Urząd Gminy informuje, że Gmina Czerwonak zajęła 1 miejsce w konkursie Samorząd Społecznie Odpowiedzialny realizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Konkurs obejmował powiaty: śremski, średzki, szamotulski, oborniki, poznański i miasto Poznań. Bezpośrednim celem konkursu był wybór dwóch gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej z obszaru objętego wsparciem OWES BARKA, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Pośrednim celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Komisja konkursowa analizowała istniejący sektor ekonomii społecznej na terenie gminy, a także oceniała współpracę gminy z podmiotami ekonomii społecznej. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 38 organizacji pozarządowych, w tym 1 stowarzyszenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego, 2 spółki non profit oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Gmina Czerwonak wspiera podmioty ekonomii społecznej zarówno w formie infrastrukturalnej, informacyjnej, jak i finansowej. Przypominamy, że w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzonym przez Fundację Wzajemnej Pomocy BARKA Gmina Czerwonak utworzyła Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o. (GPS). Głównym celem powstania GPS jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Czerwonak. Do zadań GPS należy m. in. prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, świadczenie usług w zakresie obsługi targowiska i cmentarza komunalnego, prac porządkowych i utrzymania zieleni, obsługi dworca kolejowego.