Zgodnie z § 5 umowy nieodpłatnego przekazania  sprzętu i oprogramowania na własność nr …......../2022 w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia przyjmujący przejmuje na siebie obowiązek składania 2 razy w każdym roku, w terminach do 30 czerwca oraz do 31 grudnia oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.