Informacja dla komitetów wyborczych dotycząca zasad umieszczania materiałów wyborczych na terenie Gminy Czerwonak w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., ewentualna II tura głosowania 21 kwietnia 2024r.


1. Umieszczanie plakatów wyborczych na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez gminę jest bezpłatne, przy czym gmina nie ponosi odpowiedzialności za stan plakatów podczas trwania kampanii. Jednocześnie informujemy, że dolna część słupów ogłoszeniowych zarezerwowana jest na ogłoszenia gminne, w związku z powyższym prosimy o umieszczanie plakatów wyborczych w górnej części słupów (powierzchnia o wysokości ok. 120 cm).

2. Istnieje możliwość wykorzystania barierek przy drogach gminnych w celu rozwieszenia materiałów wyborczych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Wydziału Dróg Urzędu Gminy Czerwonak.

3. Teren w obrębie głównych arterii Czerwonaka to głównie drogi należące do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych i w sprawie umieszczenia materiałów wyborczych na tym terenie prosimy zwrócić się do właściwego zarządcy.

4. Zakazuje się umieszczania plakatów wyborczych na płocie wokół stawu przy pałacu w Owińskach.

5. Zgodnie z art. 110 § 6 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w obowiązującym terminie, wójt postanawia o ich usunięciu na koszt właściwych komitetów wyborczych.

 

Wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Czerwonak

Drogi należące do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
Droga wojewódzka nr 196 Poznań – Murowana Goślina:
ul. Gdyńska – Czerwonak, Koziegłowy
ul. Poznańska/Bydgoska – Miękowo, Owińska
ul. Poznańska – Bolechowo (część)
 
Drogi należące do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu:
1. Droga powiatowa nr 2406P Bolechowo – Promnice – granica gminy:
ul. Poligonowa/Wojska Polskiego – Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Promnice
2. Droga powiatowa nr 2434P Owińska – Mielno:
ul. Kolejowa – Owińska,
3. Droga powiatowa nr 2407P Koziegłowy – Kicin – Mielno – granica gminy:
ul. Poznańska – Koziegłowy, Kicin, Kliny, Mielno
4. Droga powiatowa nr 2029P Bolechowo – granica gminy:
ul. Poznańska – Bolechowo (część).