ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 
 

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in.: warunków składania ofert w otwartych konkursach ofert, zasad przyznawania dotacji oraz warunków realizacji zadań, każdorazowo określa ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia konkursów są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.

 

Wzory dokumentów określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Edytowalne wersje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań – załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:

 

 

ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
(mały grant)


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.


Zgodnie z art. 19a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w trybie z pominięciem procedury konkursowej - nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszczenie oferty na okres 7 dni kalendarzowych:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak;
3) na gminnej stronie internetowej.
2. Przyjmowanie uwag do oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 1.
3. Rozpatrzenie złożonych uwag.
4. Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego.
6. Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.
7. Rozliczenie zadania.

 

Formularze: