Przypominamy o nowym obowiązku rejestracji NGO w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ustawa nowelizująca weszła w życie 31 października 2021 r. i nakłada na stowarzyszenia wpisanie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Obowiązek ten należy spełnić do 31 stycznia 2022 r. Jest to skutkiem nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.).

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy złożyć następujące dane:

1) dane identyfikacyjne:

- nazwę,

- formę organizacyjną,

- siedzibę,

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- NIP, o ile został nadany

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (Przewodniczącego/ch i Członków Zarządu):

- imię i nazwisko,

- każde posiadane obywatelstwo,

- państwo zamieszkania,

- numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

- informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcamy do spotkania dotyczącego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spotkanie z prawnikiem odbędzie się 25 stycznia br., w godz. 10:00-12:00, online na platformie ZOOM.

Wydarzenie organizowane jest przez Poznańskie Centrum NGO i Wolontariatu. Szczegóły w poniższym linku.

https://pisop.org.pl/nowy-obowiazek-dla-ngo-zapraszamy-na-dyzur-prawnika-31624

 

Poniżej zamieściliśmy instrukcję rejestracji NGO w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.