Nowa, darmowa usługa GOPS w Czerwonaku         

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku przystąpił do realizacji programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021". Główny cel Programu zakłada wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

           

Do kogo skierowany jest Program?

Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

           

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba kwalifikująca się do jednej z niżej wymienionych grup : osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; druga grupa to kandydaci posiadający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym natomiast trzecia grupa to osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

           

Jakie zadania?

Zakres zadań asystenta obejmuje wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjścia i powroty do placówek oświatowych, urzędów, świątyń, placówek zdrowia, korzystanie z dóbr kultury). Ograniczenie skutków niepełnosprawności i stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. W przypadku dzieci wspieranie również procesu edukacji. Biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje uczestników i ich opiekunów asystenci mogą udzielać wsparcia rodzinom w dowolnych godzinach i dniach tygodnia.      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 planuje objąć wsparciem asystenta osiem osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym pięcioro dzieci, 2 osoby legitymujące
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i jedną osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zaplanowano 960 godzin usług wsparcia w ramach, których asystenci kierując się indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych będą towarzyszyć i wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

 

 Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 61 8 121 489