Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXIV edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXIV edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karolina.jedro@umww.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzięcia w nim udziału.

https://www.umww.pl/dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

 

Szczegóły Konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

https://www.umww.pl/artykuly/15645/pliki/20230127104940_uchwaanr61502023zwwzdnia26stycznia2023rokuws.przeprowadzaniakonkursu....doc

Regulamin Konkursu (w tym Zgłoszenie do Konkursu)

https://www.umww.pl/artykuly/15645/pliki/20230127104939_regulaminkonkursu2023.docx

https://www.umww.pl/artykuly/15645/pliki/20230127104943_zgoszeniedokonkursu2023.docx

 

Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu