.

13. Wnioskujemy o zamontowanie odpowiedniego zjazdu z ulicy do naszej bramy – droga jest znacznie wyżej, jest duży uskok.

Odpowiedź:
Zadaniem projektanta było maksymalne dopasowanie przebiegu drogi do istniejących zjazdów do posesji.

14. Wnioskujemy o zamontowanie kilku progów zwalniających – kierowcy jeżdżą zbyt szybko łamiąc wszelkie przepisy, a przede wszystkim narażają na niebezpieczeństwo osoby spacerujące po okolicy.

Odpowiedź:
W celu uspokojenia ruchu drogowego przewidziano ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Jaworową. W przypadku zgłoszeń o nadmiernej prędkości kierowców po wybudowaniu drogi, rozważymy zastosowanie progów zwalniających.

15. wnioskujemy o wygospodarowanie miejsca na zaparkowanie dwóch aut osobowych przed naszą posesją – na podobnej zasadzie jak na ulicy Lipowej.

Odpowiedź:
Niniejszy projekt budowy ulicy Jodłowej nie przewiduje lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym.

16. Wnioskujemy o pozostawienie drzewa rosnącego przy naszej bramie wjazdowej oraz innych drzew, aby nie zniszczyć uroku całej ulicy.

Odpowiedź:
Przy projektowaniu dróg za każdym razem staramy się ograniczyć wycinkę drzew do koniecznych i kolidujących z zaprojektowanymi elementami pasa drogowego. W trakcie robót budowlanych wykonawca przed wycięciem drzewa ma obowiązek wytyczenia drogi w terenie i potwierdzenia konieczności wycinki. Każdorazowo jest to również weryfikowane przez nadzór inwestorski lub pracowników urzędu.

17. Proszę o informację, jak będzie rozwiązana kwestia pozostawiania aut mieszkańców przed posesjami.

Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje w tym zakresie dodatkowych rozwiązań. Pozostawianie samochodów w pasie drogowym winno odbywać się na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.

18. Wnioskujemy o to, aby planowana droga była normalną, wiejską drogą wewnętrzną, przeznaczoną do użytku mieszkających tam osób – drogą o lokalnym charakterze – jak do tej pory.

Odpowiedź:
Ulica Jodłowa została zaprojektowana jako droga klasy dojazdowej o minimalnych parametrach użytkowych. Ulica stanowi drogę publiczną, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.