W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy do udziału XXIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii. Zgłoszenie większej ilości projektów skutkować będzie ich odrzuceniem ze względów formalnych.

Ponadto, do konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji konkursu.

Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach konkursu, nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach konkursu, a także nie może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Adresaci konkursu:

- jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu),

- organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Termin zgłaszania:

31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Zgłoszenia przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Organizator konkursu:

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dodatkowe informacje:

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

lub

Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karolina.jedro@umww.pl

Szczegóły konkursu i wymagane dokumenty dostępne są TUTAJ