Zadanie dotyczące wypłaty dodatku węglowego jest realizowane w gminie Czerwonak przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (Plac Zielony 1, 62-004 Czerwonak) w godzinach pracy ośrodka lub w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak (ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak) w godzinach pracy urzędu. Druk wniosku pobrać można również ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu
i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692):

  1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  2. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3000 złotych.
  3. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
  4. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
  5. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.