W dniu 4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym i został opublikowany wzór wniosku o tę formę świadczenia. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wnioski można pobrać (tradycyjne) w siedzibie GOPS w Czerwonaku Plac Zielony 1, a w formie elektronicznej wniosek jest do pobrania ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe, dla osób samotnie gospodarujących jest to kwota 2100,00 zł netto, a dla rodzin 1500,00 zł netto na osobę w rodzinie. Jeżeli dochody będą nieznacznie przekraczały powyżej wymienione kryteria można złożyć wniosek pomimo tego gdyż  dodatek będzie naliczany na zasadzie złotówka za złotówkę tzn: wysokość dodatku będzie o tyle niższa o ile dana osoba / rodzina przekroczy kwotę kryterium.                                         

 

Wymagane dokumenty
 

 • Wniosek o dodatek osłonowy składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 • Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, pl. Zielony 1

 

Termin i sposób załatwienia

Terminy wnioskowania o dodatek oraz jego wysokość:
 

 • Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Kwota dodatku osłonowego jest powiększona, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
 

 • W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz do 2 grudnia 2022 r. (druga transza);
 • W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

 

Miejsce i sposób załatwienia
 

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia lub w przypadku odmowy przyznania świadczenia - decyzją administracyjną.
 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Podstawa prawna
 

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.


Inne informacje
 

 • Dodatek osłonowy nie przysługuje, jeżeli:
   
  • zostało przekroczone kryterium dochodowe;
  • wniosek został złożony po 31 października 2022 roku,
  • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie zamieszkuje i nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemiec nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

W przypadku pytań dotyczących świadczenia „Dodatek osłonowy” prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 61 8121 488 lub 61 8121 489, lub mailowy na adres sekretariat@gopsczerwonak.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej