Wójt Gminy Czerwonak zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w 2022 r. 

Wskazanymi przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mogą być osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej,

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności [członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie].     

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu.

Wójt, spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu, w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od aktualnego stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 lub w trybie obiegowym.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa uchwała nr 442/XLII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o ogłoszonych konkursach jest dostępna w siedzibie urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie www.czerwonak.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak w terminie do dnia składania ofert w określonym konkursie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).