Do 31 maja gmina ma obowiązek przygotowania sprawozdania z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. To podsumowanie realizacji najważniejszego dokumentu regulującego współpracę samorządu z NGO. Co z niego wynika? W 2022 r. Gmina Czerwonak wsparła finansowo na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13 organizacji pozarządowych, zawarła 17 umów przyznając dotacje w łącznej kwocie 123 190,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań m.in. w zakresie organizacji honorowego poboru krwi, rehabilitacji ruchowej chorego, integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, wypoczynku letniego, inicjatyw kulturalnych. Gmina Czerwonak wspierała NGO również pozafinansowo, chociażby poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku. Centrum oferuje m.in. dostęp do sprzętu i przestrzeni biurowej, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy, organizację szkoleń oraz spotkań. W ramach doradztwa organizacje pozarządowe mogą skonsultować oferty składane w konkursach, a także sprawozdania z realizacji zadań.


 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czerwonak za 2022 r.  jest dostępne pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6864/dokument/29426

Program współpracy Gminy Czerwonak na 2022 r. jest dostępny pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6864/dokument/20770