Projekt: "Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie"

Nr projektu: RPWP.05.02.01-30-0003/17-00 EFI.042.9.2017

20 grudnia 2020 r. podpisana została umowa na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania  budynku dworca kolejowego w Bolechowie. Wartość robót objętych umową wynosi 3.468.870,00 zł, termin ich zakończenia to 30 października 2020. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozyskanych przez Gminę. Wartość dofinansowania wynosi 1.017.901,12 zł.
 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego budynku dworca kolejowego w Bolechowie oraz zwiększenie komfortu użytkowania obiektu. Prace budowlane obejmują wymianę pokrycia połaci i konstrukcji dachowej, remont elewacji oraz modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Zrewitalizowana zostanie także przestrzeń wokół budynku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji projektu w części przebudowywanego obiektu powstanie nowoczesna, funkcjonalna strefa obsługi pasażerów kolei z poczekalnią i miejscem do pozostawienia bagażu oraz rowerów.