Przypominamy firmom z sektora MŚP, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym  w art. 2 pkt. 2 lit. b-e ustawy z dnia 27 listopada 2022 r. środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku o obowiązku złożenia u swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego do korzystania z obniżonej ceny w prądu w 2023 r.

Odbiorca uprawniony musi złożyć Oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r. Złożenie przez Odbiorcę uprawnionego Oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

Projekt rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego został opublikowany dnia 15 listopada 2022 r. przez  Rządowe Centrum Legislacji i dostępny jest pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366267/katalog/12928127#12928127

Również Enea S.A. opublikowała na swojej stronie internetowej wzór wniosku dla swoich klientów:

https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii

Załączamy treść ustawy z dnia 27 listopada 2022 r. środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.